Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Fundusze inwestycyjne na start - Prosty Portfel

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 13 minut


Prosty Portfel na start to rozwiązanie oparte na funduszach inwestycyjnych dostępnych na KupFundusz.pl, które umożliwia, choć nie gwarantuje osiągania wyników lepszych niż standardowe lokaty bankowe.

Prosty Portfel jest złożony z najmniej ryzykownych, dostępnych na KupFundusz.pl funduszy obligacji. Dzięki temu poziom ryzyka jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, z których składa się Prosty Portfel, jest niski i mogą go zaakceptować nawet konserwatywni inwestorzy.

Należy pamiętać, że oczekiwania inwestorów są bardzo różne i nie zawsze najbardziej bezpieczne fundusze inwestycyjne, z których jest zbudowany Prosty Portfel mogą odpowiadać ich potrzebom. Prosty Portfel jest koncepcją dla inwestorów o najniższym profilu ryzyka i szukających najmniej ryzykownych inwestycji. Z tego też względu może on nie być odpowiedni dla osób będących w stanie zaakceptować wyższe ryzyko i oczekujących wyższych zysków.

💡 Na KupFundusz.pl możesz określić swój poziom ryzyka i poznać rekomendowaną strategię inwestycyjną adekwatną do Twojego profilu inwestora. Kiedy po raz pierwszy będziesz kupować jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych poprosimy Cię o wypełnienie ankiety inwestycyjnej, dzięki niej będziesz mógł(-a) wybierać fundusze inwestycyjne zgodnie ze swoim profilem inwestora.

➡️➡️➡️ Sprawdź swój profil inwestora teraz.

Dla kogo jest Prosty Portfel?

To propozycja przeznaczona dla początkujących inwestorów oraz dla osób, które unikają ryzyka inwestycyjnego, albo nie mają doświadczenia w inwestowaniu w inne niż lokata i obligacje, produkty finansowe i jednocześnie:

 • interesują ich inwestycje, z których zyski mogą przekroczyć oprocentowanie lokat bankowych, ale jednocześnie zgadzają się z tym, że w przypadku niesprzyjających warunków rynkowych, zysk z inwestycji może być niższy niż na lokacie lub mogą zanotować stratę;
 • nie będą wypłacać zainwestowanych środków pieniężnych przez co najmniej 12 miesięcy;
 • posiadają zabezpieczenie finansowe (poduszkę finansową), a na inwestycję planują przeznaczyć tylko część zgromadzonych środków.

➡️➡️➡️ Przeczytaj także: Inwestowanie dla początkujących - 7 prostych porad

Prosty Portfel na start – o czym trzeba pamiętać przed rozpoczęciem inwestowania

 • Prosty Portfel to nie lokata bankowa i nie ma pewności, jakie zyski przyniesie w przyszłości. Nie uwzględnia on również żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz odnotować stratę na swojej inwestycji. Ta niepewność co do przyszłych wyników to jest właśnie ryzyko inwestycyjne. Inwestując zawsze musimy się liczyć i akceptować określone ryzyko, bo inwestowanie wiąże się z ryzykiem - zawsze. Jeśli się na to nie godzimy inwestowanie w fundusze nie jest dla nas.
 • O ile lokaty mają z góry określony okres trwania, który rzadko przekracza 6 miesięcy, o tyle Prosty Portfel wymaga, by nasza inwestycja trwała przynajmniej 12 miesięcy. Oczywiście nie oznacza to, że pieniądze są zamrożone i nie można z nich skorzystać. Wręcz przeciwnie, możesz wypłacić środki przed upływem zalecanego okresu inwestycji, nie tracąc przy tym wypracowanych do tej pory zysków. Jednakże odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu przed zalecanym okresem inwestycji może być niekorzystne dla stopy zwrotu z inwestycji oraz może zwiększyć ryzyko związane z inwestycją, a tym samym wiązać się z możliwością utraty zainwestowanego kapitału.

  💡 Więcej informacji odnośnie odkupienia jednostek uczestnictwa można przeczytać w prospektach informacyjnych na profilach poszczególnych funduszy inwestycyjnych na KupFundusz.pl.

 • Nie przesadzaj z kwotą inwestycji. Zanim się nauczysz i oswoisz z inwestowaniem w fundusze, zbuduj Prosty Portfel jedynie z niewielkiej części wolnych środków, tak byś miał swobodę finansową i nie ryzykował, że będziesz zmuszony wycofać oszczędności wcześniej niż za 12 miesięcy.

➡️➡️➡️ Więcej na temat inwestowania małych kwot przeczytasz tutaj.

 • Nie traktuj Prostego Portfela jako rekomendacji. To nie jedyne fundusze, w które możesz inwestować. Wśród polskich funduszy są też inne, z których bez trudu możesz zbudować portfel inwestycyjny o stosunkowo niskim ryzyku i który w horyzoncie jednego roku ma szansę osiągać wyniki lepsze, niż oprocentowanie lokat bankowych. Dane i narzędzia potrzebne do oceny profilu ryzyka i wyboru tych funduszy, które Cię interesują znajdziesz na liście funduszy na KupFundusz.pl .

➡️➡️➡️ O tym jak działają fundusze inwestycyjne przeczytasz tutaj.

➡️➡️➡️ A co to jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych przeczytasz tutaj.

Na czym polega Prosty Portfel?

 • jest zbudowany z niewielkiej liczby funduszy inwestycyjnych – by łatwiej było go zrozumieć i kontrolować;
 • łatwo określić na czym zarabiają fundusze inwestycyjne w Prostym Portfelu, jakie zyski mogą generować i jakie jest ryzyko wystąpienia strat w trakcie inwestycji;
 • fundusze inwestycyjne działają w formule FIO (fundusz inwestycyjny otwarty), co oznacza, że są łatwe do kupienia i sprzedania;
 • nie ma prowizji za kupno, sprzedaż lub zamianę funduszu (na KupFundusz.pl nie pobieramy tych opłat) jedyne opłaty, jakie ponosi inwestor to te, które pobiera fundusz inwestycyjny i które już są uwzględnione w wartości jego jednostki uczestnictwa. Wysokość opłaty za zarządzanie można sprawdzić w prospekcie informacyjnym funduszu i informacji o kosztach a także na profilach poszczególnych funduszy na KupFundusz.pl. 

Prosty portfel a lokata bankowa - porównanie

👍 Zalety Prostego Portfela vs lokata bankowa

 • zyski z Prostego portfela mogą być wyższe niż z lokaty bankowej – szczególnie w dłuższym terminie;
 • korzyści podatkowe – po zakończeniu każdej lokaty trzeba zapłacić podatek Belki – w Prostym Portfelu tak długo, jak nie sprzedasz funduszu nie zapłacisz podatku Belki – może to trwać nawet kilkadziesiąt lat;
 • masz możliwość zmiany strategii Portfela poprzez wymianę funduszy, jeśli uznasz że chcesz zmienić swoje cele inwestycyjne;
 • uczysz się inwestowania i poznajesz mechanizmy działania funduszy – dzięki temu będziesz mógł w przyszłości świadomie korzystać z bardziej ryzykownych funduszy.

👎 Wady Prostego Portfela

 • nie znamy dokładnego wyniku inwestycji;
 • wartość portfela zmienia się w sposób nieregularny – lepsze okresy są przeplatane gorszymi;
 • należy liczyć się z występowaniem przejściowych spadków wartości portfela;
 • horyzont inwestycyjny to przynajmniej 1 rok.

Jak wybraliśmy fundusze inwestycyjne do Prostego Portfela?

Najważniejszą zaletą Prostego Portfela jest jego niskie ryzyko, dlatego jest zbudowany z funduszy o niskiej wrażliwości na zmiany rynkowe (zmiany stóp procentowych) oraz o niskim ryzyku kredytowym (inwestujących głównie w obligacje Skarbu Państwa i innych renomowanych podmiotów).

Ten warunek najlepiej spełniają dwie grupy funduszy: fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych i fundusze papierów dłużnych polskich samorządowych.

Poniżej zestawienie najlepszych, pod względem maksymalnego obsunięcia kapitału funduszy dostępnych na KupFundusz.pl

💡 Maksymalne obsunięcie kapitału to miara określająca największy spadek wartości jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w historii jego notowań. Poniższy ranking nie uwzględnia funduszy działających krócej niż 1 rok.

Ranking funduszy inwestycyjnych dłużnych do Prostego Portfela

Przykładowy Prosty Portfel składa się w równych częściach z 3 funduszy inwestycyjnych. Wybrane do portfela fundusze miały najniższe ryzyko mierzone maksymalnym obsunięciem kapitału w najgorszym dla rynku obligacji okresie, czyli w latach 2021-2022.

Fundusze inwestycyjne w Prostym Portfelu

W skład Prostego Portfela wchodzą więc następujące fundusze:

Pekao Obligacji Samorządowych to fundusz inwestycyjny, który inwestuje w obligacje samorządowe, obligacje skarbowe oraz listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne. Niemal całość portfela inwestycyjnego funduszu jest ulokowana w instrumenty, których oprocentowanie zmienia się w zależności od wysokości stawki WIBOR. Dzięki temu zmienność jednostki funduszu jest bardzo niska i mało wrażliwa na zmieniające się stopy procentowe NBP. Poza zmiennym oprocentowaniem obligacji, na niższą zmienność funduszu wpływa także to, że większość portfela funduszu stanowią nienotowane na giełdzie obligacje samorządowe oraz listy zastawne.

inPZU Inwestycji Ostrożnych to fundusz inwestycyjny, który niemal całość portfela inwestuje w obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu. W związku z tym jego zmienność i wyniki zależą od wysokości kuponu odsetkowego tych obligacji oraz kształtowania się ich cen na giełdzie. Dominującą grupą obligacji w portfelu są tzw. WZ-tki, czyli obligacje o zmiennym oprocentowaniu, których kupon zmienia się co 6 miesięcy, a jego wysokość równa się stawce WIBOR 6M. Jest to jeden z najtańszych funduszy na rynku.

Goldman Sachs Konserwatywny to fundusz inwestycyjny należący do najtańszych na rynku. Inwestuje przede wszystkim w obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu, ale w swoim portfelu posiada również obligacje o stałym oprocentowaniu, zarówno skarbowe, jak i korporacyjne. Z wymienionej trójki funduszy jest on najaktywniej zarządzany. Zarządzający poszukuje dochodów kapitałowych również w segmencie obligacji korporacyjnych i obligacji o stałym oprocentowaniu. Z tego też powodu jego wyniki mogą być bardziej zmienne od pozostałych funduszy w portfelu.

Wszystkie składniki Prostego Portfela posiadają niską klasę ryzyka mierzoną wskaźnikiem SRI. Wskaźnik ten wynosi 2 (w skali od 1 do 7), co zgodnie z międzynarodowymi standardami oznacza, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników tych funduszy oceniane są jako małe, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej nie wpłyną na zdolność tych funduszy do wypłacenia pieniędzy inwestorom. Ryzyko te określone jest dla inwestycji z co najmniej 12-miesięcznym horyzontem inwestycyjnym. W krótszym czasie, ryzyko to może być wyższe.

💡 Wskaźnik SRI bazuje jednak na historycznej zmienności i nie jest w pełni miarodajnym wyznacznikiem przyszłych wyników, gdyż nie uwzględnia ryzyka: płynności, operacyjnego, kredytowego, cyberbezpieczeństwa, inflacji, kontrahenta (rozliczenia), instrumentów pochodnych, koncentracji, walutowego, zrównoważonego rozwoju, nieosiągnięcia oczekiwanych stóp zwrotu. Opis tych kategorii ryzyk znajduje się na końcu artykułu oraz w prospekcie informacyjnym danego funduszu.

Wszystkie fundusze nie uwzględniają żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, ani nie gwarantują uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, więc inwestując w nie możesz stracić.

Na czym zarabia i jakie ma ryzyko Prosty Portfel?

Cechą wspólną wszystkich funduszy w Prostym Portfelu jest to, że większość aktywów inwestują w obligacje Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu (głównie w obligacje typu WZ) Oznacza to, że ich wyniki zależą od giełdowych zmian cen tych obligacji oraz od wysokości stawki WIBOR, na podstawie której ustalane jest ich oprocentowanie. W krótkich okresach notowania cen obligacji mogą się istotnie zmieniać (dlatego Prosty Portfel może przynosić w pewnych okresach większe, a w innych mniejsze zyski, a nawet odnotować stratę). Jednak w dłuższym okresie wpływ zmian cen obligacji na zyski Prostego Portfela maleje, a o jego zyskowności decyduje oprocentowanie (wysokość kuponu odsetkowego) tych obligacji. Dodatkowo fundusze z Prostego Portfela inwestują także w obligacje samorządowe oraz listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne, których oprocentowanie, podobnie jak obligacji typu WZ, jest również zmienne i oparte na stawce WIBOR.

 Wyniki funduszy wchodzących w skład Prostego Portfela w latach 2020-2023


Miesięczne historyczne stopy zwrotu Prostego Portfela w latach 2020-2023.

Wyniki inwestycyjne Prostego Portfela na tle funduszy inwestycyjnych wchodzących w jego skład.


Wyniki Prostego Portfela na tle oprocentowania 3-miesięcznych lokat bankowych.


Ile mogą zarobić obligacje w funduszach wchodzących w skład Prostego Portfela?

Rentowność obligacji, w które inwestują fundusze z Prostego Portfela (wg danych z 31 marca 2024 roku):

 • stawka WIBOR 3M i 6M na poziomie 5,88% - 5,86%
 • rentowności obligacji o stałym oprocentowaniu w przedziale 4,90% - 5,42%
 • dodatkowa marża ponad WIBOR w oprocentowaniu obligacji samorządowych: 1% - 3%
 • dodatkowa marża ponad WIBOR w oprocentowaniu listów zastawnych: 1%
 • entowność obligacji korporacyjnych: 1% - 4% ponad rentowność obligacji skarbowych

Z inwestycjami w fundusze wiążą się również koszty. Na platformie KupFundusz.pl nabywanie, zbywanie oraz zamiana funduszy odbywa się bez dodatkowych kosztów (brak jakichkolwiek opłat manipulacyjnych). Jedyne koszty, które ponosi inwestor to te, które standardowo są już odzwierciedlone w cenie jednostki poszczególnych funduszy (opłata za zarządzanie funduszem). Wyceny (notowania), które publikują wszystkie fundusze uwzględniają już wszystkie koszty.

Definicje ryzyk, które związane są z inwestowaniem w fundusze:

Ryzyko płynności - dotyczy sytuacji, gdy fundusz nie jest w stanie w odpowiednio krótkim czasie, przy ograniczonych kosztach dokonać ograniczenia lub zamknięcia pozycji, na skutek czego zagrożona może być zdolność funduszu do zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Ryzyko kredytowe - wiąże się z możliwością niewywiązania się ze zobowiązań wobec funduszu przez emitentów instrumentów finansowych posiadanych przez fundusz, kontrahentów funduszu i inne podmioty posiadające zobowiązania wobec funduszu.

Ryzyko inflacji - ma wpływ na ceny instrumentów finansowych i dotyczy wszystkich klas aktywów, w które inwestuje subfundusz. Ceny różnych aktywów nie są w tym samym stopniu powiązane z inflacją i nie zapewniają ochrony przed inflacją w podobnej skali.

Ryzyko cyberbezpieczeństwa - jest związane z awariami lub naruszeniami systemów informatycznych funduszu i innych uczestników procesu inwestycyjnego.

Ryzyko operacyjne - oznacza możliwość poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Ryzyko braku zapewnienia odpowiedniej rentowności – występuje, gdy sytuacja na rynkach finansowych utrudnia lub uniemożliwia zrealizowanie przez fundusz wyników adekwatnych do jego polityki inwestycyjnej.

Ryzyko rozliczenia - występuje w przypadku rozliczania realizowanych przez fundusz transakcji zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych, które nie są gwarantowane przez izby rozliczeniowe.

Ryzyko walutowe - ryzyko kursu walutowego określa się jako ryzyko zmiany wartości jednostki funduszu spowodowane zmianą kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych. Występuje głównie w funduszach inwestycyjnych, które inwestują aktywa w papiery wartościowe, których wartość wyrażona jest w walutach obcych.

Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty finansowe pochodne - w szczególności ryzyko zmiany wartości instrumentu w wyniku zmiany tzw. aktywów bazowych (cen instrumentów finansowych, poziomu stóp procentowych indeksów giełdowych bądź kursów walutowych).

Niniejszy materiał poza edukacyjnym ma również charakter handlowy. KupFundusz otrzymuje od wszystkich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) dostępnych na platformie (również tych, które wchodzą w skład Prostego Portfela) wynagrodzenie, które związane jest ze świadczeniem czynności, mających na celu poprawę jakości usług dystrybucyjnych na rzecz klientów lub potencjalnych klientów. Otrzymywane świadczenia przeznaczane są na pokrycie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania platformy KupFundusz.pl. Wysokość wynagrodzenia została uzgodniona w warunkach umów dystrybucyjnych zawartych między KupFundusz S.A. a towarzystwa funduszy inwestycyjnych, których fundusze inwestycyjne otwarte oferowane są za pośrednictwem platformy. Wysokość otrzymanego wynagrodzenia w żaden sposób nie wpływa na poniesione przez klienta opłaty i koszty bieżące pobierane przez fundusze inwestycyjne, jak też na wartość inwestycji.  Fakt, że niniejszy materiał ma także charakter handlowy oznacza również, że niniejsza publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i że nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.

 

💡 KupFundusz.pl to nowoczesna, w pełni internetowa platforma, która umożliwia samodzielne inwestowanie w fundusze, wyposażona w unikatowe narzędzia do ich analizy, porównania i testowania. Oferuje dostęp do ponad 400 krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych z 21 TFI. Nie pobieramy opłat dystrybucyjnych! 

 


 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: