Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Słownik inwestycyjny

A

agent transferowy

Instytucja prowadząca na zlecenie TFI rejestr klientów funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO). Zajmuje się przeliczaniem pieniędzy zainwestowanych przez klientów na odpowiednią liczbę jednostek uczestnictwa. Realizuje zlecenia i dyspozycje składane przez inwestorów.

aktywa funduszu

Środki z tytułu wpłat inwestorów a także prawa majątkowe stanowiące kapitał funduszu inwestycyjnego. W skład tego wchodzą również prawa majątkowe nabyte przez fundusz tj. papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz wszelkie pożytki otrzymane z tych praw.

B

benchmark

Wskaźnik referencyjny, który służy ocenie czy dany fundusz jest efektywnie zarządzany. Wzorzec, do którego porównuje się wyniki osiągnięte przez fundusz inwestycyjny.

C

cena netto jednostki uczestnictwa (wartość netto jednostki uczestnictwa)

Cena jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego uwzględnia wynagrodzenie za zarządzanie pobierane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Wyliczana jest przez podzielenie wartości aktywów netto funduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa w nim zgromadzonych. Nie uwzględnia opłaty manipulacyjnej.

D

dystrybutor jednostek uczestnictwa

Podmiot, którym mogą być domy i biura maklerskie, banki oraz inne podmioty, które na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, które pośredniczą w zbywaniu i umorzeniu jednostek uczestnictwa funduszu. Prowadzą, w uzgodnieniu z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, pośrednią lub bezpośrednią obsługę klientów w zakresie przyjmowania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO).

depozytariusz

Instytucja wyznaczona do przechowywania aktywów funduszu inwestycyjnego. Do głównych zadań i uprawnień depozytariusza należy:  kontrola zgodności działania (realizacji zleceń) funduszu inwestycyjnego z przepisami ustawy oraz zapisami prospektu informacyjnego/statutu, weryfikacja prawidłowości zarządzania funduszem, a także ustalenia wartości aktywów netto funduszu. Funkcja depozytariusza może zostać powierzona m.in. bankowi krajowemu lub Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. lub oddziałowi zagranicznej instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o minimalnych funduszach własnych na poziomie 100 mln zł.

dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dobór funduszy inwestycyjnych i instrumentów, w które lokuje, w taki sposób aby zróżnicować skład portfela. Ma to na celu rozproszenie ryzyka pomiędzy różnymi klasami aktywów, zróżnicowanych pod względem generowanych ryzyk i oczekiwanego poziomu zysku.

dzień wyceny

Dzień wykonania wyceny aktywów funduszu, a także ustalenia wartości aktywów netto funduszy i tej wartości przypadającej na jedną jednostkę uczestnictwa. W funduszach inwestycyjnych otwartych dniem wyceny jest każdy dzień roboczy.

F

fundusz funduszy (ang. Fund of funds, FOF)

Rodzaj funduszu inwestycyjnego, którego aktywa lokowane są w inne fundusze posiadające różne stategie inwestycyjne. Doborem odpowiednich funduszy do FOF zajmuje się zarządzający. FOF są dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą zainwestować, jednak z racji braku czasu, nie porównują wyników funduszy i nie śledzą trendów na rynku kapitałowym.

fundusz inwestycyjny otwarty (FIO)

Fundusz inwestycyjny otwarty jest rozwiązaniem pozwalającym na wspólne inwestowanie przez szeroką grupę osób, którym zbywane są jednostki uczestnictwa. Charakterystyczną cechą takiego funduszu jest brak ograniczeń dotyczących nabywania i umorzenia jednostek uczestnictwa. Częstotliwość realizacji tych zleceń określa statut funduszu, jednak nie jest to rzadziej niż raz na siedem dni. Uczestnikom funduszu stwarza największą swobodę dysponowania zgromadzonymi jednostkami uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego może nabyć osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

fundusz parasolowy

Forma funduszu inwestycyjnego posiadającego wydzielone subfundusze. Pozwala to na stworzenie w ramach danego funduszu inwestycyjnego, dowolnej liczby subfunduszy, które to mogą realizować własną, różną, politykę inwestycyjną, Fundusz, zwany parasolem, posiada osobowość prawną tj. może być podmiotem praw i obowiązków. Subfundusze natomiast, takiej osobowości nie posiadają, jednak w rzeczywistości są odrębnymi portfelami inwestycyjnymi. Najważniejszą zaletą takiej konstrukcji, jest możliwość dokonania zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu, bez wycofania się z inwestycji w fundusz, a co za tym idzie ewentualny podatek od zysków kapitałowych zostanie pobrany dopiero przy umorzeniu jednostek uczestnictwa funduszu.

I

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Uregulowana ustawowo forma oszczędzania na przyszłą emeryturę, w ramach tzw. III filaru. IKE może zostać utworzone przez fundusz inwestycyjny, bank, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz towarzystwo funduszy emerytalnych. Korzyścią wynikającą z posiadania takiego konta, jest zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych. Warunkiem skorzystania z jednorazowego zwolnienia, konieczne jest spełnienie warunków wskazanych w art. 34 lub art. 46 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Warunki o których mowa powyżą dotyczą wieku oszczędzającego oraz częstotliwości i wielkości wpłat. Corocznie podawany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limit wpłat obowiązujący w danym roku, który stanowi trzy krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Jedna z możliwości indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, której zasady określone są w Ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W ramach IKZE, inwestor może skorzystać z ulgi podatkowej polegającej na możliwości odliczenia wpłacanych kwot od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Wypłata, która wiąże się z pobraniem zryczałtowanego podatku na poziomie 10%,  możliwa jest po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Roczny limit wpłat na IKZE wynosi do 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

J

jednostka uczestnictwa

Tytuł prawny reprezentujący prawa majątkowe uczestnika do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego (FIO) oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (SFIO). Jednostka uczestnictwa nie jest rodzajem papieru wartościowego, w związku z tym nie może być zbyta na rzecz osób trzecich. Natomiast podlegają one dziedziczeniu, jak również mogą być przedmiotem zastawu lub blokady.

K

KIID (Key Investor Information Document)

Kluczowe informacje dla inwestorów są krótkim, wystarndaryzowanym, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z 13 lipca 2009 r. (tzw. dyrektywa UCITS IV), dokumentem zawierającym podstawowe informacje o danym funduszu inwestycyjnym otwartym. KIID ma na celu, aby w przystępny i zrozumiały sposób przedstawić najważniejsze dane, ze szczególnym uwzglednieniem takich elementów jak: cele i polityka inwestycyjna funduszu, profil ryzyka i zysku, opłaty, wyniki osiagnięte w przeszłości.

N

Nagrody Alfa Analiz Online

Nagroda przyznawana, przez firmę Analizy Online, dla najlepszego funduszu inwestycyjnego, w dziesięciu grupach. Zwycięzcy wyznaczani są wg metodologii, która bierze pod uwagę, mierzoną na podstawie wskaźnika Information Ratio, efektywność zarządzania funduszem inwestycyjnym a także uwzględniając powtarzalność wyników wielkość kosztów towarzyszących inwestycji. Te ostatnie uwzględniają wskaźnik kosztów całkowitych oraz stawkę maksymalnej opłaty manipulacyjnej.

O

odchylenie standardowe

Popularna miara statystyczna, przedstawiająca zmianę w przeszłości całkowitych zysków funduszu inwestycyjnego. Wyższy poziom odchylenia standardowego, towarzyszy wysokiemu ryzyku inwestycji w jednostkę uczestnictwa funduszu.

opłata umorzeniowa

Opłata pobierana przez niektóre fundusze, w momencie umorzenia jednostek uczestnictwa z funduszu inwestycyjnego. Zazwyczaj wyrażona procentowo. Zdarza się, że fundusz nakłada warunki, które inwestor powinien spełnić, np. termin przez który nie powinien dokonywać umorzenia, aby opłata nie została naliczona i pobrana.

opłata za nabycie

Opłata manipulacyjna, zwana też opłatą dystrybucyjną pobierana przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego przez inwestora. Zwykle jest określana procentowo w relacji do inwestowanej przez klienta kwoty, np. wpłacając 1.000 zł do danego funduszu i opłacie manipulacyjnej 1%, klient zapłaci 10 zł za przeprowadzenie takiej transakcji. Najwyższy poziom opłat za nabycie jednostek uczestnictwa występuje w funduszach akcyjnych, a najniższa w funduszach dłużnych.

P

podatek od zysków kapitałowych

Podatek pobierany przy umorzeniu lub konwersji jednostek uczestnictwa, w momencie gdy na jednostkach uczestnictwa wystąpił zysk. Zgodnie z Ustawą o podatku od osób fizycznych jego stawka wynosi 19%. Podatek ten jest obliczany i odprowadzany przez fundusz inwestycyjny, w związku z tym inwestor, będący osobą fizyczną, nie uwzględnia zysku uzyskanego na jednostkach uczestnictwa funduszu w rocznym zeznaniu podatkowym. Należy pamiętać, że przy zamianie jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami, należącymi do tego samego funduszu, podatek ten nie zostanie pobrany, a rozliczenie nastąpi dopiero w momencie umorzenia lub konwersji na inny fundusz.

prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i jest to dokument przygotowywaniu i publikowany przez towarzystwa funduszy inwestycyjny i zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ma charakter informacyjny i zawiera m.in. dane o funduszu, prawa uczestnika (warunki realizacji zleceń umożenia, nabycia), informacje o pobieranych opłatach, opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych, dający potencjalnym oraz obecnym inwestorom wszelkie informacje dotyczące działalności funduszu inwestycyjnego.

S

sprawozdanie finansowe funduszu

Roczna lub półroczna informacja sporządzona w formie dokumentu wg stanu na 30 czerwca i 31 grudnia, zawierająca takie informacje jak: bilans, listę lokat i ich procentowy udział sporządzone na dzień przygotowania sprawozdania, rachunek wyników oraz zmiany w aktywach netto. Dodatkowo przedstawia inne istotne informacje na temat działania funduszu inwestycyjnego. Sprawozdanie podlega kontroli przez biegłego rewidenta. Publikowane na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza i 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO)

Podstawową różnica miedzy funduszem inwestycyjnym otwartym (FIO), a specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym (SFIO) jest możliwość wprowadzenia ograniczenia częstotliwości odkupienia jednostek uczestnictwa oraz oferowania go wybranej grupy inwestorów np. jedynie do osób prawnych. SFIO charakteryzuje się również możliwością prowadzenia szerszej polityki inwestycyjnej, charakterystycznej dla  funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

SRRI - Profil ryzyka i zysku

Wskaźnik, który przyjmuje wartości całkowite w przedziale do 1 do 7, opisujący poziom ryzyka i zysku danego funduszu. Najniższy poziom ryzyka, a tym samym najniższy potencjalny zysk odpowiada wartości 1, natomiast wartość 7 jest przypisywana funduszom z najwyższym ryzykiem i co zwykle jest z tym związane - najwyższą potencjalną stopą zwrotu. Miara ta daje możliwość przypisania funduszu należącego do konkretnej kategorii ryzyka niezależnie od polityki inwestycyjnej, którą realizuje fundusz. W efekcie pozwala na porównywanie różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych.

statut funduszu

Dokument, który określa wewnętrzną strukturę, tryb działania oraz cele, dla których fundusz inwestycyjny istnieje. Zawiera również zbiór praw i obowiązków uczestnika funduszu inwestycyjnego. Zawiera przede wszystkim informacje dotyczące prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu, stawki i rodzaje opłat, które pobiera fundusz oraz rodzaje dopuszczalnych lokat (inwestycji). Statut funduszy stanowi integralną cześć prospektu informacyjnego funduszu i wymagana jest dla niego forma aktu notarialnego.

stopa zwrotu

Wartość określająca zysk lub stratę z inwestycji zywkle przedstawionna w formie zmiany procentowej wartości inwestycji w czasie. W celu jej obliczenia na dany dzień, należy podzielić wartość inwestycji z tego dnia względem jej wartości początkowej, a następnie pomnożyć przez 100%.

T

towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI/towarzystwo)

Instytucja reprezentująca fundusz inwestycyjny w relacjach z osobami trzecimi fundusz inwestycyjny oraz zarządzająca aktywami w nim zgromadzonymi. Zgodnie z zapisami ustawy o funduszach inwestycyjnych, towarzystwo funduszy inwestycyjnych musi być zorganizowane w formie spółki akcyjnej oraz uzyskać pozwolenie na prowadzenie takiej działalności od Komisji Nadzoru Finansowego.

Tracking Error

Wskaźnik mierzący różnice pomiędzy odchyleniem standardowym z funduszu w stosunku do odchylenia standardowego stóp zwrotu z benchmarku/średniej dla grupy. Wskaźnik pozwala ocenić, w jakim stopniu fundusz jest podobny do innych w danej kategorii. Niższy poziom wskaźnika, świadczy o tym, że dany fundusz bardziej jest zbliżony do benchmarku.

U

uczestnik funduszu

Osoba posiadająca tytuł prawny tj. jednostkę uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, do udziału w aktywach funduszu. Uczestnikiem funduszu, może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnych - pod warunkiem, że dany fundusz oferowany jest dla danej grupy osób. Wraz z zawarciem umowy z fundusze (złożenie zlecenia nabycia oraz przelania pieniędzy na rachunek odpowiedniego funduszu inwestycyjnego) inwestor nabywa prawa Uczestnika funduszu inwestycyjnego, oznacza to, że może dokonywać nabycia, umorzenia oraz  konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa tego funduszu.

W

wartość aktywów netto (WAN) funduszu

Wartość aktywów funduszu inwestycyjnego tj. środków z tytułu wpłat inwestorów a także prawa majątkowe stanowiące kapitał funduszu inwestycyjnego. W skład tego wchodzą również prawa majątkowe nabyte przez fundusz tj. papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz wszelkie pożytki otrzymane z tych praw, pomniejszone o zobowiązania funduszu, którymi są  m.in. koszty transakcyjne (prowizje, opłaty maklerskie oraz opłaty giełdowe), podatki od  transakcji portfelowych, oraz wynagrodzenie TFI, w dniu wyceny.

wskaźnik Sharpe'a

Wskaźnik wykorzystywany do badania wyników portfela inwestycyjnego. Obrazuje on ile zysku otrzymujemy za jednostkę ryzyka. Wyższy wskaźnik daje większą szansę na osiągniecie dochodu wyższego od oczekiwanego przy danym poziomie ryzyku. Oznacza to, że powinien mieć wartość dodatnią – im wyższy tym lepiej dla inwestora. Służy do porównania dwóch funduszy z tej samej grupy np. dwóch funduszy zrównoważonych i podjęciu odpowiedniej decyzji inwestycyjnej.

wynagrodzenie za zarządzanie

Wynagrodzenie TFI za zarządzanie funduszem. Pobierane jest z łącznej wartości aktywów funduszu, w związku z tym jest już uwzględnione w cenie netto jednostki uczestnictwa. Stawkę tej opłaty można powiązać z prowadzoną polityką inwestycyjną funduszu, im fundusz bardziej agresywny, tym ta opłata jest wyższa. Może być pobierana jako opłata stała lub/i opłata zmienna w zależności od wyników osiągniętych przez fundusz.

Z

zarządzający funduszem

Specjalista zatrudniony przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego podstawowym zadaniem jest zarządzanie środkami funduszu zgodnie z przyjętą polityką i celami inwestycyjnymi.

zlecenie

Oświadczenie woli uczestnika funduszu - w kontekście nabycia, umorzenia, konwersji oraz zamiany  jednostek uczestnictwa.

zlecenie - konwersja

Zlecenie uczestnika, realizowane w ramach dwóch różnych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Polega na jednoczesnym umorzeniu jednostek uczestnictwa jednego funduszu i ich nabycie w innym funduszu, po cenach obowiązujących w danym dniu i zgodnie z zapisami prospektów informacyjnych.

zlecenie - umorzenie jednostek uczestnictwa

Zlecenie uczestnika, polegające na likwidacji jednostek uczestnictwa i ich odkupieniu przez fundusz inwestycyjny. W efekcie tego zlecenia zmniejsza się liczba jednostek uczestnictwa na rejestrze Uczestnika a środki pieniężne otrzymane za odkupienie trafają na rachunek bankowy Uczestnika.

zlecenie - zamiana jednostek uczestnictwa subfunduszy

Zlecenie uczestnika, realizowane w ramach jednego funduszu parasolowego, polegające na jednoczesnym umorzeniu jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu i ich nabycie w innym subfunduszu.
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: