Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

22.09.2022

Przeczytany

PKO Papierów Dłużnych Plus zostanie przejęty przez PKO Obligacji Długoterminowych

30 września 2022 roku PKO TFI planuje dokonać połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy FIO. W wyniku operacji aktywa PKO Papierów Dłużnych Plus (subfundusz przejmowany) przejmie PKO Obligacji Długoterminowych (subfundusz przejmujący). Tym samym PKO Papierów Dłużnych Plus zniknie z oferty Towarzystwa.
Dla klientów posiadających jednostki uczestnictwa PKO Papierów Dłużnych Plus oznacza to, że w dniu połączenia staną się posiadaczami jednostek uczestnictwa PKO Obligacji Długoterminowych.

Operacja zostanie przeprowadzona automatycznie i nie będzie wymagała działania ze strony klientów. PKO TFI ani KupFundusz w związku ze zmianą nie pobiorą żadnych opłat manipulacyjnych.
 
Najważniejsze terminy dla klientów posiadających jednostki uczestnictwa PKO Papierów Dłużnych Plus na platformie KupFundusz.pl:

26 września 2022 r. 
Ostatni dzień możliwości złożenia zlecenia dotyczącego PKO Papierów Dłużnych Plus.
 • Zlecenia zakupu, zamiany i sprzedaży złożone na platformie do 14:30 zostaną rozliczone zgodnie z zasadami stosowanymi przez PKO TFI. 
 • Zlecenia zakupu, zamiany i sprzedaży złożone na platformie po 14:30 nie będą podlegały realizacji i zostaną anulowane przez agenta transferowego.
 • Dodatkowo, w przypadku zlecenia zakupu, wpłata na rachunku bankowym subfunduszu musi zostać zaksięgowana najpóźniej do końca tego dnia.
27 września 2022 roku
Zaprzestanie przyjmowania zleceń dotyczących PKO Akcji Nowa Europa przez agenta transferowego.

30 września 2022 roku 
Przydzielenie jednostek uczestnictwa PKO Obligacji Długoterminowych dotychczasowym posiadaczom jednostek uczestnictwa PKO Papierów Dłużnych Plus o równowartości stanowiącej iloczyn liczby posiadanych jednostek uczestnictwa oraz wycenę jednostki uczestnictwa PKO Papierów Dłużnych Plus obowiązującą na dzień 29 września 2022 roku, przez wycenę jednostki uczestnictwa PKO Obligacji Długoterminowych obowiązującą na dzień 29 września 2022 r.

3 październik 2022 roku 
W portfelach klientów w pozycji PKO Papierów Dłużnych Plus pojawi się PKO Obligacji Długoterminowych o równowartości i liczbie jednostek uczestnictwa przydzielonych przez PKO TFI w dniu 30 września 2022 roku.

Operacja połączenia subfunduszy w żaden sposób nie dotyczy posiadaczy jednostek uczestnictwa PKO Obligacji Długoterminowych.

W obu subfunduszach występuje nieznaczna różnica w opłace stałej za zarządzenie w skali roku - w PKO Papierów Dłużnych Plus wynosi 0,65%, w PKO Obligacji Długoterminowych - 0,75%.

PKO Obligacji Długoterminowych inwestuje w instrumenty dłużne przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP podczas gdy PKO Papierów Dłużnych Plus w instrumenty dłużne dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Oba subfundusze posiadają jednakowy poziom ryzyka inwestycyjnego – 3 w 7-stopniowej skali.

Pełna lista funduszy PKO TFI dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.
 

20.09.2022

Przeczytany

Fundusze Allianz będą realizowały strategię ESG

Trzy istniejące subfundusze prowadzone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. od 1 października 2022 roku zaczną inwestować w aktywa podmiotów realizujących strategię ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance). Zmiana dotyczy subfunduszy: Allianz Strategic Bond, Allianz PIMCO Global Bond i Allianz PIMCO Emerging Markets Bond. Wraz ze zmianą polityki inwestycyjnej, zmienią się nazwy subfunduszy.

Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond zmieni nazwę na Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG. Ponad 60% aktywów mają stanowić tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu PIMCO Emerging Markets Bond ESG Fund. Subfundusz inwestuje aktywa w obligacje emitentów z krajów wschodzących, rozwijających się lub z nimi powiązanych gospodarczo. Fundusz jest zarządzany z wykorzystaniem zasad ESG.

Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond zmieni nazwę na Allianz PIMCO Global Bond ESG. Ponad 60% aktywów mają stanowić tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu PIMCO Global Bond ESG Fund. Na portfel subfunduszu składają się obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność w ramach strategii ESG w różnych częściach świata.

Subfundusz Allianz Strategic Bond zmieni nazwę na Allianz PIMCO ESG Income Fund. Ponad 60% aktywów mają stanowić tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu Allianz PIMCO ESG Income. Na portfel subfunduszu składają się obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność w ramach strategii ESG w różnych częściach świata.

Opłaty za zarządzenie, rachunki bankowe do wpłat oraz minimalne kwoty pierwszej i kolejnych wpłat w nowych subfunduszach pozostaną bez zmian.

Klienci platformy KupFundusz.pl w związku ze zmianą nie musza wykonywać żadnych czynności. W dniu zmiany w Portfelach pojawią się subfundusze ze zmienionymi nazwami.

Założeniem strategii ESG w funduszach inwestycyjnych jest dobór różnorodnych klas aktywów przedsiębiorstw, których działalność i aktywność gospodarcza ma mieć pozytywny wpływ na świat, czyli ma uwzględniać czynniki środowiskowe, społeczne oraz zasady ładu korporacyjnego.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez TFI Allianz Polska S.A. na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj

13.09.2022

Przeczytany

Zmiana terminów realizacji zleceń w Skarbiec TFI

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od 10 września 2022 wprowadziło zmiany zapisów w prospektach informacyjnych funduszy zmieniające terminy realizacji zleceń. Zmiany mają na celu skrócenie czasu realizacji zlecenia odkupienia (umorzenia jednostek uczestnictwa), ale dotyczą również pozostałych typów zleceń.

Nabycie
Dla subfunduszy Skarbiec Konserwatywny i Skarbiec Krótkoterminowy dniem wyceny zlecenia ma być najwcześniej dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu (D). 
W pozostałych funduszach i subfunduszach nabycie zostanie zrealizowane najwcześniej na dzień wyceny przypadający w kolejny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty (D+1).

Odkupienie
Dla subfunduszy Skarbiec Konserwatywny i Skarbiec Krótkoterminowy dniem wyceny zlecenia ma być najwcześniej dzień otrzymania zlecenia sprzedaży jednostek uczestnictwa przez agenta transferowego (D). 
W subfunduszach należących do funduszu parasolowego Skarbiec FIO nabycie zostanie zrealizowane najwcześniej na dzień wyceny przypadający w kolejny dzień roboczy po dniu, w którym agent transferowy otrzyma zlecenie (D+1).
W funduszach Skarbiec TOP Funduszy Akcji i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych nabycie zostanie zrealizowane najwcześniej na dzień wyceny przypadający w drugi dzień roboczy po dniu, w którym agent transferowy otrzyma zlecenie (D+2).
W funduszach należących do funduszu parasolowego Skarbiec Global Funds SFIO nabycie zostanie zrealizowane najwcześniej na dzień wyceny przypadający w trzeci dzień roboczy po dniu, w którym agent transferowy otrzyma zlecenie (D+3).

Zamiany i konwersje
Skarbiec TFI nie precyzuje najwcześniejszego terminu realizacji zlecenia. Dążyć będzie, aby ten czas był możliwie jak najkrótszy, biorąc pod uwagę skrócenie terminu umorzenia jednostek. Towarzystwo zaznacza w dokumentach, że czas ten nie może być jednak dłuższy niż ustawowe 7 dni od czasu złożenia zlecenia.

Na platformie KupFundusz.pl zlecenia dotyczące funduszy Skarbiec przekazywane są do agenta transferowego cztery razy dziennie. Aby zlecenie dotarło do agenta dniu złożenia, musi zostać złożone nie później niż o godzinie 23:30. Więcej informacji o godzinach przekazywania zleceń znajduje się tutaj

Wszystkie rodzaje zleceń złożone przez klientów w sobotę i niedzielę traktowane są tak, jakby zostały złożone w najbliższy dzień roboczy.

08.09.2022

Przeczytany

TFI Allianz wprowadza opłatę zmienną za zarządzanie w kilku funduszach

1 września 2022 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz wprowadziło opłatę zmienną za zarządzanie w 7 subfunduszach: Allianz Konserwatywny, Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, Allianz Selektywny, Allianz Aktywnej Alokacji, Allianz Akcji Stabilnego Wzrostu, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz Obligacji Plus. Dla każdego subfunduszu Towarzystwo nadało portfele wzorcowe czyli benchmarki.

Rozpoczęcie naliczania opłaty zmiennej rozpocznie się w roku, w którym TFI Allianz otrzyma zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Od tego roku TFI Allianz rozpocznie obliczenia podstawy opłaty zmiennej w sposób narastający. Jeśli w kolejnych latach narastająca różnica między stopą zwrotu subfunduszu a przyjętym benchmarkiem dla subfunduszu będzie ujemna, Towarzystwo nie naliczy w opłaty zmiennej. Jeśli narastająca różnica na koniec roku będzie większa od zera, od tej wartości zostanie pobrana opłata według stawki 20%. Przy czym jeśli w danym roku fundusz pobierze opłatę zmienną, w kolejnym roku narastający sposób obliczenia rozpocznie się na nowo.

Szczegółowa informacja o wprowadzeniu opłaty zmiennej w subfunduszach Allianz oraz przykładowa symulacja znajduje się tutaj.

06.09.2022

Przeczytany

Dług nie dłuższy niż rok czyli nowa polityka inwestycyjna funduszu Skarbca

9 września 2022 roku Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przekształca subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus w Skarbiec Krótkoterminowy. Oprócz nowej nazwy zmieni się też polityka inwestycyjna. Fundusz ma inwestować głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Polityka funduszu zakłada ograniczenie ryzyka związanego ze zmianami stóp procentowych. Średni okres wykupu instrumentów finansowych wchodzących w skład Skarbiec Krótkoterminowy ma nie być dłuższy niż jeden rok. W przypadku instrumentów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu, okres wykupu ma być zbieżny z datą wypłaty przez emitenta pierwszego kuponu.

Opłata za zarządzanie w Skarbiec Krótkoterminowy wynosić będzie 0,85% w skali roku (obecnie opłata w Skarbiec Konserwatywny Plus wynosi 1,00% w skali roku).

Zmiana na platformie zostanie wykonana automatycznie i nie będzie wymagała żadnych działał ze strony klientów.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Skarbiec TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogi Funduszy dostępnym tutaj.

31.08.2022

Przeczytany

Dwie nowości od Franklin Templeton

Na platformie KupFundusz.pl do oferty Franklin Templeton zostały dodane dwa kolejne fundusze Franklin Templeton prowadzone w polskim złotym. 

Pierwszym jest Franklin Income Fund – fundusz, którego polityka inwestycyjna funduszu zakłada inwestycje w akcje i obligacje o dowolnym ratingu przedsiębiorstw mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz inwestuje też w dłużne papiery wartościowe emitowane przez amerykański rząd. 

Drugim jest Franklin U.S. Government Fund – fundusz inwestujący głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz jego agencje.

Walutą bazową funduszy jest dolar amerykański. Na platformie KupFundusz.pl oba występują w klasie jednostki zabezpieczonej przed wahaniami kursu dolara (PLN Hedged), dzięki czemu ich wyniki powinny być zbieżne z wynikami funduszy bazowych.

Wszystkie fundusze Franklin Templeton na platformie KupFundusz.pl dostępne są już od 3.000 złotych zarówno dla pierwszej jak i każdej kolejnej wpłaty.

Dostęp do funduszy Franklin Templeton możliwy jest po uzyskaniu dostępu do Strefy funduszy luksemburskich. Informacja o możliwości uzyskania dostępu znajduje się tutaj.

Pełna lista funduszy Franklin Templeton na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj

30.08.2022

Przeczytany

PKO TFI likwiduje subfundusz z 25-letnią historią

PKO TFI planuje dokonać połączenia dwóch subfunduszy. W wyniku operacji planowej na 16 września 2022 roku, subfundusz PKO Zrównoważony (subfundusz przejmowany) zostanie przejęty przez PKO Stabilnego Wzrostu (subfundusz przejmujący). Tym samym PKO Zrównoważony po 25 latach zniknie z oferty Towarzystwa.

Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa PKO Zrównoważony oznacza to, że po połączeniu staną się posiadaczami jednostek uczestnictwa PKO Stabilnego Wzrostu. Operacja zostanie przeprowadzona automatycznie i nie będzie wymagała działania ze strony klientów. PKO TFI ani KupFundusz w związku ze zmianą nie pobiorą żadnych opłat manipulacyjnych.


Najważniejsze terminy dla klientów posiadających jednostki uczestnictwa PKO Zrównoważony na platformie KupFundusz.pl:

12 września 2022 roku
Ostatni dzień możliwości złożenia zlecenia dotyczącego PKO Zrównoważony.
 • Zlecenia zakupu, zamiany i sprzedaży złożone na platformie do 14:30 zostaną rozliczone zgodnie z zasadami stosowanymi przez PKO TFI. 
 • Zlecenia zakupu, zamiany i sprzedaży złożone na platformie po 14:30 nie będą podlegały realizacji i zostaną anulowane przez agenta transferowego.
 • Dodatkowo, w przypadku zlecenia zakupu, wpłata na rachunku bankowym subfunduszu musi zostać zaksięgowana najpóźniej do końca tego dnia.

13 września 2022 roku
Całkowite zaprzestanie przyjmowania i realizowania zleceń dotyczących PKO Zrównoważony przez agenta transferowego.

16 września 2022 roku 
Wykonanie przez agenta transferowego transakcji sprzedaży jednostek uczestnictwa PKO Zrównoważony i jednoczesnego nabycia jednostek uczestnictwa PKO Stabilnego Wzrostu (tj. zlecenia zamiany) według wycen obu subfunduszy obowiązujących na dzień wyceny 15 września 2022 roku. 

19 września 2022 roku 
W portfelach klientów w pozycji PKO Zrównoważony pojawi się PKO Stabilnego Wzrostu o równowartości i liczbie jednostek uczestnictwa przydzielonych przez PKO TFI wedłu wyceny z 15 września 2022 roku.

Operacja połączenia subfunduszy w żaden sposób nie dotyczy posiadaczy jednostek uczestnictwa PKO Stabilnego Wzrostu.

Połączenie nie spowoduje zmian w wysokości pobieranej opłaty stałej za zarządzanie – w obu subfunduszach wynosi maksymalnie 2,0%. W porównaniu z PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego Wzrostu ma większy udział części dłużnej i niższy części akcyjnej. Przekłada się to na nieco niższe ryzyko inwestycyjne - współczynnik SRII wynosi 4 w 7-stopniowej skali. 

Pełna lista funduszy PKO TFI dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.
 

18.08.2022

Przeczytany

Generali Investments TFI wprowadza zmiany w ofercie

Generali Investments TFI przebudowuje swoją ofertę. 1 września 2022 roku trzy subfundusze prowadzone przez Towarzystwo zmienią dotychczasowe nazwy i polityki inwestycyjne. 

Subfundusz zagranicznych papierów dłużnych Generali Obligacje: Nowa Europa zostanie przekształcony w subfundusz krótkoterminowych polskich papierów dłużnych o nazwie Generali Konserwatywny. Fundusz po zmianie inwestować ma w obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa (co stanowić ma minimum 60% aktywów) oraz bony skarbowe. Możliwa będzie także ekspozycja na zagraniczne aktywa, w tym obligacje państwowe i bony skarbowe. Zmiana polityki inwestycyjnej obniży poziom ryzyka subfunduszu. Opłata stała za zarządzanie pobierana przez fundusz zostanie obniżona z 1,50% do 0,50% w skali roku.
 
Subfundusz europejskich akcji rynków wschodzących Generali Akcje: Nowa Europa zostanie przekształcony w subfundusz akcji globalnych rynków wschodzących o nazwie Generali Akcji Rynków Wschodzących. Jak nazwa wskazuje, po zmianie subfundusz inwestować globalnie w akcje przedsiębiorstw z rynków wschodzących. Zmiana polityki inwestycyjnej nie wpłynie na poziom ryzyka subfunduszu. Opłata stała za zarządzanie pobierana przez fundusz pozostanie bez zmian.
 
Subfundusz akcji tureckich Generali Akcje: Turcja zostanie przekształcony w subfundusz rynku surowców o nazwie Generali Surowców. Aktywa subfunduszu po zmianie mają tworzyć instrumenty z ekspozycją na rynek surowców (min. 70%): głównie ETF, tytuły uczestnictwa oraz akcje spółek, których działalność jest związana z wydobyciem lub przetwórstwem surowców. Zmiana polityki inwestycyjnej nie wpłynie na poziom ryzyka subfunduszu. Opłata stała za zarządzanie pobierana przez fundusz pozostanie bez zmian.
 
Zmiany na platformie zostaną przyprowadzone automatycznie, a klient nie musi w związku z nimi wykonywać żadnych działań.
 
Pełna lista dostępnych na platformie KupFundusz.pl funduszy prowadzonych przez Generali Investments TFI znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.
 

02.08.2022

Przeczytany

Caspar Obligacji - fundusz dłużny w ofercie Caspar TFI

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadziło do sprzedaży fundusz oparty o rynek polskich papierów dłużnych skarbowych. Caspar Obligacji to aktualnie jedyny fundusz dłużny w ofercie Caspar TFI. 

Zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną, zdecydowaną część aktywów funduszu (ponad 60%) mają stanowić lokaty w obligacje poręczane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Pozostałą część mają stanowić obligacje emitowane przez inne podmioty  np. przedsiębiorstwa prywatne. 

Caspar Obligacji występuje tylko w kategorii A. Minimalna pierwsza wpłata do funduszy wynosi 1.000 złotych, a każda kolejna 100 złotych. Istnieje możliwość zamiany z/do pozostałych subfunduszy Caspar w ramach tej samej kategorii.

W początkowym okresie działania funduszu, koszty jego funkcjonowania, z wyłączeniem opłaty za zarządzanie wynoszącej 0,9%, pokrywa w całości Caspar TFI.

Profil funduszu Caspar Obligacji wraz z dokumentami dostępny jest tutaj.
Lista funduszy z grupy papierów dłużnych polskich skarbowych  dostępna jest tutaj.
Pełna lista funduszy prowadzonych przez Caspar TFI znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

25.07.2022

Przeczytany

MetLife TFI zmienia się w Nationale-Nederlanden TFI

Grupa MetLife w Polsce wkracza w kolejny etap zmiany właścicielskiej. Z początkiem sierpnia bieżącego roku planowane jest zastąpienie marki MetLife na Nationale-Nederlanden. Zmiana nie ominie także MetlIfe TFI, którego fundusze dostępne są na platformie KupFundusz.pl. 

Pierwszy etap ma dotyczyć głównie rebrandingu – zmiany nazwy towarzystwa, funduszy parasolowych i subfunduszy:
 • MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmieni się na Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w skrócie Nationale-Nederlanden TFI S.A.)
 • Fundusz parasolowy MetLife FIO Parasol Krajowy zmieni się na Nationale-Nederlanden FIO, a MetLife SFIO Parasol Światowy na Nationale-Nederlanden SFIO
 • Wszystkie subfundusze Metlife będą nazywały się Nationale-Nederlanden np. Nationale-Nederlanden Ameryki Łacińskiej (do tej pory MetLife Ameryki Łacińskiej)
W dniu zmiany Towarzystwo zaktualizuje wszystkie dokumenty, które uwzględnią powyższe zmiany. Towarzystwo zmieni także adres strony internetowej na www.nn.pl. 

Klienci funduszy MetLife w związku ze zmianami nie muszą wykonywać żadnych czynności. Bez zmian pozostają: polityki inwestycyjne subfunduszy, rachunki bankowe do wpłat oraz tytuły przelewów, opłaty bieżące pobierane przez subfundusze oraz terminy realizacji zleceń.  

UWAGA!
Nationale-Nederlanden TFI zarządzające funduszami Nationale-Nederlanden nie ma żadnego powiązania właścicielskiego z NN Investment Partners TFI zarządzającego funduszami NN.

Są to dwa niezwiązane ze sobą podmioty kapitałowe. Nationale-Nederlanden TFI jest częścią finansowej Grupy NN z siedzibą w Holandii. Z kolei NN Investment Partners TFI należy do grupy Goldman Sachs Group Inc. z siedzibą w USA. Produkty obu dostępne są na platformie KupFundusz.pl.

Pełna lista funduszy z oferty Nationale-Nederlanden TFI (do sierpnia br. MetLife TFI) na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

18.07.2022

Przeczytany

Już 20 funduszy złotówkowych od Schroders na KupFundusz.pl

Na platformie KupFundusz.pl są już dwa najnowsze fundusze Schroders przygotowane specjalnie dla polskich inwestorów. Pierwszym z nich jest Schroder ISF US Large Cap – fundusz inwestujący w akcje dużych i renomowanych amerykańskich przedsiębiorstw. Drugim jest Schroder ISF Global Sustainable Food and Water – nakierowany na inwestowanie w akcje spółek dążących do przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę żywnościową i wodną. Fundusz realizuje strategię ESG.

Oba fundusze wyceniane są w polskim złotym. Pozwala to inwestorowi inwestować (wpłacać) i śledzić wartość inwestycji w PLN. Fundusze zostały zabezpieczone przed wpływem ruchów kursu walutowego, co ma również na celu odwzorowywanie wyników osiąganych przez fundusze w walucie bazowej, czyli dolarze amerykańskim. 

Profil funduszu Schroder ISF US Large Cap  A (Acc) Hedged PLN wraz z dokumentami znajduje się tutaj.
Profil funduszu Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A (Acc) Hedged PLN wraz z dokumentami znajduje się tutaj.

Pojawienie się nowych funduszy oznacza, że na KupFundusz.pl oferta Schroders wzrosła do 20 funduszy inwestycyjnych denominowanych w polskim złotym.

Pełna lista funduszy Schroders dostępna na KupFundusz.pl znajduje się tutaj.

21.06.2022

Przeczytany

NN IP TFI: Fundusz polskich obligacji korporacyjnych zastąpi NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji

20 czerwca 2022 roku w miejsce subfunduszu NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji pojawił się NN (L) Obligacji Korporacyjnych. Tym samym oferta NN Investment Partners TFI została uzupełniona o fundusz lokujący aktywa w papiery dłużne krajowych przedsiębiorstw. 

Główną kategorię lokat funduszu stanowić będą dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Polski. Pozostałą część lokat stanowić będą jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty pochodne zapewniające ekspozycję na polskie i globalne rynki obligacji korporacyjnych.

Pełna lista funduszy z oferty NN Investment Partners TFI na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

20.06.2022

Przeczytany

Aviva Investors zmienia się w Allianz

Wkrótce rozpocznie się kolejny etap połącznia Aviva Investors Poland TFI z TFI Allianz Polska. 2 lipca 2022 roku marka Aviva zmieni się w Allianz. Ma to związek z podpisaną w marcu 2021 roku umową o nabyciu aktywów Aviva Polska przez Allianz oraz zgodą Komisji Nadzoru Finansowego z listopada 2021 roku o połączeniu obu podmiotów.
 
Jak połączenie TFI wpłynie na klientów platformy KupFundusz.pl posiadających fundusze prowadzone przez Aviva Investors Poland TFI?

Co najważniejsze, w związku ze połączeniem i zmianą marki, klienci platformy KupFundusz.pl nie muszą wykonywać żadnych działań. Zmiany dotyczyć będą głównie nazw i danych teleadresowych.

Co się zmieni:
 • Nazwa spółki z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Aviva Investors TFI S.A.) zmieni się na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (TFI Allianz Polska S.A.)
 • W nazwie subfunduszy, Aviva Investors zostanie zastąpiony na Allianz, a wybrane subfundusze zmienią nazwy:
Aviva Investors Niskiego Ryzyka >>> Allianz Niskiego Ryzyka
Aviva Investors Dochodowy >>> Allianz Dochodowy
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych >>> Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Aviva Investors Obligacji Globalny >>> Allianz Globalny Obligacji
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny >>> Allianz Obligacji Dynamiczny
Aviva Investors Kapitał Plus >>> Allianz Kapitał Plus
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania >>> Allianz Stabilnego Inwestowania
Aviva Investors Zrównoważony >>> Allianz Zrównoważony
Aviva Investors Aktywnej Alokacji >>> Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu >>> Allianz Optymalnego Wzrostu
Aviva Investors Globalnych Akcji >>> Allianz Globalnych Akcji
Aviva Investors Polskich Akcji >>> Allianz Polskich Akcji
Aviva Investors Europejskich Akcji >>> Allianz Europejskich Akcji
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii >>> Allianz Nowoczesnych Technologii
Aviva Investors Małych Spółek >>> Allianz Małych Spółek
Aviva Globalnych Strategii >>> Allianz Globalnych Strategii
Allianz Obligacji >>> Allianz Obligacji
 • Zmienią się nazwy funduszy parasolowych:
Aviva Investors FIO >>> Allianz Duo FIO
Aviva SFIO >>> Allianz Strategiczny SFIO
 • Zmieni się adres oraz dane kontaktowe Towarzystwa na: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, telefon: 224 224 224, e-mail: fundusze.tfi@allianz.pl, strona internetowa: www.allianz.pl
 • Zmienią się dokumenty funduszy, czyli prospekty informacyjne, statuty, KIIDy, karty funduszy, które będą uwzględniały zmianę marki oraz nowe dane adresowe i kontaktowe  
 
Co się NIE zmieni:
 • Nie zmienią się polityki inwestycyjne funduszy
 • Nie zmienią się rachunki bankowe do wpłat
 • Nie zmienią się opłaty pobierane przez fundusze
 • Nie zmienią się kwoty minimalnych wpłat za pierwsze i kolejne nabycie
 • Nie zmienią się terminy realizacji zleceń
 
Ważne: 
Pomimo połączenia obu Towarzystw, po 1 lipca 2022 roku nie będzie można składać zlecenia konwersji pomiędzy subfunduszami wydzielonymi w ramach Allianz Duo i Allianz Strategiczny SFIO, a „starymi” subfunduszami prowadzonymi przez TFI Allianz Polska S.A. Wprowadzenie takiej możliwości planowane jest w późniejszym terminie. 
 

14.06.2022

Przeczytany

Esaliens TFI: Nowy subfundusz i więcej możliwości zamiany oraz konwersji

Esaliens TFI rozszerzył ofertę na KupFundusz.pl o Esaliens Konserwatywny Plus. Nowy subfundusz znajduje się pod funduszem parasolowym Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO. Głównym składnikiem lokat mają być jednostki uczestnictwa subfunduszu o podobnej nazwie - Esaliens Konserwatywny - znajdującego się jednak pod innym parasolem - Esaliens FIO.

Esaliens Konserwatywny Plus ma przede wszystkim dać klientom możliwość zamiany jednostek uczestnictwa w ramach tego samego parasola, z subfunduszy rynków zagranicznych do subfunduszu o znacznie niższym poziomie ryzyka lokującego aktywa na polski rynku papierów dłużnych. Pozwoli to ochronić kapitał dzięki uniknięciu płacenia tzw. podatku Belki, co może mieć miejsce w przypadku zmiany funduszu parasolowego.

Esaliens Konserwatywny Plus jest dostępny wyłącznie w kategorii A.

Pełna lista funduszy Esaliens na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

Dodatkowo na KupFundusz.pl udostępniona została możliwość zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa funduszy Esaliens pomiędzy kategoriami A oraz C. Tym samym, klienci mogą sami decydować, na jaką kategorię chcą zamienić subfundusz źródłowy. 

Kategorie A oraz C w subfunduszach prowadzonych Esaliens TFI mogą różnić się poziomem opłaty stałej i zmiennej za zarządzanie. Ma to bezpośrednie przełożenie na stopy zwrotu w kolejnych okresach. Informacje o kosztach dostępne są w KIIDach oraz dokumencie Informacja o kosztach. Materiały znajdują się w profilach każdego z subfunduszy.

Ważne!
Na KupFundusz.pl subfundusze kategorii A występują bez oznaczenia przy nazwach np. Esaliens Konserwatywny. W przypadku kategorii C, oznaczenie kategorii znajduje się przy nazwach np. Esaliens Konserwatywny C. 

06.06.2022

Przeczytany

PKO TFI łączy fundusze

24 czerwca 2022 roku PKO TFI planuje dokonać połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy FIO. W wyniku operacji aktywa PKO Akcji Nowa Europa (subfundusz przejmowany) zostaną przejęte przez PKO Akcji Plus (subfundusz przejmujący). Tym samym PKO Akcji Nowa Europa zniknie z oferty Towarzystwa.

Dla klientów posiadających jednostki uczestnictwa PKO Akcji Nowa Europa oznacza to, że w dniu połączenia staną się posiadaczami jednostek uczestnictwa PKO Akcji Plus. Operacja zostanie przeprowadzona automatycznie i nie będzie wymagała działania ze strony klientów. PKO TFI ani KupFundusz w związku ze zmianą nie pobiorą żadnych opłat manipulacyjnych.

Najważniejsze terminy dla klientów posiadających jednostki uczestnictwa PKO Akcji Nowa Europa na platformie KupFundusz.pl:

20 czerwca 2022 roku
Ostatni dzień możliwości złożenia zlecenia dotyczącego PKO Akcji Nowa Europa.
 • Zlecenia zakupu, zamiany i sprzedaży złożone na platformie do 14:30 zostaną rozliczone zgodnie z zasadami stosowanymi przez PKO TFI. 
 • Zlecenia zakupu, zamiany i sprzedaży złożone na platformie po 14:30 nie będą podlegały realizacji i zostaną anulowane przez agenta transferowego.
 • Dodatkowo, w przypadku zlecenia zakupu, wpłata na rachunku bankowym subfunduszu musi zostać zaksięgowana najpóźniej do końca tego dnia.
21 czerwca 2022 roku
Zaprzestanie przyjmowania zleceń dotyczących PKO Akcji Nowa Europa przez agenta transferowego.

24 czerwca 2022 roku 
Przydzielenie jednostek uczestnictwa PKO Akcji Plus dotychczasowym posiadaczom jednostek uczestnictwa PKO Akcji Nowa Europa o równowartości stanowiącej iloczyn liczby posiadanych jednostek uczestnictwa oraz wycenę jednostki uczestnictwa PKO Akcji Nowa Europa obowiązującą na dzień 23 czerwca 2022 roku, przez wycenę jednostki uczestnictwa Akcji Plus obowiązującą na dzień 23 czerwca 2022 r.

27 czerwca 2022 roku 
W portfelach klientów w pozycji PKO Akcji Nowa Europa pojawi się PKO Akcji Plus o równowartości i liczbie jednostek uczestnictwa przydzielonych przez PKO TFI w dniu 24 czerwca 2022 roku.


Operacja połączenia subfunduszy w żaden sposób nie dotyczy posiadaczy jednostek uczestnictwa PKO Akcji Plus.

Połączenie nie spowoduje zmian w wysokości pobieranej opłaty stałej za zarządzanie – w obu subfunduszach wynosi maksymalnie 2,0%.  

PKO Akcji Plus koncentruje aktywa głównie na polskim rynku akcji, podczas gdy przejmowany PKO Akcji Nowa Europa posiada ekspozycję na akcje spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, obejmującej m.in. Polskę, Czechy, Austrię, Rumunię, Węgry, Turcję czy Rosję. Oba subfundusze posiadają jednakowy poziom ryzyka inwestycyjnego – 6 w 7-stopniowej skali.

Pełna lista funduszy PKO TFI dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj
 
1 2 3 4 7
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: