Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

27.01.2023

Przeczytany

Esaliens inwestuje w infrastrukturę

Na platformie KupFundusz.pl jest dostępny Esaliens Infrastruktury – subfundusz globalnych akcji sektorowych. Przeznaczony jest dla inwestorów szukających zysków w akcjach i innych instrumentach udziałowych przedsiębiorstw zajmujących się budową i utrzymaniem szeroko rozumianej infrastruktury: energetycznej, wodnej, transportowej, społecznej lub komunalnej. Struktura geograficzna lokat ma być mocno rozporoszona. Dominować mają w niej Stany Zjednoczone, ale ma nie zabraknąć aktywów pochodzących z Kanady i Europy (głównie Hiszpani, Francji, Wielkiej Brytanii). Cześć może być inwestowana w amerykańskie REITy czyli podmioty, których zadaniem jest generowanie dochodu poprzez tworzenie i posiadanie nieruchomości.

Esaliens Infrastruktury działać ma w formule master-feeder. Oznacza to, że portfel funduszu (feedera) będzie składać się głównie z tytułów uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego (mastera). Masterem będzie tu Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund, który działa od 2012 roku i jest zarządzany przez amerykańską spółkę inwestycyjną ClearBridge Investments. Walutową bazową Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund jest euro.

Esaliens Infrastruktury należy do grona funduszy realizujących strategię ESG.

Esaliens Infrastruktury został wydzielony w ramach funduszu parasolowego Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO.

Jednostki uczestnictwa dostępne są wyłącznie w kategorii A.
Jednak użytkownicy platformy KupFundusz.pl mają możliwość dokonywania zamiany i konwersji z oraz do Esaliens Infrastruktury w ramach różnych kategorii jdnostek bez ograniczeń.

Roczna rzeczywista opłata stała za zarządzanie wynosi 1,96%. 

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Esaliens TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszu dostępnym tutaj.

25.01.2023

Przeczytany

PKO TFI poinformuje klientów e-mailem

Klienci PKO TFI będą otrzymywać potwierdzenia realizacja zleceń na adres poczty e-mail. Dotychczas, poza szczególnymi wyjątkami, Towarzystwo przekazywało informacje listem zwykłym na adres korespondencyjny. Zmiana ma obowiązywać od 27 stycznia 2023 roku. Związana jest z nowelizacją Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi określającą nowe zasady informowania uczestników o rozliczeniu zleconych transakcji na rejestrach w funduszach inwestycyjnych.

Potwierdzenia będą przekazywane przez PKO TFI na adres poczty elektronicznej zarejestrowanej na platformie KupFundusz.pl. Aby sprawdzić lub zmienić adres, należy zalogować się na KupFundusz.pl, przejść do sekcji Ustawienia Konta, a następnie do sekcji Rachunek i Komunikacja.

Jeżeli klient nadal chce otrzymywać potwierdzenie listownie, musi wypełnić formularz-deklarację przygotowaną przez PKO TFI. Wypełniony formularz należy przesłać do agenta transferowego prowadzącego rejestry dla funduszy PKO na adres: PKO BP Finat Sp. z o.o., ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa. Formularz można pobrać ze strony w części TFI - PKO TFI https://www.kupfundusz.pl/dokumenty lub bezpośrednio ze strony dostępnej tutaj.

23.01.2023

Przeczytany

Skarbiec TFI poszuka innowacji na GPW

Subfundusz Skarbiec Market Opportunities w dniu 17 kwietnia 2023 roku zostanie przekształcony w Skarbiec Polskich Innowacji. Wraz z nową nazwą zmieni się też jego polityka inwestycyjna. 

Skarbiec Polskich Innowacji ma inwestować głównie w akcje prywatnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działających w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: nowoczesne technologie, e-commerce, biotechnologia, rozrywka cyfrowa. Przy czym za prywatną spółkę uznaje się taką, której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%. 

Nowemu subfunduszowi zostanie nadany indeks odniesienia (benchmark) – indeks WIGtech TR. 

Operacja przekształcenia nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu na platformie KupFundusz.pl zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta. W dniu zmiany, w Katalogu Funduszy oraz Portfelu, nazwa Skarbiec Market Opportunities zostanie zastąpiona na Skarbiec Polskich Innowacji. Pojawią się także nowe dokumenty uwzględniające zmianę.

Bez zmian pozostanie rachunek bankowy do wpłat, rzeczywista opłata stała za zarządzanie (1,95% w skali roku), kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty oraz terminy realizacji zleceń.

Pełna oferta funduszy Skarbiec TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

20.01.2023

Przeczytany

25 lat i koniec. Skarbiec TFI likwiduje jeden z najdłużej działających funduszy.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjęło decyzję o wycofaniu z oferty subfunduszu Skarbiec Waga (do listopada 2018 roku działającego pod nazwą Skarbiec Waga Zrównoważony). Likwidacja ma nastąpić poprzez połączenie z subfunduszem Skarbiec III Filar w ramach Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Skarbiec FIO). Proces łączenia ma się zakończyć 10 marca 2023 roku.

Najważniejsze terminy dotyczące połączenia subfunduszu Skarbiec Waga z Skarbiec III Filar:
7 marca 2023 roku – ostatni dzień przyjmowania wpłat oraz zleceń dotyczących subfunduszu Skarbiec Waga (wpłaty oraz zlecenia przyjęte po tym dniu zostaną odrzucone)
9 marca 2023 roku – zaprzestanie zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa przez subfundusz Skarbiec Waga
10 marca 2023 roku – Skarbiec TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Skarbiec Waga taką liczbę jednostek uczestnictwa subfunduszu Skarbiec III Filar, która będzie odpowiadała wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu Skarbiec Waga na dzień wyceny 9 marca 2023 roku
11 marca 2023 roku – na stronie platformy KupFundusz.pl w Portfelu Klienta w miejscu subfunduszu Skarbiec Waga zostanie wyświetlony subfundusz Skarbiec III Filar oraz informacja o liczbie przydzielonych jednostek uczestnictwa.

Operacja połączenia subfunduszy zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta KupFundusz S.A. 

Choć oba subfundusze posiadają ten sam benchmark - 70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index - Skarbiec III Filar jest subfunduszem bezpieczniejszym w stosunku do likwidowanego Skarbiec Waga. Posiada mniejszy udział część akcyjnej, należy do grupy funduszy mieszanych stabilnego wzrostu i ma niższy współczynnik ryzyka (3 w 7-stopniowej skali). Rzeczywista opłat stała za zarządzanie wynosi w obu 1,95% w skali roku.

Skarbiec Waga działał od początku istnienia Skarbiec TFI czyli od października 1997 roku.

Pełna oferta funduszy Skarbiec TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

02.01.2023

Przeczytany

Rolnictwo i energia od Schroders

Na platformie KupFundusz.pl dostępny jest fundusz Schroder International Selection Fund (ISF) Commodity A PLN Hedged. To pierwszy fundusz surowcowy Schroders oparty o rolnictwo, rynek energii i metali szlachetnych dostępny w złotym polskim. Podobnie jak pozostałe fundusze Schroders na platformie KupFundusz.pl, także i ten został zabezpieczony przed wahaniami kursu walutowego, dzięki czemu jego wyniki powinny być porównywalne z wynikami funduszu w walucie bazowej (dolarze amerykańskim).

Inwestycje w funduszu prowadzone są poprzez swapy (rodzaj instrumentu finansowego notowanego na giełdzie papierów wartościowych), ETFy oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Największe pozycje w funduszu według stanu na koniec listopada 2022 roku to złoto, gaz naturalny, srebro, pszenica oraz soja.
 
Aby móc bez wychodzenia z domu zakupić tytuły uczestnictwa Schroder ISF Commodity lub jednego z ponad 40 innych funduszy zagranicznych na platformie KupFundusz.pl, należy posiadać dostęp do Strefy funduszy luksemburskich. Informacja o tym jak uzyskać dostęp do Strefy znajduje się w sekcji Pytania i odpowiedzi na stronie Chcę mieć dostęp do funduszy luksemburskich. Co muszę zrobić?

Aby inwestować w fundusz Schroder ISF Commodity na platformie KupFundusz.pl należy wpłacać środki na rachunek polskiego banku w polskim złotym. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej inwestycji wynosić powinna nie mniej niż równowartość 1.000 dolarów amerykańskich (aktualnie jest to około 4.600 złotych polskich).

Pełna lista funduszy Schroders dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.
Pełna lista funduszy luksemburskich dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

02.01.2023

Przeczytany

Drugi fundusz spółek amerykańskich w ofercie Generali Investments TFI

Decyzją Generali Investments TFI subfundusz Generali Akcji Wzrostu 9 stycznia 2023 roku zmieni politykę inwestycyjną. Stanie się subfunduszem akcji amerykańskich typu value, czyli skupionym na spółkach, których giełdowa wycena jest wyraźnie niższa niż realna wartość. Uzupełnieniem części akcyjnej w subfunduszu mają być instrumenty dłużne zapewniające płynność portfela subfunduszu, a także instrumenty pochodne zabezpieczające ekspozycję walutową na część akcyjną portfela. Subfundusz zmieni jednocześnie nazwę na Generali Akcje Value. Do tej pory subfundusz inwestował głównie w akcje polskich przedsiębiorstw. 

Zmiana nie będzie wiązała się z żadnymi działaniami ani dodatkowymi opłatami dla klientów platformy KupFundusz.pl. W dniu, w którym Generali Investments TFI dokona zmiany, w Portfelach klientów oraz w Katalogu Funduszy zostanie wyświetlona nowa nazwa subfunduszu.

Generali Akcje Value będzie miał ten sam średni poziom ryzyka inwestycyjnego – 4 w 7-stopniowej skali nowego wskaźnika SRI. Opłata za zarządzanie pozostanie na poziomie 2,00% w skali roku.

Pełna lista subfunduszy prowadzonych przez Generali Investments TFI na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.
Pełna lista subfunduszy akcji rynku amerykańskiego na platformie KupFundusz.pl znajduje się Katalogu Funduszy.

30.12.2022

Przeczytany

Millennium TFI zmienia opłaty w kilku swoich subfunduszach

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 1 stycznia 2023 roku zmieni stawki opłaty stałej za zarządzanie w skali roku w trzech oferowanych subfunduszach.
Opłata za zarządzanie wzrośnie w następujących subfunduszach:
  • Millennium Instrumentów Dłużnych - zmiana z 1,1% na 1,3%
  • Millennium Obligacji Globalnych – zmiana z 1,5% na 1,6%
  • Millennium Obligacji Klasyczny – zmiana z 0,9% na 1,2%
Pełna lista funduszy prowadzonych przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na platformie KupFundusz.pl znajduje się Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

28.12.2022

Przeczytany

Dalsze zmiany w funduszach Nationale-Nederlanden

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 21 grudnia 2022 roku Rockbridge TFI przejmuje fundusze Nationale-Nederlanden informujemy, że wraz z początkiem nowego roku nastąpią kolejne zmiany dotyczące funduszy Nationale-Nederlanden.

W dniu 2 stycznia 2023 roku Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające funduszami Nationale-Nederlanden dokona zmiany ich nazw w statutach oraz prospektach informacyjnych. Zmiana ma polegać na zastąpieniu nazwy funduszy/subfunduszy Nationale-Nederlanden nową nazwą – Rockbridge Neo. 

Poniżej pełna lista zmian:

Stara nazwa >>> Nowa nazwa

Nationale-Nederlanden Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty >>> Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nationale-Nederlanden Subfundusz Konserwatywny Plus >>> Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus
Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Plus >>> Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Małych Spółek >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek
Nationale-Nederlanden Subfundusz Ochrony Wzrostu >>> Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Nowa Europa >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Polskich >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Światowych >>> Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Amerykańskich >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Zrównoważony Azjatycki >>> Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Europejskich >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej 
 
Nationale-Nederlanden Fundusz Inwestycyjny Otwarty >>> Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Skarbowych >>> Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych
Nationale-Nederlanden Subfundusz Aktywnej Alokacji >>> Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji
Nationale-Nederlanden Subfundusz Stabilnego Wzrostu >>> Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji
Nationale-Nederlanden Subfundusz Konserwatywny >>> Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 
Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Średnich Spółek >>> Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek 
Nationale-Nederlanden Subfundusz Globalnych Innowacji >>> Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji 
Nationale-Nederlanden Subfundusz Multistrategia >>> Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia
 
Zarządzającym funduszami/subfunduszami Rockbridge Neo (do 2 stycznia 2023 roku występującymi po nazwą Nationale-Nederlanden) jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 142, 00 -061 Warszawa.
 
Co jeszcze zmienia się?
O nowe nazwy i instytucję zarządzającą zmienią się dokumenty funduszy – m.in. statuty, prospekty informacyjne, KIDy
 
Co NIE zmienia się?
Bez zmian pozostają rachunki bankowe do wpłat, opłaty bieżące (w tym opłata stała za zarządzanie), minimalne kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty (odpowiednio 500 zł i 250 zł) oraz minimalne terminy realizacji zleceń.
 
Klienci posiadający subfundusze Nationale-Nederlanden na platformie KupFundusz.pl w związku ze zmianą nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych działań. Zmiany dokumentów oraz nazw funduszy w Katalogu Funduszy oraz Portfelu wykonane zostaną w sposób automatyczny wraz z aktualizacją bazy danych. 
 
Pełna lista funduszy Nationale-Nederlanden dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj 
 

21.12.2022

Przeczytany

Rockbridge TFI przejmuje fundusze Nationale-Nederlanden

21 grudnia 2022 roku Rockbridge TFI S.A. przejęło zarządzanie funduszami prowadzonymi do tej pory przez Nationale-Nederlanden TFI S.A. Ma to związek z porozumieniem miedzy podmiotami podpisanym w październiku 2022 roku zakładającym sprzedaż biznesu zarządzania aktywami w Polsce przez Nationale-Nederlanden.

Na chwilę obecną przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi Nationale-Nederlanden przez Rockbridge TFI jest jedyną widoczną zmianą. W niedalekiej przyszłości planowana jest zmiana nazw oraz dokumentów funduszy.

Dla klientów platformy KupFundusz.pl zmiana podmiotu zarządzającego nie wpływa w znaczący sposób na prowadzenie inwestycji w funduszach Nationale-Nederlanden. Bez zmian pozostają rachunki bankowe funduszy, minimalne kwoty pierwszej i kolejnych wpłat oraz opłat bieżące.  W sprawach operacyjnych, reklamacyjnych i przetwarzania danych osobowych przez fundusze Nationale-Nederlanden należy kontaktować się z Rockbridge TFI.

21.12.2022

Przeczytany

Informacja o kosztach w 2021 roku

KupFundusz S.A. udostępnił klientom raport zawierający informację o opłatach związanych ze składaniem zleceń za pośrednictwem platformy KupFundusz.pl oraz opłat bieżących pobranych przez fundusze inwestycyjne z tytułu posiadanych jednostek lub tytułów uczestnictwa.

Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Przygotowany został wyłącznie dla klientów posiadających w tym okresie co najmniej jeden rejestr otwarty za pośrednictwem KupFundusz S.A. i na którym zapisane były jednostki uczestnictwa.

Zestawienie w formacie pliku pdf znajduje się w Panelu Użytkownika (górna belka z imieniem i nazwiskiem) w sekcji Dokumenty Użytkownika.

Dla bezpieczeństwa dokument został zabezpieczony hasłem.

Instrukcja otwarcia raportu znajduje się w Dokumentach Użytkownika oraz wiadomości przesłanej na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany na platformie KupFundusz.pl.

19.12.2022

Przeczytany

Zmiana polityki i nazwy subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. przekształca ofertę w funduszu PZU FIO Parasolowy. Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących zmieni politykę inwestycyjną i nazwę na PZU Akcji Globalnych Trendów. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

PZU Akcji Globalnych Trendów będzie realizować cel inwestycyjny poprzez dokonywanie lokat głównie w akcje emitentów prowadzących działalność w branżach i sektorach najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian światowej gospodarki oraz w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na globalne indeksy akcji. Nowym benchmarkiem dla subfunduszu będzie w 90% MSCI World Net Total Return Index i w 10% WIBOR 1M.

Subfundusz nadal będzie pobierać opłatę stałą za zarządzanie na poziomie 2,00% w skali roku.

Na platformie KupFundusz.pl zmiana nazwy subfunduszu z PZU Akcji Rynków Wschodzących na PZU Akcji Globalnych Trendów zostanie przeprowadzona automatycznie i nie będzie wymagała od klientów żadnych dodatkowych działań.

Pełna oferta funduszy inwestycyjnych otwartych prowadzonych przez TFI PZU S.A. znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj
 

15.12.2022

Przeczytany

Opłata zmienna za zarządzanie w pięciu subfunduszach UNIQA

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 1 stycznia 2023 roku wprowadzi opłatę zmienną za zarządzanie w pięciu subfunduszach należących do funduszu parasolowego UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (UNIQA SFIO). Opłata ma pojawić się w: UNIQA Globalnych Akcji, UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych , UNIQA Globalnej Makroalokacji, UNIQA Akcji Amerykańskich i UNIQA Akcji Europejskich ESG,. Aby została pobrana, muszą zostaną spełnione określone warunki szczegółowo opisane w statusie funduszu, którego aktualizacja została ogłoszona 19 października 2022 roku.
 
Stawka opłaty zmiennej za zarządzanie będzie obliczana jako 20% od różnicy między roczną stopą zwrotu subfunduszu a benchmarku. Jeśli różnica będzie dodatnia, Towarzystwo pobierze opłatę. W przeciwnym razie, opłata nie zostanie pobrana. 
 
Nie zawsze jednak w przypadku dodatniej różnicy klient poniesie opłatę. Jeżeli w danym roku różnica będzie ujemna, UNIQA TFI naliczy opłatę zmienną dopiero w tym roku, w którym zostanie ona w całości pokryta przez dodatnie różnice, przyjmując jednocześnie pięcioletni okres odniesienia. Zatem jeżeli w pierwszym roku różnica będzie ujemna, a w przeciągu kolejnych czterech lat nie uda się jej pokryć pomimo dodatnich różnić, opłata zmienna będzie mogła zostać pobrana dopiero w szóstym roku, o ile różnica między roczną stopą zwrotu subfunduszu a benchmarku będzie dodatnia.
 
UNIQA TFI za benchmarki w subfunduszach ustaliło:
UNIQA Akcji Amerykańskich - 100% Bloomberg US Aggregate Equity TR
UNIQA Akcji Europejskich ESG - 100% Bloomberg PAB Europe DM Large & Mid Cap TR Index EUR
UNIQA Globalnej Makroalokacji - 60% Bloomberg Multiverse Index EUR Hedged + 40% WIBOR 1Y
UNIQA Globalny Akcji - 100% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap TR
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych - 100% Bloomberg Multiverse Index EUR Hedged
 
Pełna treść ogłoszenia o zmianie prospektu informacyjnego funduszu UNIQA SFIO znajduje się na stronie Towarzystwa dostępnej tutaj.
 
Pełna lista funduszy prowadzonych przez UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. znajduje się w Katalogu Funduszy.

09.12.2022

Przeczytany

Komunikat Investors TFI dotyczący Investor Rosja

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 6 grudnia 2022 roku opublikowało komunikat dotyczący subfunduszu Investor Rosja wyznaczając harmonogram czynności likwidacyjnych oraz termin zakończenia likwidacji.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie Towarzystwa pod adresem dostępnym tutaj

14.11.2022

Przeczytany

Komentarz Skarbiec TFI dotyczący wyników subfunduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych

Przekazujemy komentarz do wyników zarządzających subfunduszem Skarbiec Spółek Wzrostowych, który został opublikowany 10 listopada 2022 roku. Komentarz dostępny jest tutaj.

09.11.2022

Przeczytany

Strategia momentum w nowym subfunduszu od VIG / C-QUADRAT TFI

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible – to ósmy subfundusz prowadzony przez VIG / C-QUADRAT TFI dostępny na platformie KupFundusz.pl. Jego portfel składać się ma w ponad 65% z tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego prowadzonego pod tą samą nazwą. Najbardziej płynną część maja stanowić dłużne rządowe i korporacyjne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane w Polsce jak i zagranicą. Struktura aktywów ma być stale dostosowywana do aktualnej sytuacji na rynku finansowym.

Fundusz zagraniczny C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible opiera się z kolei na strategii momentum. Strategia polega na kupowaniu instrumentów finansowych z wysokimi stopami zwrotu w przeciągu kilku ostatnich miesięcy i ich sprzedawaniu z niskimi zwrotami.

Pełna lista subfunduszy prowadzonych przez VIG / C-QUADRAT TFI dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.
1 2 3 4 8
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: