Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

04.07.2024

Przeczytany

Fundusze cyklu życia powiększają ofertę inPZU SFIO

Dodaliśmy do oferty sześć subfunduszy tzw. cyklu życia prowadzonych w ramach funduszu parasolowego inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (inPZU SFIO) - inPZU Puls Życia 2025, inPZU Puls Życia 2030, inPZU Puls Życia 2040, inPZU Puls Życia 2050, inPZU Puls Życia 2060 i inPZU Puls Życia 2070.

Czym są nowe subfundusze inPZU Puls Życia:
 • To fundusze pierwotnie stworzone dla programów emerytalno-oszczędnościowych. Teraz są dostępne jako typowe produkty inwestycyjne, tak jak pozostałe subfundusze inPZU.
 • Wszystkie są funduszami mieszanymi. Różnią się miedzy sobą proporcjami części obligacyjnej i akcyjnej. Im fundusz ma w nazwie odleglejszy rok, tym mniejszy udział części obligacyjnej i większy akcyjnej. Najwięcej obligacji i najmniej akcji ma inPZU Puls Życia 2025. Najmniej obligacji i najwięcej akcji ma inPZU Puls Życia 2070.
 • Zakładają, że docelowym funduszem dla oszczędzającego np. na emeryturę, powinien być ten, który w nazwie ma najbliższy rok nabycia przez niego praw emerytalnych. Na przykład, jeżeli oszczędzający ma nabyć prawa emerytalne w 2041 roku, powinien wybrać fundusz inPZU Puls Życia 2040 itd. Jednak oszczędzający nie ma obowiązku wybrać funduszu zgodnego z datą nabycia praw emerytalnych.
 • Wszystkie należą do funduszu parasolowego inPZU SFIO. Można dowolnie i bez podatku zamieniać jednostki pomiędzy różnymi subfunduszami z parasola. Łącznie w parasolu inPZU SFIO jest 28 subfunduszy. Wszystkie dostępne są na platformie KupFundusz.pl.
 • Na platformie KupFundusz.pl dostępne są jednostki kategorii A.
 • Rzeczywista opłata stała za zarządzanie wynosi w każdym z nich 0,5 proc. w skali roku. Tak jak we wszystkich subfunduszach inPZU.
Pełna lista funduszy prowadzonych w ramach parasola inPZU SFIO dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.
Pełna lista funduszy prowadzonych przez TFI PZU dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

04.07.2024

Przeczytany

Fundusze Goldman Sachs zmienią bank depozytariusza

Na 25 października 2024 roku Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A  (Goldman Sachs TFI) planuje zmienić depozytariusza dla wszystkich swoich funduszy na Bank Handlowy w Warszawie S.A. Dla klientów oznacza to nowe rachunki bankowe do wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Towarzystwo czeka jeszcze na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.  

Goldman Sachs TFI uspokaja, że pomimo zmiany depozytariusza i wprowadzenia nowych rachunków bankowych, od 25 października br. przez trzy kolejne miesiące nadal będą funkcjonowały rachunki prowadzone dotąd w ING Banku Śląskim S.A. Wpłaty zaksięgowane na starych rachunkach zostaną przeksięgowane na nowe rachunki. W takim przypadku klienci muszą się liczyć z wydłużonym terminem nabycia jednostek funduszu.

Rachunki bankowe na platformie KupFundusz.pl zostaną zmienione w dniu 24 października br. w godzinach popołudniowych. Klienci dokonujący wpłat bezpośrednich np. poprzez dyspozycję zlecenia stałego, powinni samodzielnie dokonać zmiany rachunku w swojej bankowości internetowej. Numery nowych rachunków zostaną podane w komunikacie na KupFundusz.pl w tygodniu, w którym zostanie dokonana zmiana depozytariusza.

Depozytariuszem (bankiem depozytariuszem) dla funduszu inwestycyjnego otwartego może być bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej z siedzibą w Polsce. Prowadzi on m.in. rachunki bankowe funduszu, na które trafiają pieniądze inwestorów oraz środki z operacji finansowych prowadzonych przez fundusze. Bank depozytariusz prowadzi niezależną od funduszu weryfikację aktywów netto i wartości jednostki uczestnictwa, codzienną kontrolę limitów inwestycyjnych i na bieżąco współpracuje z agentem transferowym prowadzącym rejestry uczestników.

Pełna lista funduszy Goldman Sachs dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

24.06.2024

Przeczytany

Aktualizacja komunikatu Ipopema TFI. Połączenie funduszy obligacyjnych z dnia 16 maja 2024 roku

W związku z decyzją Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmienie daty połączenia subfunduszu Ipopema Dłużny z Ipopema Obligacji, przekazujemy informację o nowych terminach dotyczących operacji.

Najważniejsze daty dotyczące połączenia subfunduszy:
 • 25 września 2024 – ostatni dzień przyjmowania zleceń zamiany jednostek uczestnictwa z subfunduszu Ipopema Dłużny, przy czym zlecenie musi zostać złożone na KupFundusz.pl przed godziną 9:30
 • 26 września 2024 – ostatni dzień składania zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Ipopema Dłużny, przy czym zlecenie musi zostać złożone na KupFundusz.pl przed godziną 9:30, a wpłata zaksięgowana na rachunku subfunduszu do godziny 10:00
 • 27 września 2024 – zaprzestanie przyjmowania wpłat przez subfundusz
 • 3 października 2024 – zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Ipopema Dłużny i ostatni dzień wyceny subfunduszu
 • 4 października 2024 – przydzielenie uczestnikowi Ipopema Dłużny jednostek uczestnictwa subfunduszu Ipopema Obligacji o wartości posiadanych przez uczestnika jednostek Ipopema Dłużny na dzień wyceny 3 października 2024 roku
 • 5 października 2024 – w Portfelach na KupFundusz.pl w miejscu Ipopema Dłużny pojawi się rejestr prowadzony w subfunduszu Ipopema Obligacji wraz z ilością przydzielonych jednostek, ich bieżącą wartością na rejestrze, a w Transakcje Zrealizowane zostanie wyświetlona informacja o zrealizowaniu automatycznej transakcji zamiany jednostek z Ipopema Dłużny na Ipopema Obligacji.

Informacja o zmianie zostało ogłoszona przez Ipopema TFI w dniu 21 czerwca 2024 roku.

19.06.2024

Przeczytany

Skarbiec TFI planuje mocno przebudować ofertę funduszy

Docelowo w wyniku zmian oferta Skarbiec TFI ma być szczuplejsza o pięć funduszy. Uporządkowana zostanie oferta funduszy dłużnych. Część funduszy zmieni nazwy, a cała oferta funduszy otwartych będzie skupiona w ramach jednego funduszu parasolowego – Skarbiec FIO.

Od pierwszego kwartału 2025 roku Skarbiec TFI planuje oprzeć ofertę produktów dłużnych o trzy fundusze:
 • Skarbiec Krótkoterminowy ma być alternatywną dla lokat bankowych i ma inwestować w skarbowe papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu
 • Skarbiec Konserwatywny o uniwersalnym charakterze ma być mieszanką dłużnych papierów skarbowych i korporacyjnych
 • Skarbiec Obligacja jako najbardziej dynamiczny fundusz dłużny inwestować ma w stałokuponowe obligacje długoterminowe
Aktywa pozostałych działających subfunduszy dłużnych czyli Skarbiec Dłużny Uniwersalny i Skarbiec – Obligacji Wysokiego Dochodu zostaną przejęte przez Skarbiec Obligacja. 

W przypadku Skarbiec – Obligacji Wysokiego Dochodu już 30 lipca 2024 roku fundusz zmieni nazwę i politykę inwestycyjną na tożsamą z Skarbiec Obligacja, rezygnując tym samym
z obecnej polityki inwestycyjnej opartej w głównej mierze o jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych obligacji high-yield.

Skarbiec całkowicie zrezygnuje też z funduszu parasolowego Skarbiec – Global Funds SFIO i dwóch funduszy działających poza parasolami:
 • Skarbiec – Emerging Markets Opportunities (Skarbiec – Global Funds SFIO) – jako ostatni aktywnie działający w parasolu zostanie przejęty przez Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)
 • Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO – zostanie przejęty przez realizujący podobną strategię Skarbiec – III Filar (Skarbiec FIO)
 • Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO – zostanie przejęty przez realizujący podobną strategię Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)
Poczynając od 19 lipca 2024 roku, przejmowane fundusze zaczną dostosowywać portfel inwestycyjny do docelowego, stopniowo zbywając aktywa znajdujące się obecnie w ich portfelach i nabywając w to miejsce instrumenty finansowe pozwalające na uzyskanie bezpośredniej ekspozycji na docelowe klasy aktywów.

W wyniku przejęcia nowe nazwy otrzymają subfundusze Skarbiec – III Filar, Skarbiec Akcja i Skarbiec Market Neutral.

Więcej informacji o planowanych zmianach w ofercie Skarbiec TFI, przejęciach oraz zmianach strategii i nazw zostanie przekazanych wkrótce.

17.06.2024

Przeczytany

UNIQA TFI przekształci fundusz parasolowy

Towarzystwo przekształci formę funduszu parasolowego UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (UNIQA SFIO) w fundusz inwestycyjny otwarty. Po zmianie, która planowana jest na 1 lipca 2024 roku, fundusz otrzyma nazwę UNIQA Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (UNIQA Globalny FIO). 

Przekształcenie nie ma wpływu na ciągłość i terminy realizacji zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu, w tym zleceń nabycia, zamiany, konwersji lub odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszy. 

Przekształcenie nie powoduje zmiany numerów rachunków dla wpłat subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu, jak również nie skutkuje zmianą numerów subrejestrów uczestników.

Wyjaśnienie różnic między specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym (SFIO) a funduszem inwestycyjnym otwartym (FIO) można znaleźć w artykule na blogu KupFundusz pod adresem: https://www.kupfundusz.pl/blog/post/czym-sie-rozni-fio-od-sfio lub w serwisie analizy.pl pod adresem: https://www.analizy.pl/tylko-u-nas/31651/czym-sie-rozni-fio-od-sfio. 

Pełna lista funduszy prowadzonych przez UNIQA TFI dostępna na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

07.06.2024

Przeczytany

Kolejny etap łączenia dawnych funduszy Aviva Investors z Allianz. Możliwe opóźnienia w realizacji zleceń.

W weekend w dniach 14 – 16 czerwca 2024 roku nastąpi ostateczny etap operacyjnego połączenia i ujednolicenia baz dawnych funduszy Aviva Investors (obecnie Allianz Duo FIO) i funduszy Allianz (Allianz FIO i Allianz SFIO) prowadzonych przez TFI Allianz Polska S.A. Połączenie będzie wykonane przez agenta transferowego funduszy.

Najważniejsze informacje dla uczestników funduszy Allianz FIO, Allianz SFIO i Allianz Duo FIO po 16 czerwca na KupFundusz.pl:
 • Wszyscy uczestnicy funduszy Allianz FIO i Allianz SFIO otrzymają m.in. nowe numery kont uczestnictwa oraz rejestrów.  Nowe numery zostaną wyświetlone użytkownikom platformy KupFundusz.pl w dniu 17 czerwca (poniedziałek). Numery uczestników funduszu Allianz Duo FIO pozostaną niezmienione. 
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają możliwość zlecenia konwersji jednostek z/do funduszy Allianz FIO i Allianz SFIO do/z funduszu Allianz Duo FIO zgodnie z zasadami i warunkami przyjętymi przez TFI.
 • Na KupFundusz.pl zostanie przywrócona możliwość opłacenia zleceń zakupu dla Allianz FIO i Allianz SFIO poprzez system Paybynet.
 • Nie zmienią się: rachunki bankowe do wpłat, polityki inwestycyjne funduszy, terminy realizacji zleceń, kwoty minimalnej pierwszej i kolejnej wpłaty, opłaty bieżące i dyspozycje ustanowione na kontach uczestnictwa i rejestrach.
 • Na KupFundusz.pl ujednolicone zostaną godziny codziennego przekazywania zleceń: 9:30, 11:30, 16:30, 23:30.
 • Na KupFundusz.pl wszystkie fundusze będą wyświetlane pod nazwą towarzystwa „TFI Allianz Polska”.
Operacja połączenia baz funduszy zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta KupFundusz S.A.

Informacja o możliwych opóźnieniach w realizacji zleceń na funduszach Allianz FIO, Allianz SFIO i Allianz FIO Duo prowadzonych przez TFI Allianz Polska S.A.

Z powodu czasowego zaprzestania przyjmowania zleceń przez agenta transferowego w dniach 14 – 16 czerwca 2024 roku, mogą nastąpić opóźnienia w realizacji wybranych zleceń.
Zlecenia zakupu, zamiany i sprzedaży złożone:
 • 14 czerwca 2024 roku (piątek) po godzinie 16:30 
 • 15 czerwca 2024 roku (sobota)
 • 16 czerwca 2024 roku (niedziela) do godziny 23:30, 
zostaną przesłane przez KupFundusz S.A. do agenta transferowego w dniu 17 czerwca 2024 roku w godzinach przedpołudniowych.

28.05.2024

Przeczytany

Przedłużenie likwidacji Investor Rosja

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało o ponownym przedłużeniu likwidacji subfunduszu Investor Rosja. Powodem jest dalszy brak możliwości dokonania transakcji na instrumentach finansowych na rynku w Rosji oraz rzetelnej wyceny aktywów funduszu. Nowy termin zakończenia likwidacji ustalono na 27 grudnia 2024 roku.
 
Zgodnie z nowo przyjętym harmonogramem ustalenie wartości wypłat dla uczestników Investor Rosja ma się odbyć nie później niż 27 listopada 2024 roku. Umorzenie jednostek uczestnictwa przewidziano na 29 listopada 2024 roku. Natomiast wypłata środków z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu ma nastąpić 4 grudnia 2024 roku.
 
Investor TFI zastrzega, że powyższe terminy mogą ulec zmianie w przypadku braku możliwości wyceny i sprzedaży aktywów znajdujących się w portfelu subfunduszu. 
 
Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie Investor TFI pod adresem https://investors.pl/ogloszenia?1=7 lub bezpośrednio tutaj
 
Poprzednie komunikaty dotyczące likwidacji Investor Rosja:

16.05.2024

Przeczytany

Ipopema TFI. Połączenie funduszy obligacyjnych.

Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. połączy fundusze obligacyjne działające w ramach funduszu parasolowego Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Zniknie Ipopema Dłużny (subfundusz przejmowany). Jego aktywa przejmie Ipopema Obligacji (subfundusz przejmujący). Proces łączenia zakończy się w drugiej połowie czerwca br.
 
Najważniejsze daty dotyczące połączenia subfunduszy:
 • 12 czerwca 2024 – ostatni dzień przyjmowania zleceń zamiany jednostek uczestnictwa z subfunduszu Ipopema Dłużny, przy czym zlecenie musi zostać złożone na KupFundusz.pl przed godziną 9:30
 • 13 czerwca 2024 – ostatni dzień składania zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Ipopema Dłużny, przy czym zlecenie musi zostać złożone na KupFundusz.pl przed godziną 9:30, a wpłata zaksięgowana na rachunku subfunduszu do godziny 10:00
 • 14 czerwca 2024 – zaprzestanie przyjmowania wpłat przez subfundusz
 • 20 czerwca 2024 – zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Ipopema Dłużny i ostatni dzień wyceny subfunduszu
 • 21 czerwca 2024 – przydzielenie uczestnikowi Ipopema Dłużny jednostek uczestnictwa subfunduszu Ipopema Obligacji o wartości posiadanych przez uczestnika jednostek Ipopema Dłużny na dzień wyceny 20 czerwca 2024 roku
 • 24 czerwca 2024 – w Portfelach na KupFundusz.pl w miejscu Ipopema Dłużny pojawi się rejestr prowadzony w subfunduszu Ipopema Obligacji wraz z ilością przydzielonych jednostek, ich bieżącą wartością na rejestrze, a w Transakcje Zrealizowane zostanie wyświetlona informacja o zrealizowaniu automatycznej transakcji zamiany jednostek z Ipopema Dłużny na Ipopema Obligacji
Ipopema Dłużny i Ipopema Obligacji należą do segmentu funduszy obligacyjnych. Struktury portfeli obu subfunduszy są bardzo zbliżone i zawierają znaczący udział dłużnych papierów wartościowych  gwarantowanych przez Skarb Państwa, w tym przede wszystkim długoterminowych obligacji skarbowych. Posiadają jednakowy benchmark - 65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N, a także poziom opłaty stałej i zmiennej za zarządzanie.

Ipopema Dłużny dostępny jest na KupFundusz.pl w dwóch kategoriach jednostki – tańszej B i droższej A. Połączenie dotyczyć będzie obu kategorii.

Operacja połączenia subfunduszy zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta KupFundusz S.A.

Informacja o połączeniu znajduje się dodatkowo na stronie internetowej  Ipopema TFI pod adresem: https://ipopematfi.pl/aktualnosci/ogloszenie-ipopema-towarzystwo-funduszy-inwestycyjnych-s-a-z-dnia-7-maja-2024-roku-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-ramach-ipopema-specjalistyczny-fundusz-inwestycyjny-otwarty-111274 

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Ipopema TFI S.A. na KupFundusz.pl dostępna jest w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

06.05.2024

Przeczytany

Zmiany w Pekao Dochodu USD

Oficjalnie od 30 kwietnia 2024 roku zaczęła obowiązywać nowa polityka inwestycyjna w Pekao Dochodu USD

Subfundusz będzie funduszem dłużnym lokującym aktywa w krótkoterminowe papiery wartościowe na rynku amerykańskim (wcześniej miał charakter funduszu mieszanego, w praktyce inwestującego w akcyjne i obligacyjne tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych). Głównie będą to krótkoterminowe instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim, które będą emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rząd USA. Dopuszczona jest możliwość inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych prowadzących strategię zgodną z polityką subfunduszu. Pekao Dochodu USD nie przewiduje inwestowania w obligacje korporacyjne.

Co ważne dla inwestujących w jednostki subfunduszu w polskim złotym (takie dostępne są tylko na KupFundusz.pl), aktywa w instrumentach finansowych denominowanych w dolarze amerykańskim nie będą zabezpieczane przez subfundusz przed wahaniami kursu walutowego. Oznacza to, że oprócz typowego ryzyka rynkowego pojawi się ryzyko walutowe związane ze zmianą ceny dolara amerykańskiego względem polskiego złotego.

Pekao Dochodu USD nie będzie posiadał benchmarku

Nie zmieni się opłata stała za zarządzanie – aktualnie wynosi 0,80 proc. w skali roku. Subfundusz nie przewiduje pobierania opłaty zmiennej za zarządzanie.

Pełna lista funduszy Pekao dostępnych w sprzedaży na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

26.04.2024

Przeczytany

Generali Investments TFI. Połączenie funduszy obligacyjnych.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych połączy fundusze obligacyjne działające w ramach funduszu parasolowego Generali SFIO. Zniknie subfundusz Generali Profit Plus (subfundusz przejmowany). Jego aktywa przejmie Generali Aktywny Dochodowy (subfundusz przejmujący). Proces łączenia zakończy się pod koniec czerwca br.

Najważniejsze daty dotyczące połączenia subfunduszy:
 • 20 czerwca 2024 – ostatni dzień przyjmowania wpłat do Generali Profit Plus, przy czym wpłaty zaksięgowane na rachunku bankowym subfunduszu po tym dniu zostaną zwrócone do inwestorów
 • 20 czerwca 2024 – ostatni dzień składania zleceń nabycia, zamiany, konwersji i odkupienia jednostek uczestnictwa Generali Profit Plus, przy na KupFundusz.pl zlecenia będzie można składać do godziny 23:30
 • 27 czerwca 2024 – ostatni dzień zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa przez Generali Profit Plus
 • 27 czerwca 2024 – ostatni dzień wyceny Generali Profit Plus
 • 28 czerwca 2024 – przydzielenie uczestnikowi Generali Profit Plus jednostek uczestnictwa subfunduszu Generali Aktywny Dochodowy o wartości posiadanych przez uczestnika jednostek Generali Profit Plus na dzień wyceny 27 czerwca 2024 roku
 • 29 czerwca 2024 – w Portfelach na platformie KupFundusz.pl w miejscu Generali Profit Plus pojawi się rejestr w subfunduszu Generali Aktywny Dochodowy wraz z ilością przydzielonych jednostek ich bieżącą wartością na rejestrze, a w Transakcje Zrealizowane będzie wyświetlona informacja o zrealizowaniu transakcji zamiany jednostek z Generali Profit Plus na Generali Aktywny Dochodowy

Generali Profit Plus i Generali Aktywny Dochodowy należą do segmentu funduszy obligacyjnych. Portfel pierwszego zawiera większą część obligacji korporacyjnych. Drugi z kolei oprócz obligacji korporacyjnych posiada istotny udział polskich papierów skarbowych. Oba mają ten sam poziom ryzyka (2 w 7-stopniowej skali), zbliżone wyniki (około 10 proc. w skali ostatnich 12 miesięcy) i jednakową opłatę roczną za zarządzanie (0,90 proc.). Istotną różnicę stanowi kwota pierwszej wpłaty – w przypadku Generali Profit Plus wynosi równowartość 40.000 euro w złotych, a w Generali Aktywny Dochodowy jedynie 100 złotych.

Operacja połączenia subfunduszy zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta KupFundusz S.A.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Generali Investments TFI S.A. na KupFundusz.pl dostępna jest w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

25.04.2024

Przeczytany

Komunikat Goldman Sachs TFI S.A. Ważne zmiany w rozliczaniu podatku z funduszy inwestycyjnych

Przekazujemy komunikat przygotowany przez Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczący zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dotyczą rozliczania zysków i strat w funduszach inwestycjnych od 1 stycznia 2024 roku.

Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj

23.04.2024

Przeczytany

Zmiany w subfunduszu Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania

Decyzją Zarządu Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. subfundusz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania wydzielony w ramach Goldman Sachs Parasol FIO zmieni dotychczasową politykę, strategię, nazwę oraz wysokość pobieranej rocznej opłaty stałej za zarządzanie. Wprowadzenie zmian zaplanowano na 20 maja 2024 roku. Dotychczas subfundusz prowadził strategię pasywną opartą w 100 proc. o indeks WIG. 

Co się zmieni:
 • nazwa – subfundusz zmieni nazwę z Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania na Goldman Sachs Akcji CEE
 • polityka inwestycyjna – subfundusz będzie jak dotąd inwestował głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (nie mniej niż 50 proc. portfela), ale mocniej otworzy się na rynki z krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 • benchmark – subfundusz przestanie być funduszem indeksowym, a tym samym zmieni się sposób jego zarządzania z modelu pasywnego na aktywny, dzięki czemu zarządzający będą mieli znacznie większą elastyczność w doborze spółek
 • opłata stała za zarządzanie w skali roku – wzrośnie z 0,99 proc. do 1,90 proc.
 • dokumenty subfunduszu uwzględniające zmiany - prospekt, KID, informacja o kosztach itp.

Co się nie zmieni:
 • subfundusz nadal będzie prowadził strategię w ramach polityki ESG
 • rachunek bankowy do wpłat
 • terminy realizacji zleceń
 • minimalne kwoty pierwszej i kolejnych wpłat
Operacja zmiany na KupFundusz.pl zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta.
 
Pełna lista funduszy prowadzonych przez Goldman Sachs TFI S.A. na KupFundusz.pl dostępna jest w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

09.04.2024

Przeczytany

Caspar Akcji Europejskich stanie się funduszem akcji światowych

Zarząd Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję o zmianie strategii wchodzącego w skład Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfunduszu Caspar Akcji Europejskich. Od 1 lipca tego roku fundusz będzie nosił nazwę Caspar Akcji Światowych Liderów, a do portfela będzie dobierał głównie spółki należące do globalnego indeksu MSCI World.

Zgodnie z zapowiedziami Towarzystwa, akcje spółek z MSCI World będą kluczowym składnikiem portfela (ponad 70 proc.). Jego uzupełnieniem mają być m.in. akcje polskich spółek, dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego lub państwa należące do OECD, a także międzynarodowe instytucje finansowe. Fundusz deklaruje, że nie będzie posiadał tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i ETFów.

W skład indeksu Indeks MSCI wchodzi ponad 1400 spółek z ponad 23 krajów świata, głównie Stanów Zjednoczonych, Japonii i Wielkiej Brytanii. Pod względem sektorów dominują technologie informatyczne, ochrona zdrowia i finanse.

W przypadku obu dostępnych na KupFundusz.pl kategorii jednostek subfunduszu, utrzymana zostanie opłata stała za zarządzanie w skali roku (w przypadku kategorii S - 1,80 proc. i kategorii A - 2,00 proc.). 

Operacja zmiany na KupFundusz.pl zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta.

Na KupFundusz.pl oprócz Caspar Akcji Europejskich są jeszcze 3 subfundusze prowadzone w ramach Caspar Parasolowy FIO: Caspar Obligacji i Caspar Stabilny (dostępne w dwóch kategoriach jednostki na KupFundusz.pl) oraz Caspar Globalny (dostępne w jednej kategorii).

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Caspar TFI S.A. na KupFundusz.pl dostępna jest w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

18.03.2024

Przeczytany

Dalsze zmiany operacyjne w funduszach Allianz

TFI Allianz Polska S.A. wprowadza kolejne zmiany związane z ujednoliceniem oferty po przejęciu funduszy Aviva Investors. Od 25 marca 2024 roku w funduszach Allianz FIO i Allianz SFIO zmianie ulegną terminy realizacji zleceń zamiany i konwersji oraz minimalne kwoty dla pierwszego i kolejnego nabycia. Nowe zasady mają być w większości jednakowe jak w przypadku funduszy Aviva Investors (obecnie Allianz Duo).
 
Zmiany dotyczące terminów realizacji zleceń zamiany i konwersji:
 • Zlecenie zamiany i konwersji w Allianz FIO i Allianz SFIO będzie realizowane według zasady D+1, zamiast D+2. Oznacza to, że zostanie zrealizowane najwcześniej według wyceny obowiązującej na kolejny dzień roboczy (D+1) po otrzymaniu przez fundusz. Przy czym zlecenie na KupFundusz.pl powinno zostać złożone do godziny 23:30. 
 • W przypadku 3 subfunduszy: Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia, zlecenie zamiany  i konwersji będzie realizowana według dotychczasowej zasady D+2.
Terminy realizacji zleceń nabycia, odkupienia i wpłaty bezpośredniej pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi zapisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusz ma nieprzekraczalny termin 5 dni roboczych (dni wyceny) na rozliczenie zlecenia, liczonego od dnia jego otrzymania.

Nowe zasady będą szczegółowo opisane w sekcji Terminy Realizacji Zleceń po 25 marca.


Zmiany dotyczące minimalnej kwoty pierwszego i kolejnego nabycia:
 • Kwota pierwszego nabycia na rejestr w Allianz FIO i Allianz SFIO wynosić będzie nie mniej niż 1.000 złotych, zamiast 200 złotych.
 • Kwota kolejnego nabycia na rejestr w Allianz FIO i Allianz SFIO wynosić będzie nie mniej niż 100 złotych, zamiast 50 lub 100 złotych.
 • W przypadku subfunduszu Allianz Dochodowy Income and Growth kwoty nie zmienią się i wynosić będą tak jak dotychczas dla pierwszego nabycia na rejestr 50.000 złotych i kolejnego nabycia 100 złotych.
 
Pełna lista funduszy prowadzonych przez TFI Allianz Polska dostępna na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

22.02.2024

Przeczytany

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej funduszu Templeton European Dividend Fund

Zarząd Franklin Templeton Investment Funds podjął decyzję o zmianach w funduszu Templeton European Dividend Fund polegających na:
 • Zmianie nazwy funduszu na Templeton European Sustainability Improvers Fund;
 • Zmianie klasyfikacji SFDR z art. 6 na art. 8 dzięki czemu fundusz będzie spełniał kryteria „funduszu jasno zielonego”, czyli polityki ESG;
 • Zmianie polityki inwestycyjnej funduszu wynikającej z dostosowania do nowej klasyfikacji SFDR, a także rozszerzeniu spektrum instrumentów finansowych przez niego wykorzystywanych.
Zmiany wejdą w życie 25 marca 2024 roku.

Nie zmienią się opłata stała za zarządzanie, numer rachunku bankowego do wpłat i terminy realizacji zleceń.
 
Na KupFundusz.pl zmiana w Katalogu Funduszy i Portfelach zostanie wykonana w sposób automatyczny i niewymagający działania ze strony klienta.

Pełna lista funduszy dostępnych na KupFundusz.pl:
 • realizujących strategię ESG znajduje się tutaj
 • zarządzanych przez Franklin Templeton Investment Funds znajduje się tutaj
 • luksemburskich znajduje się tutaj
1 2 3 4 11
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: