Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

22.02.2024

Przeczytany

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej funduszu Templeton European Dividend Fund

Zarząd Franklin Templeton Investment Funds podjął decyzję o zmianach w funduszu Templeton European Dividend Fund polegających na:
 • Zmianie nazwy funduszu na Templeton European Sustainability Improvers Fund;
 • Zmianie klasyfikacji SFDR z art. 6 na art. 8 dzięki czemu fundusz będzie spełniał kryteria „funduszu jasno zielonego”, czyli polityki ESG;
 • Zmianie polityki inwestycyjnej funduszu wynikającej z dostosowania do nowej klasyfikacji SFDR, a także rozszerzeniu spektrum instrumentów finansowych przez niego wykorzystywanych.
Zmiany wejdą w życie 25 marca 2024 roku.

Nie zmienią się opłata stała za zarządzanie, numer rachunku bankowego do wpłat i terminy realizacji zleceń.
 
Na KupFundusz.pl zmiana w Katalogu Funduszy i Portfelach zostanie wykonana w sposób automatyczny i niewymagający działania ze strony klienta.

Pełna lista funduszy dostępnych na KupFundusz.pl:
 • realizujących strategię ESG znajduje się tutaj
 • zarządzanych przez Franklin Templeton Investment Funds znajduje się tutaj
 • luksemburskich znajduje się tutaj

31.01.2024

Przeczytany

Zmiana rachunków bankowych w subfunduszach z Allianz Duo FIO

TFI Allianz Polska kontynuuje procesy operacyjne po przejęciu funduszy Aviva Investors. Na 23 lutego 2024 roku zaplanowano zmianę banku depozytariusza dla Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Allianz Duo FIO). Nowym bankiem prowadzącym rachunki bankowe tego funduszu zostanie Bank Pekao S.A. Tym samym wszystkie rachunki funduszy Allianz będą obsługiwane przez Bank Pekao S.A.

Zmiana banku depozytariusza wiąże się ze zmianą numerów rachunków bankowych wszystkich 12 subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz Duo FIO. Dotyczy to subfunduszy:
 • Allianz Akcji Polskich
 • Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
 • Allianz Dochodowy
 • Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji
 • Allianz Globalny Obligacji
 • Allianz Globalnych Akcji
 • Allianz Małych Spółek
 • Allianz Niskiego Ryzyka
 • Allianz Nowoczesnych Technologii
 • Allianz Obligacji Dynamiczny
 • Allianz Stabilnego Inwestowania
 • Allianz Zrównoważony
Na KupFundusz.pl od 23 lutego 2024 roku po złożeniu zlecenia zakupu wyświetlane będą już nowe rachunki bankowe subfunduszy z parasola Allianz Duo FIO. TFI Allianz Polska informuje jednak, że przez kolejne trzy tygodnie utrzymywane jeszcze będą równolegle stare rachunki bankowe. W przypadku wpłaty zrealizowanej na stary rachunek, zostanie ona przeksięgowana przez Towarzystwo na nowy rachunek.

Zmiana banku depozytariusza i rachunków bankowym nie wpłynie na terminy realizacji zleceń ani opłaty bieżące pobierane przez subfundusze.

Pełna lista subfunduszy Allianz Duo FIO znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj
Pełna lista subfunduszy prowadzonych przez TFI Allianz Polska znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj

12.01.2024

Przeczytany

Podatek od zysków w funduszach zapłaci samodzielnie uczestnik

1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy dotyczące rozliczeń podatkowych od dochodów osiągniętych w trakcie inwestycji w funduszach przez osoby fizyczne. 

Najistotniejsze informacje o jakich musi wiedzieć uczestnik funduszu:
 • Uczestnik ma obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku od dochodów kapitałowych osiągniętych w roku podatkowym. Do tej pory obowiązek ten leżał po stronie funduszu.
 • Obowiązek podatkowy dla uczestnika powstaje w chwili rozliczenia zlecenia sprzedaży lub konwersji (zamiany dokonywanej między funduszami należącymi do różnymi funduszy parasolowych). Uwaga! W przypadku wybranych TFI, obowiązkiem podatkowym dla uczestnika objęte będą zlecenia złożone pod koniec 2023 roku i rozliczone na początku 2024 roku.
 • Po rozliczeniu zlecenia sprzedaży uczestnik na rachunek bankowy otrzyma wartość brutto umorzonych przez fundusz jednostek. W przypadku konwersji, w funduszu docelowym zostaną zakupione jednostki za pełną wartość sprzedanych jednostek w funduszu źródłowym.  
 • Uczestnik do końca lutego następującego po zakończeniu roku podatkowego otrzyma od funduszu na adres e-mail lub korespondencyjny informację podatkową PIT-8C. Fundusz przekaże informację PIT-8C do urzędu skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania uczestnika. PIT-8C od każdego funduszu dostępne będą na koncie podatnika w systemie Twój e-PIT (podatki.gov.pl). 
 • Informacja zostanie przekazana przez każdy fundusz osobno, niezależne od osiągniętego zysku lub stracie. 
 • Jeżeli w roku podatkowym uczestnik nie złożył w funduszu zlecenia sprzedaży lub konwersji jednostek, nie otrzyma od tego funduszu PIT-8C ponieważ nie powstanie obowiązek podatkowy.
 • Obowiązkiem uczestnika będzie rozliczenie podatku od dochodów kapitałowych na deklaracji podatkowej (np. PIT 38) do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego.
 • Uczestnik będzie miał możliwość kompensacji zysków i strat osiągniętych w różnych funduszach oraz z innymi instrumentami finansowymi np. akcjami, obligacjami.
O obowiązku podatkowym będziemy informować przy każdej składanej na KupFundusz.pl dyspozycji sprzedaży i zamiany. Dodatkowo przy składaniu zlecenia zamiany i wybraniu funduszu docelowego podpowiadamy, czy pojawi się obowiązek podatkowy tj. konwersja „z podatkiem”, czy będzie to zamiana w ramach funduszu parasolowego czyli „bez podatku”.

Na stronie znajduje się przygotowany przez nasz zespół webinar w całości poświęcony zmianom podatkowym w funduszach inwestycyjnych. Materiał dostępny jest na stronie: https://www.kupfundusz.pl/blog/post/nowe-zasady-rozliczania-podatku-od-zyskow-z-funduszy-inwestycyjnych
 

27.12.2023

Przeczytany

Zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej w Allianz Obligacji Inflacyjnych

28 grudnia 2023 roku nastąpi aktualizacja zapisów w statucie funduszu Allianz SFIO. Przyczyną zmiany jest przekształcenie subfunduszu Allianz Obligacji Inflacyjnych w Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych. Oprócz nazwy zmieni się strategia inwestycyjna subfunduszu. 

Nie mniej niż 80 proc. aktywów funduszu ma być lokowanych w dłużne papiery wartościowe o długim terminie zapadalności. Subfundusz przyjmuje przy tym zasadę, że średni ważony czas trwania składników lokat mierzony wartością aktywów netto subfunduszu nie może być krótszy niż 8 lat.

Zmiana nazwy subfunduszu z Allianz Obligacji Inflacyjnych na Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych na KupFundusz.pl zostanie wykonana w sposób automatyczny i nie wymaga żadnych działań ze strony klienta.
 
Pełna lista funduszy prowadzonych przez TFI Allianz Polska znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

04.12.2023

Przeczytany

Sprawdź swój adres zamieszkania i korespondencyjny. Wchodzą zmiany w podatku od dochodów kapitałowych w funduszach inwestycyjnych.

Z dniem 1 stycznia 2024 zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych krajowych i zagranicznych.
 
Do końca 2023 roku obowiązek odprowadzenia podatku od dochodów kapitałowych przy inwestycjach w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez krajowe towarzystwa spoczywa na funduszu.

Od 1 stycznia 2024 obwiązek odprowadzenia podatku będzie należał do uczestnika funduszu inwestycyjnego. 

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2024 roku przepisami prawa, TFI będzie przygotowywać i przesyłać deklarację PIT 8C do uczestnika oraz urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania uczestnika. Uczestnik będzie zobowiązany samodzielnie rozliczyć podatek w urzędzie skarbowym.

Aby mieć pewność, że PIT 8C będzie adresowany do właściwego urzędu skarbowego, sprawdź jaki adres zamieszkania znajduje się w Twoich Ustawieniach Konta na KupFundusz.pl. Sprawdź też adres korespondencyjny. PIT 8C będzie dostarczony do Ciebie także drogą elektroniczną (e-mail) lub listem zwykłym na adres korespondencyjny (w zależności od TFI). 

Jeżeli dane są nieaktualne, zmień je. My nowe adresy przekażemy do TFI.


Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku:
 • PIT 8C zostanie wystawiony tylko wtedy, jeżeli w roku podatkowym uczestnik zrealizował zlecenie, w którym pojawił się obowiązek podatkowy. Dotyczy to zatem zleceń sprzedaży lub konwersji jednostek uczestnictwa (zamiany między subfunduszami należącymi do różnych funduszy parasolowych) 
 • PIT 8C zostanie wystawiony niezależnie od osiągniętego zysku lub straty.
 • Jeżeli uczestnik zrealizował transakcje sprzedaży lub konwersji w funduszach prowadzonych przez różne TFI, od każdego z nich otrzyma deklarację PIT 8C osobno. Przy czym wybrane TFI mogą przesyłać deklaracje PIT 8C osobno dla każdego funduszu parasolowego, którym zarządzają.
 • Deklaracje PIT 8C zostaną przekazane do urzędu skarbowego właściwego dla adresu zamieszkania uczestnika, wskazanego w dniu składania zlecenia sprzedaży lub konwersji na KupFundusz.pl.
 • Pierwsze deklaracje PIT 8C trafią do uczestników do końca lutego 2025 roku i będą obejmować transakcje rozliczone od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, może to dotyczyć zleceń złożonych jeszcze w 2023 roku ale rozliczonych w 2024 roku. 
 • Uczestnik będzie zobowiązany w terminie do 30 kwietnia 2025 roku złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. 
 • Uczestnik będzie miał możliwość skompensowania zysków i strat inwestycyjnych poniesionych w różnych funduszach lub  instrumentach finansowych w tym samym roku podatkowym.
 • Deklaracje PIT 8C niezbędne do złożenia zeznania rocznego na formularzu PIT-38 będą widoczne na koncie podatnika na www.podatki.gov.pl
 • Dodatkowo do końca lutego 2025 roku uczestnik otrzyma od funduszy deklaracje PIT 8C. Deklaracje zostaną przesłane tym samym kanałem, co potwierdzenia zrealizowanych zleceń (e-mail lub list zwykły na adres korespondencyjny w zależności od funduszu).
Więcej informacji o zmianach zostanie przekazanych w późniejszym terminie.

30.11.2023

Przeczytany

Dalszy ciąg porządkowania oferty w TFI Allianz Polska

TFI Allianz Polska po raz kolejny dokona operacji łączenia funduszy przejętych po Aviva Investors TFI. Tym razem subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka zostanie przejęty przez Allianz Dochodowy wydzielonych w ramach parasola Allianz Duo FIO. Połączenia zaplanowano na 8 marca 2024 roku.

Poniżasza informacja dotyczy wyłącznie klientów KupFundusz S.A. będących uczestnikami subfunduszu Allianz Niskiego Ryzyka.

Najważniejsze terminy dotyczące połączenia:
 • 28 lutego 2024 roku - Zlecenia złożone do 23:30 zostaną rozliczone według obowiązujących zasad. Zlecenie złożone po godzinie 23:30 zostaną anulowane przez agenta transferowego i nie będą rozliczone. W tym dniu musi zostać zaksięgowana wpłata z tytułu nabycia jednostek na rachunkach bankowym subfunduszu Allianz Niskiego Ryzyka. Wpłaty zaksięgowane po tym dniu nie zostaną rozliczone i będę zwrócone na rachunek bankowy uczestnika.
 • 29 lutego 2024 roku - Zaprzestanie przyjmowanie zleceń i księgowania wpłat na rachunek bankowy Allianz Niskiego Ryzyka.
 • 8 marca 2024 roku - TFI Allianz Polska wykona automatyczną transakcję zamiany, której rezultatem będzie przydzielenie każdemu uczestnikowi Allianz Niskiego Ryzyka takiej liczby jednostek Allianz Dochodowy, która będzie odpowiadać wartości umorzonych jednostek Allianz Niskiego Ryzyka. Dniem wyceny transakcji będzie 7 marca 2024 roku.
 • 9 marca 2024 roku - Na KupFundusz.pl w Portfelu w miejscu Allianz Niskiego Ryzyka zostanie wyświetlony Allianz Dochodowy oraz informacja o liczbie przydzielonych jednostek uczestnictwa, natomiast w sekcji Transakcje Zrealizowane zostaną podane szczegóły transakcji.
Operacja połączenia subfunduszy zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta KupFundusz S.A. 

Pełna oferta funduszy TFI Allianz Polska na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

20.11.2023

Przeczytany

Ponowne przedłużenie terminu likwidacji Investor Rosja

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało o ponownym przedłużeniu likwidacji subfunduszu Investor Rosja. Powodem jest dalszy brak możliwości dokonania transakcji na instrumentach finansowych na rynku w Rosji oraz rzetelnej wyceny aktywów funduszu. Nowy termin zakończenia likwidacji ustalono na 1 lipca 2024 roku.
 
Zgodnie z nowo przyjętym harmonogramem ustalenie wartości wypłat dla uczestników Investor Rosja ma się odbyć nie później niż 27 maja 2024 roku. Umorzenie jednostek uczestnictwa przewidziano na 29 maja 2024 roku. Natomiast wypłata środków z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu ma nastąpić 3 czerwca 2024 roku.
 
Investor TFI zastrzega, że powyższe terminy mogą ulec zmianie w przypadku braku możliwości wyceny i sprzedaży aktywów znajdujących się w portfelu subfunduszu. 
 
Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie Investor TFI dostępnej tutaj
 
Poprzednie komunikaty dotyczące likwidacji Investor Rosja:

07.11.2023

Przeczytany

Dwie zmiany w Generali Investments TFI

Generali Akcji Amerykańskich przekształci swoją strategię inwestycyjną i nazwę na Generali Akcji Ekologicznych Globalny. Natomiast Generali Akcji Ekologicznych będzie nazywał się Generali Akcji Ekologicznych Europejski. Obie zmiany nastąpią 9 listopada 2023 roku.

Po zmianie subfudnusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny z dotychczasowej grupy akcji amerykańskich trafi do funduszy akcji zagranicznych globalnych. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu mają stanowić tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu Sycomore Global Eco Solutions. Ten z kolei inwestuje w globalnie działające spółki wspierające transformację środowiskową.  

Generali Akcji Ekologicznych Globalny będzie drugim funduszem w ofercie Generali Investments TFI spełniającym kryteria funduszu opartego o strategię ESG. Pierwszym był uruchomiony w maju 2021 roku subfundusz Generali Akcji Ekologicznych, który teraz będzie nosił nazwę Generali Akcji Ekologicznych Europejski

Przekształcenia nie spowodują zmian w opłatach za zarządzanie, rachunkach bankowych do wpłat i terminach realizacji zleceń.

Zmiany na KupFundusz.pl w Katalogu Funduszy i Portfelach zostaną wykonane w sposób automatyczny i niewymagający działania ze strony klienta.

Pełna lista funduszy realizujących strategię ESG dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się tutaj.
Pełna lista funduszy prowadzonych przez Generali Investments TFI i dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się tutaj.

31.10.2023

Przeczytany

Ważna informacja dla potencjalnych klientów Schroders na KupFundusz.pl

Informujemy, że z powodu dodatkowych wymagań prawnych nałożonych przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., wybranym użytkownikom KupFundusz.pl musieliśmy czasowo zablokować dostęp do funduszy Schroders na KupFundusz.pl Dotyczy to klientów, którzy podpisali z KupFundusz S.A. Umowę luksemburską, ale nie zakupili dotąd funduszy Schroders.

Pomimo podpisanej Umowy luksemburskiej przez użytkowników KupFundusz.pl („Umowa o świadczenie usług Zakupu, Sprzedaży, Zamiany i Konwersji Tytułów uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych poprzez platformę KupFundusz.pl”), wymagane jest dodatkowe spotkanie z pracownikiem KupFundusz S.A. Celem spotkania jest ponowna weryfikacja tożsamości i aktualizacja danych. Spotkanie może odbyć się we wskazanym przez klienta miejscu oraz w ustalonym wspólnie terminie. Po odbyciu spotkania pełny dostęp do funduszy Schroders zostanie odblokowany.

Sytuacja nie dotyczy tych klientów, z którymi w ostatnich miesiącach odbyło się spotkanie z pracownikiem KupFundusz S.A. w celu aktualizacji danych dla funduszy Schroders.

Aby otrzymać więcej informacji, umówić termin i miejsce spotkania należy skontaktować się z KupFundusz S.A.:

23.10.2023

Przeczytany

Pamiętaj, aby aktualizować swoje dane. To ważne dla funduszy i Ciebie.

Fundusze inwestycyjne muszą wypełniać postanowienia krajowych i europejskich przepisów prawa. Jednym z nich jest Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W artykule 34. Ustawa nakazuje, że fundusz inwestycyjny ma obowiązek posiadać aktualne dane o swoich klientach. 

Jeżeli Twoje dane (np. dokument tożsamości, adres zamieszkania itp.) zmieniły się lub straciły ważność, zaktualizuj je w bezpieczny sposób na swoim koncie na KupFundusz.pl. 

Wystarczy, że zmienisz je w jednym miejscu na KupFundusz.pl, a my Twoje nowe dane przekażemy do wszystkich funduszy inwestycyjnych, w których aktualnie prowadzisz inwestycję.

Co zrobić, aby zaktualizować swoje dane?
 • Zaloguj się na stronie www.kupfundusz.pl 
 • Po najechaniu na swoje imię i nazwisko wybierz opcję USTAWIENIA KONTA lub wejdź bezpośrednio przez www.kupfundusz.pl/ustawienia
 • W USTAWIENIACH KONTA sprawdź swoje dane, w tym przede wszystkim: 
  • Imię i nazwisko
  • Dokument tożsamości, w tym daty jego wydania i ważności
  • Adres zamieszkania i korespondencyjny
  • Deklarację o rezydencji podatkowej
  • Deklarację o eksponowanym stanowisku politycznym
  • Rachunek bankowy (w zakładce Rachunek i Komunikacja)
 • Jeżeli dane są nieaktualne, usuń stare, wprowadź nowe i zatwierdź przyciskiem ZAPISZ
 • Na końcu poprosimy Ciebie o potwierdzenie i weryfikację zmiany przy użyciu wiadomości e-mail, SMS lub przelewu bankowego (dotyczy zmiany dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania, rachunku bankowego).

Co się stanie, jeżeli fundusz będzie posiadał nieważne dane np. dokument tożsamości z wygasłym terminem ważności, nieaktualny adres zamieszkania:
 • Twój rejestr w funduszu może zostać zablokowany i fundusz nie zrealizuje Twojego zlecenia
 • Fundusz zablokuje możliwość wypłaty środków po złożeniu przez Ciebie zlecenia sprzedaży jednostek
 • Fundusz będzie przesyłać Tobie listem lub e-mailem przypomnienie o konieczności aktualizacji danych na formularzu papierowym 
 • Fundusz przekaże do niewłaściwego urzędu skarbowego informację o podatku od zysków kapitałowych

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z KupFundusz:
 • Telefonicznie pod numerem 22 599 42 67
 • Przez formularz kontaktowy na stronie www.kupfundusz.pl/kontakt
 • Przez czat na stronie www.kupfundusz.pl

19.10.2023

Przeczytany

Nowe fundusze indeksowe inPZU

O sześć nowych subfunduszy prowadzonych w ramach parasola inPZU SFIO wzbogaciła się oferta TFI PZU na KupFundusz.pl. Wśród nowości są zarządzane pasywnie fundusze indeksowe oparte o rynek akcji: sektora biotechnologii, cyberbezpieczeństwa, technologii kosmicznych i zrównoważonej gospodarki wodnej. A także oparte o rynek obligacji: przedsiębiorstw zaangażowanych w zrównoważony rozwój i wysokodochodowych. Dzięki powiększeniu oferty na KupFundusz.pl dostępne są już 22 subfundusze inPZU.

Fundusze indeksowe inPZU są zarządzane pasywnie. O ich wynikach mają z znakomitej mierze decydować zachowania indeksu wzorcowego (benchmarku), czyli konkretnego indeksu giełdowego. Celem funduszu jest powtórzenie wyników rynkowych tych indeksów. W przypadku nowych subfunduszy inPZU benchmarkami są:
 
Wszystkie subfundusze inPZU mają niską opłatę stałą za zarządzanie wynosząca 0,5% w skali roku i nie pobierają opłaty zmiennej. Zamiana pomiędzy dostępnymi subfunduszami inPZU odbywa się w ramach jednego parasola, a zatem podatek od zysków kapitałowych jest odroczony do momentu całkowitej lub częściowej sprzedaży jednostek.   

Pełna lista subfunduszy inPZU na KupFundusz.pl kliknij tutaj

Pełna lista funduszy prowadzonych przez TFI PZU i dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

17.10.2023

Przeczytany

Quercus Tech lev dla odważnych

Na KupFundusz.pl można już kupić jednostki uczestnictwa Quercus Tech lev. To dwunasty subfundusz prowadzony przez Quercus TFI w ramach Quercus Parasolowy SFIO. 

Quercus Tech lev jest funduszem indeksowym. Niemal wszystkie aktywa inwestuje w kontrakty terminowe na amerykański indeks technologiczny Nasdaq 100. W funduszu zastosowano mechanizm dźwigni finansowej. W praktyce ma to pozwolić funduszowi osiągać dwukrotność wyników wypracowywanych przez indeks. Wykorzystanie dźwigni może spowodować znaczne wahania ceny jednostki uczestnictwa nawet w krótkim okresie czasu, a to oznacza duży poziom ryzyka związany z inwestycją w fundusz.

Aby otworzyć rejestr w Quercus Tech lev wymagane jest złożenie zlecenia i wpłata na rachunek subfunduszu o wartości co najmniej 200.000 złotych. Stać się uczestnikiem subfunduszu można także przez złożenie zlecenia zamiany jednostek o tej samej minimalnej kwocie, jednak wyłącznie z rejestrów prowadzonych w Quercus Gold, Quercus Silver, Quercus lev lub Quercus short.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Quercus TFI na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

02.10.2023

Przeczytany

Zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych istotne dla klientów

W dniu 29 września 2023 roku weszła w życie Ustawa z dania 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawa wprowadza szereg zmian m.in. w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia uczestników funduszy inwestycyjnych jest skrócenie i dookreślenie maksymalnego terminu realizacji zlecenia przez fundusz inwestycyjny. Wedle najnowszych zmian, fundusz inwestycyjny ma obowiązek rozliczyć zlecenie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Wcześniej ustawa mówiła o 7 dniach.

Należy podkreślić, że jest to maksymalny czas rozliczenia zlecenia, który nie może podlegać reklamacji ze strony klienta. W praktyce fundusze inwestycyjne rozliczają zlecenia w krótszym terminie. Najwcześniej według wyceny z tego samego lub następnego dnia po dniu otrzymania zlecenia lub wpłaty na swój rachunek bankowy (w przypadku nabycia).
Szczegółowe zasady opisane są w statutach i prospektach informacyjnych funduszy. Na KupFundusz.pl zasady dla każdego towarzystwa opisane są na stronie https://www.kupfundusz.pl/terminy-realizacji-zlecen

29.09.2023

Przeczytany

TFI Allianz Polska połączy fundusze

Zgodnie z decyzją TFI Allianz Polska z rynku znikną dwa fundusze działające w ramach parasola Allianz Duo FIO. Subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu zostanie przejęty przez Allianz Zrównoważony, a Allianz Kapitał Plus przez Allianz Stabilnego Inwestowania.

Poniższa informacja dotyczy wyłącznie klientów KupFundusz S.A. będących uczestnikami subfunduszy przejmowanych: Allianz Optymalnego Wzrostu i Allianz Kapitał Plus

Najważniejsze terminy dotyczące przejmowanych subfunduszy:

9 listopada 2023 roku - Zlecenia złożone do 23:30 zostaną rozliczone według obowiązujących zasad. Zlecenie złożone po godzinie 23:30 zostaną anulowane przez agenta transferowego subfunduszy i nie będą rozliczone. W tym dniu musi zostać zaksięgowana wpłata z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa na rachunkach bankowych subfunduszy. Wpłaty zaksięgowane po tym dniu nie zostaną rozliczone i będę zwrócone na rachunek bankowy uczestnika.

10 listopada 2023 roku - Zaprzestanie przyjmowanie zleceń i wpłat.

15 listopada 2023 roku - Całkowite zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. 

17 listopada 2023 roku - TFI Allianz Polska wykona automatyczną transakcję zamiany, której rezultatem będzie:
 • przydzielenie każdemu uczestnikowi Allianz Optymalnego Wzrostu takiej liczby jednostek Allianz Zrównoważony, która będzie odpowiadać wartości umorzonych jednostek Allianz Optymalnego Wzrostu. Dniem wyceny transakcji będzie 16 listopada 2023 roku
 • przydzielenie każdemu uczestnikowi Allianz Kapitał Plus takiej liczby jednostek Allianz Stabilnego Inwestowania, która będzie odpowiadać wartości umorzonych jednostek Allianz Kapitał Plus. Dniem wyceny transakcji będzie 16 listopada 2023 roku
18 listopada 2023 roku - Na KupFundusz.pl w Portfelu w miejscu Allianz Optymalnego Wzrostu zostanie wyświetlony Allianz Zrównoważony (odpowiednio w miejscu Allianz Kapitał Plus zostanie wyświetlony Allianz Stabilnego Inwestowania) oraz informacja o liczbie przydzielonych jednostek uczestnictwa, natomiast w sekcji Transakcje Zrealizowane zostaną podane szczegóły transakcji.

Operacja połączenia subfunduszy zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta KupFundusz S.A. 

Pełna oferta funduszy TFI Allianz Polska TFI na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.

05.09.2023

Przeczytany

Likwidacja funduszu Ipopema m-INDEKS FIO

Ipopema TFI podjęło decyzję o zmianie statutu i skróceniu czasu trwania funduszu Ipopema m-INDEKS FIO oraz jego likwidacji. Rozpoczęcie likwidacji funduszu zaplanowano na 19 grudnia 2023 roku. Jako przyczynę takiej decyzji wskazuje się na rosnące koszty i brak perspektyw na istotne zwiększenie aktywów funduszu.
 
Najważniejsze informacje dla posiadaczy jednostek funduszu Ipopema m-INDEKS FIO na KupFundusz.pl:
 • 18 grudnia 2023 roku. Ostatni możliwy dzień na sprzedaż jednostek funduszu poprzez złożenie zlecenia odkupienia lub konwersji do innego funduszu Ipopema, przy czym zlecenie musi został złożone przed godziną 23:30. Zlecenie złożone po godzinie 23:30 nie zostaną rozliczone w terminie przez fundusz.
 • 19 grudnia 2023 roku. Rozpoczęcie likwidacji funduszu. Zlecenie złożone od tego dnia zostaną anulowane przez agenta transferowego funduszu. 
 
Co się stanie, jeśli uczestnik Ipopema m-INDEKS FIO nie złoży zlecenia?
Fundusz automatycznie umorzy jednostki uczestnika w dniu likwidacji. Środki pieniężne zostaną automatycznie wypłacone każdemu uczestnikowi po likwidacji funduszu.

Na jaki rachunek bankowy zostaną wypłacone środki po likwidacji funduszu?
Środki zostaną wypłacone na rachunek bankowy uczestnika wskazany na KupFundusz.pl w dniu likwidacji funduszu. 

Po jakiej cenie zostaną sprzedane jednostki, jeżeli zlecenie nie zostanie złożone przed 18 grudnia 2023 roku?
Ipopema TFI wyznaczy cenę jednostki na dzień likwidacji funduszu i po niej zostaną sprzedane jednostki pozostałe na rejestrach uczestników.


Ipopema m-INDEKS FIO to fundusz indeksowy zarządzany pasywnie, którego celem jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zachowanie indeksu mWIG40.

KupFundusz oferuje łącznie 11 funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Ipopema TFI w dwóch kategoriach jednostki uczestnictwa. Pełna lista funduszy znajduje się w Katalogu Funduszy dostępnym tutaj.
1 2 3 4 10
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: