Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

17.11.2021

Przeczytany

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia uczestników Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. zarządzający funduszem Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o zwołaniu na dzień 16 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 zgromadzenia uczestników. Mają prawo wziąć w nim udział wszyscy, którzy na dzień zgromadzenia posiadają jednostki uczestnictwa w funduszu.

Przedmiotem Zgromadzenia Uczestników będzie podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez wchodzącą w skład grupy kapitałowej Franklin Templeton spółkę Franklin Templeton International Services S.àr.l z siedzibą w Luksemburgu („FTIS”).

Decyzje podjęte podczas zgromadzenia nie będą miały wpływu na klientów funduszu, w tym na zarządzanie funduszem oraz bezpieczeństwo zgromadzonych środków.

Szczegółowe informacje o zgromadzeniu znajdują się w dokumencie Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia uczestników Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia uczestników Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Klient funduszu ma prawo uczestnictwa w zgromadzaniu jak i możliwość wydania pełnomocnictwa dla Towarzystwa do reprezentowania go w zgromadzeniu. Uzupełnione pełnomocnictwo należy przesłać bezpośrednio na adres siedziby Towarzystwa wskazany w dokumencie.

Formularz Pełnomocnictwa znajduje się poniżej.

Pełnomocnictwo od uczestników funduszu Franklin Templeton FIO

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. jednocześnie informuje, że zgodnie z treścią art. 87b ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi od dnia poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników do dnia zgromadzenia uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy działających w ramach Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjnym. Oznacza to, że zlecenia, które powinny zostać rozliczone po wycenie z 15 lub 16 grudnia, zostaną rozliczone najwcześniej po wycenie z 17 grudnia. Dla klientów KupFundusz S.A. oznacza to, że zlecenia złożone na platformie KupFundusz.pl pomiędzy 14 grudnia po godzinie 08:30, a 16 grudnia 2021 do godziny 08:30 zostaną rozliczone po wycenie z dnia 17 listopada.

W ramach funduszu Franklin Templeton Funduszem Inwestycyjnym Otwartym wydzielone są trzy subfunduszu: Franklin Elastycznego Dochodu, Franklin Zmiennej Alokacji, Franklin Zdywersyfikowany Akcji.

02.11.2021

Przeczytany

Zmiana nazwy dwóch subfunduszy w Investors TFI

1 listopada 2021 roku dwa subfundusze wchodzące w skład funduszu parasolowego Investor FIO zmieniły nazwy:

Zmiana nie pociąga za sobą zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszy. Celem zmiany jest jedynie odzwierciedlenie ich polityki inwestycyjnej. Opłaty bieżące pozostają bez zmian.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Investors TFI na dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

29.10.2021

Przeczytany

Millennium TFI obecne na Kupfundusz.pl

Katalog produktów na platformie powiększył się o kolejnych 12 funduszy inwestycyjnych. Od 29 października 2021 roku na KupFundusz.pl dostępna jest pełna oferta funduszy prowadzonych przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusze Millennium działają w ramach dwóch funduszy parasolowych – Millennium FIO i Millennium SFIO. Oferta Towarzystwa składa się z czterech funduszy należących do grupy akcyjnych: Akcji, Dynamicznych Spółek, Plan Aktywny i Top Sectors. Przeciwwagę stanowią trzy fundusze dłużne: Obligacji Klasyczny, Obligacji Globalnych i Instrumentów Dłużnych. Uzupełnieniem są fundusze z grupy mieszanej: Cyklu Koniunkturalnego, Stabilnego Wzrostu, Multistrategia, Plan Wyważony i Plan Spokojny.

Wszystkie dostępne są w ramach kategorii A. Minimalna pierwsza wpłata do każdego z nich wynosi tylko 100 złotych.

Millennium TFI na koniec września 2021 roku zarządzało aktywami klientów o wartości blisko 5,5 mld złotych według danych raportu przygotowananego przez Analizy Online i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Towarzystwo działa w Polsce na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 listopada 2001 roku. Wraz z Bankiem Millennium należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Millennium Banco Comercial Português (BCP).

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Millennium TFI na dostępnych na platformie KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

25.10.2021

Przeczytany

Prostsze inwestowanie regularne w fundusze zakupione na KupFundusz.pl

Już teraz w prosty sposób można zacząć regularnie inwestować drobne kwoty w fundusze inwestycyjne zakupione na KupFundusz.pl bez konieczności każdorazowego składania zlecenia. Wystarczy tylko posiadać otwarty rejestr w jednym z funduszy dostępnych na platformie, a następnie ustawić w swoim banku zlecenie przelewu stałego podając kwotę i częstotliwość wpłat.

Właściwe dane do przelewu znajdują w Portfelu po uruchomieniu zielonego guzika nawigacyjnego i kliknięciu w Inwestuj Regularnie. Wpłacone kwoty zostaną rozliczone przez fundusz inwestycyjny jako wpłata bezpośrednia, a zakupione jednostki zasilą rejestr prowadzony w funduszu na KupFundusz.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania regularnego na KupFundusz.pl znajdują się na stronie https://www.kupfundusz.pl/zlecenia-stale .

06.10.2021

Przeczytany

Fundusz medyczno-technologiczny od Esaliens TFI

Od 20 października 2021 roku w miejsce funduszu Esaliens Strateg pojawi się Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO). Nowa nazwa związana jest z całkowitą zmianą polityki inwestycyjnej funduszu. Esaliens Medycyny i Nowych Technologii ma być produktem typowo akcyjnym. Ma być odpowiedzią Esaliens TFI na rosnący wzrost nakładów i inwestycji na szeroko rozumianym rynku medycznym.

Klienci KupFundusz S.A. posiadający dotychczas Esaliens Strateg, w dniu 20 października 2021 roku staną się automatycznie posiadaczami jednostek uczestnictwa funduszu Esaliens Medycyny i Nowych Technologii. Opłaty w nowym fundusz pozostają na dotychczasowym poziomie.

Pełna lista funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez Esaliens TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

22.09.2021

Przeczytany

Drugi sposób weryfikacji – kogo obowiązuje, a kto nie musi jej wykonywać

Wraz z wprowadzeniem nowego Regulaminu, KupFundusz S.A. prosi klientów o wykonanie dodatkowej weryfikacji tożsamości. Jest to konieczne z uwagi na obowiązek dostosowania się do najnowszych interpretacji regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Obowiązek dodatkowej weryfikacji dotyczy użytkowników platformy, którzy:

  • mają pełny dostęp do Strefy transakcyjnej krajowej i wykonali tylko przelew weryfikacyjny (przelew 1PLN)
  • chcą uzyskać dostęp do Strefy transakcyjnej i posiadają konto na platformie KupFundusz.pl

Obowiązek dodatkowej weryfikacji nie dotyczy użytkowników platformy, którzy:

  • posiadają aktywny dostęp do Strefy transakcyjnej funduszy zagranicznych (Strefa luksemburska)
  • do dnia 21-09-2021 roku dokonali podwójnej weryfikacji


O konieczności wykonania dodatkowej weryfikacji informuje komunikat wyświetlany po zalogowaniu się. Brak komunikatu oznacza, że użytkownik nie ma obowiązku dodatkowej weryfikacji.   

Praktyczny poradnik o weryfikacji znajduj się na stronie Wideoweryfikacja - krótki poradnik

21.09.2021

Przeczytany

Zmiana Regulaminu platformy KupFundusz.pl wynikająca z obowiązku weryfikowania tożsamości dwoma różnymi metodami

21 września 2021 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KupFundusz.pl oraz świadczenia usług w punktach obsługi klienta”.

Wprowadzone na KupFundusz.pl zmiany mają na celu:
 •  dostosowanie Regulaminu do zmian w przepisach prawa, których interpretacja wskazuje konieczność weryfikowania tożsamości osób inwestujących w fundusze inwestycyjne za pomocą dwóch różnych metod,
 •  zwiększenie bezpieczeństwa klientów,
 •  ułatwienie inwestowania w fundusze za pośrednictwem platformy – w tym w fundusze zagraniczne (luksemburskie).

Zmiany w Regulaminie dotyczą w szczególności:
 •  wprowadzenia weryfikacji wszystkich (także dotychczasowych) użytkowników za pomocą transmisji wideo,
 •  ujednolicenia zapisów dotyczących sposobu aktywacji konta – w tym aktywacji Strefy luksemburskiej.

 W związku z tym Użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do Strefy Transakcyjnej przed dniem 17 czerwca 2021 roku, zobowiązani są do zweryfikowania swojej tożsamości za pośrednictwem Wideoweryfikacji lub (w uzasadnionych przypadkach) dokonania weryfikacji tożsamości w sposób ustalony wspólnie z KupFundusz.pl, w szczególności w Punkcie Obsługi Klienta lub za pośrednictwem kuriera.

Brak dokonania dodatkowej weryfikacji do dnia 21 października 2021 roku może skutkować zablokowaniem dostępu do Strefy Transakcyjnej.

 Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z treścią nowego Regulaminu.

Na stronie Wideoweryfikacja - krótki poradnik znajdują się odpowiedzi wyjaśniające kwestie wideoweryfikacji.

01.09.2021

Przeczytany

PKO TFI rezygnuje z PKO Strategicznej Alokacji

PKO TFI pod koniec września br. planuje dokonać połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu PKO Parasolowy FIO. W wyniku połączenia PKO Zrównoważony (subfundusz przejmujący) przejmie aktywa PKO Strategicznej Alokacji (subfundusz przejmowany).

Dla klientów posiadających jednostki PKO Strategicznej Alokacji oznacza to, że z dnia na dzień staną się posiadaczami jednostek PKO Zrównoważony. Co ważne, operacja zostanie przeprowadzona automatycznie i nie będzie wymagać działania ze strony klientów. PKO TFI ani KupFundusz w związku ze zmianą nie pobiorą żadnych opłat manipulacyjnych.

Najważniejsze terminy dla posiadaczy jednostek PKO Strategicznej Alokacji dotyczące połączenia:

20 września 2021 roku – ostatni dzień przyjmowania zleceń zakupu, zamiany, konwersji i sprzedaży PKO Strategicznej Alokacji. Zlecenia można składać na platformie KupFundusz.pl do godziny 14:30. W przypadku zakupu, wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym funduszu do końca dnia.

21 września 2021 roku – zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie oraz zleceń zamiany i odkupienia dotyczących PKO Strategicznej Alokacji.

24 września 2021 roku – przydzielenie przez PKO TFI posiadaczom jednostek PKO Strategicznej Alokacji, jednostek uczestnictwa PKO Zrównoważony o równowartości posiadanych jednostek uczestnictwa w PKO Strategicznej Alokacji według ich liczby i wyceny na dzień 23 września 2021 roku.

27 września 2021 roku – informacja o przydzielonych jednostkach w PKO Zrównoważony zostanie opublikowana na kontach klientów posiadających dotychczas PKO Strategicznej Alokacji

Powyższe zmiany nie dotyczą dotychczasowych klientów PKO Zrównoważony.

Składanie zleceń na PKO Strategicznej Alokacji począwszy od 21 września 2021 roku zostaną zablokowane na KupFundusz.pl lub anulowane po stronie agenta transferowego.

PKO Strategicznej Alokacji i PKO Zrównoważony są funduszami mieszanymi o różnych stylach zarządzania. Pierwszy z nich to fundusz aktywnej alokacji czyli prowadzony według oceny zarządzających co do bieżącej sytuacji na rynkach. Drugi to typowy fundusz zrównoważony dążący do równowagi aktywów ryzykownych i bezpiecznych w portfelu. Oba inwestują na krajowym rynku papierów udziałowych i dłużnych.

Połączenie subfunduszy nie spowoduje wzrostu opłat ani kosztów dla klientów KupFundusz - opłata za zarządzanie w obu subfunduszach wynosi maksymalnie 2,5% w skali roku.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez PKO TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

27.07.2021

Przeczytany

Coraz więcej funduszy luksemburskich - Franklin Templeton na KupFundusz.pl

Na platformie KupFundusz.pl dostępne są kolejne fundusze luksemburskie. Oferta poszerzyła się o 19 funduszy prowadzonych przez Franklin Templeton. Użytkownicy platformy z dostępem do Strefy luksemburskiej mają więc dostęp do blisko 40 funduszy zagranicznych prowadzonych w złotym polskim i zabezpieczonych przez wahaniami kursów walutowych.

Franklin Templeton działa na rynku finansowym od ponad 70 lat. W Polsce funkcjonuje aktywnie od 2005 roku, w którym uzyskał zgodę na dystrybucję tytułów uczestnictwa własnych funduszy inwestycyjnych.

Pełna lista funduszy Franklin Templeton Investment Funds dostępnych na KupFundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

13.07.2021

Przeczytany

PKO TFI zawiesza sprzedaż jednostek subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego

Zgodnie z decyzją Zarządu PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., od dnia 15 lipca 2021 roku subfundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego zawiesza zbywanie jednostek uczestnictwa. 

Dla klientów platformy KupFundusz.pl oznacza to brak możliwości zakupu jednostek PKO Obligacji Rynku Polskiego. Dotyczy to także zamiany jednostek do subfunduszu. 

Klienci posiadających w portfelu jednostki PKO Obligacji Rynku Polskiego będą mieli nadal możliwość dokonania zamiany do innego subfunduszu w ramach oferty PKO TFI lub sprzedaży jednostek.

01.07.2021

Przeczytany

Fundusz akcji zrównoważonego rozwoju ESG od Generali Investments TFI

W sprzedaży dostępny jest już fundusz Generali Akcji Ekologicznych. To 20. produkt należący do  Generali Investments TFI w ofercie KupFundusz.pl. Fundusz ma inwestować w akcje przedsiębiorstw prowadzących działalność w sposób odpowiedzialny dla zrównoważonego rozwoju oraz spełniających kryteria ESG.

W ramach ESG mieści się: wywieranie pozytywnego wpływu na środkowisko (E – Enviromental), społeczna odpowiedzialność prowadzonej działalności (S – Social) oraz przejrzysty i sprawiedliwy ład korporacyjny przedsiębiorstwa (G – Governance) 

Generali Akcji Ekologicznych będzie pośrednio inwestować w globalne akcje spółek z rynków rozwiniętych. Działać ma na zasadzie funduszu master feeder czyli inwestować głównie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego. Ponad 70% aktywów lokowane ma być we w francuskim funduszu Sycomore Eco Solutions, który od 2019 roku działa w ramach międzynarodowej Grupy Generali.

Sycomore Eco Solutions z kolei inwestuje w spółki zyskujące z transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: - transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym (ograniczenie marnowania zasobów) oraz ekologii. Fundusz wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG.

Pełny oferta funduszy prowadzonych przez Generali Investments TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

18.06.2021

Przeczytany

Zmiana Regulaminu platformy KupFundusz.pl związana z wprowadzeniem usługi wideoweryfikacji

Od 17-06-2021 roku mogą Państwo weryfikować swoją tożsamość za pomocą wideo (wideoweryfikacja). 
 
Proponowany przez KupFundusz system to jedno z najbardziej nowoczesnych rozwiązań na rynku, wykorzystujące sieci neuronowe i zaawansowaną analitykę. Dane biometryczne Państwa twarzy będą porównywane z Państwa dokumentem tożsamości, a widoczne na dowodzie osobistym lub paszporcie informacje z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji. 
 
Weryfikacja tożsamości jest automatyczna – informacja zwrotna trafia w ciągu kilkunastu sekund. 
 
Więcej informacji na temat tej zmiany znajduje się w artykule na naszym blogu.
 
W związku z nową funkcjonalnością w dniu 17-06-2021 roku zmieniamy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KupFundusz.pl oraz świadczenia usług w punktach obsługi klienta”. 
 
Wprowadzone na KupFundusz.pl zmiany mają na celu: 
 •  dostosowanie Regulaminu do zmian w przepisach prawa, 
 •  poprawienie niektórych mechanizmów działania platformy, 
 •  zwiększenie bezpieczeństwa klientów, 
 •  ułatwienie inwestowania w fundusze za pośrednictwem platformy. 
 
Zmiany w Regulaminie dotyczą w szczególności: 
 •  wprowadzenia weryfikacji nowych użytkowników oraz osób aktywujących strefę funduszy luksemburskich za pomocą transmisji wideo; 
 •  ujednolicenia zapisów dotyczących sposobu aktywacji konta. 
 
Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z treścią nowego Regulaminu

25.05.2021

Przeczytany

Terminy realizacji zleceń – nowa funkcjonalność na KupFundusz.pl

Na platformie KupFundusz.pl został udostępniony kalkulator mający na celu podpowiedzieć inwestorowi, ile czasu powinien czekać na rozliczenie złożonego przez siebie zlecenia lub, w przypadku zakupu, dokonanej wpłaty na rachunek bankowy funduszu inwestycyjnego.

Kalkulator, po odpowiednim sparametryzowaniu danych, wskazuje przewidywaną datę wyceny dla wykonywanej transakcji. Na podstawie otrzymanej daty określa dalej dzień ogłoszenia wyceny przez towarzystwo oraz dzień publikacji rozliczenia na platformie KupFundusz.pl.

Korzystając z kalkulatora, w celu określenia przewidywanego dnia wyceny transakcji należy wskazać:
  • Dla zakupu – nazwę towarzystwa i funduszu oraz dzień wykonania przelewu bankowego
  • Dla zamiany – nazwę towarzystwa i funduszu docelowego i źródłowego oraz dzień i godzinę złożenia zlecenia
  • Dla sprzedaży – nazwę towarzystwa i funduszu oraz dzień i godzinę złożenia zlecenia

Obok kalkulatora w sposób czytelny opisane zostały ogólne zasady rozliczeń transakcji w funduszach inwestycyjnych i dokonywanych płatności.

Osobną część stanowią informacje o terminach realizacji zleceń dla każdego towarzystwa znajdującego się aktualnie w ofercie platformy KupFundusz.pl

Informacje o terminach realizacji zleceń zostały przygotowane w oparciu o zasady określone w prospektach informacyjnych i statuach funduszy inwestycyjnych oraz o zasady przekazywania zleceń przez KupFundusz S.A. do agentów transferowych

Kalkulator oraz pozostałe informacje dostępne są w sekcji Przydatne w stopce strony na stronie Terminy realizacji zleceń.

06.05.2021

Przeczytany

Zmiany w funduszach prowadzonych przez TFI Allianz Polska

TFI Allianz Polska pod koniec maja br. planuje dokonać połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Allianz Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Allianz SFIO). W wyniku połączenia Allianz Europe Equity Growth Select (subfundusz przejmujący) przejmie aktywa Allianz Małych Spółek Europejskich (subfunduszu przejmowanego).

Dla klientów posiadających jednostki Allianz Małych Spółek Europejskich oznacza to, że z dnia na dzień staną się posiadaczami Allianz Europe Equity Growth Select. Co ważne, operacja zostanie przeprowadzona automatycznie i nie wymaga działania ze strony klientów. Klienci nie zostaną obciążeni opłatami manipulacyjnymi.

Najważniejsze terminy dotyczące połączenia:

19 maja 2021 roku – ostatni dzień przyjmowania zleceń zakupu, zamiany, konwersji i sprzedaży subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich. Zlecenia można składać na platformie kupfundusz.pl do godziny 23:30. W przypadku zakupu, wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym subfunduszu do końca dnia.

20 maja 2021 roku – zaprzestanie przyjmowania wpłat i zleceń dotyczących subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich.

28 maja 2021 roku – przydzielenie przez TFI Allianz Polska posiadaczom Allianz Małych Spółek Europejskich jednostek uczestnictwa Allianz Europe Equity Growth Select o równowartości posiadanych jednostek uczestnictwa subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich według ich liczby i wyceny na dzień 27 maja 2021 roku

29 maja 2021 roku – informacja o przydzielonych jednostkach zostanie opublikowana na kontach klientów posiadających do tej pory subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich

Zmiany w żadnym stopniu nie dotyczą klientów posiadających subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select.

Zlecenia na subfunduszu Allianz Małych Spółek Europejskich począwszy od 20 maja 2021 roku zostaną zablokowane lub anulowane po stronie agenta transferowego.

Allianz Małych Spółek Europejskich i Allianz Europe Equity Growth Select są funduszami akcji europejskich rynków rozwiniętych. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich inwestuje głównie w sektor spółek o małej kapitalizacji, podczas gdy Allianz Europe Equity Growth Select poszukuje okazji inwestycyjnych przede wszystkim w sektorze dużych spółek. Poziom ryzyka obu subfunduszy jest jednakowy - wskaźnik zysku i ryzyka wynosi 6 (w 7- stopniowej skali).

Połączenie subfunduszy nie spowoduje wzrostu opłat ani kosztów dla Uczestników - opłata za zarządzanie w obu subfunduszach wynosi 2,5% w skali roku.

12.04.2021

Przeczytany

Zmiana godzin przekazywania zleceń do agentów transferowych

KupFundusz wprowadził zmiany w zasadach przekazywania zleceń do agentów transferowych w przypadku wybranych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Codziennie o godzinie 16:30 odbywa się dodatkowa sesja, podczas której przesyłane zostają zlecenia złożone na platformie kupfundusz.pl.

Zmiana ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo w wymianie danych między KupFundusz a agentami transferowymi rozliczającymi zlecenia klientów. Nie ma natomiast wpływu na przyspieszenie rozliczeń, które odbywają się zgodnie z regulacjami ustalonymi przez podmioty zarządzające funduszami.

Aktualne godziny sesji wychodzących dla zleceń złożonych na platformie kupfundusz.pl znajdują się poniżej. Sesje odbywają się codziennie, także w soboty, dni świąteczne oraz dni bez wyceny:

Nazwa towarzystwa Godzina
Aviva Investors  TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Caspar TFI 16:30  23:30
Esaliens TFI 00:05  16:30
Generali Investments TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Investors TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Ipopema TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
MetLife TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Noble Funds TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
PKO TFI 07:00  14:30
Quercus TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Schroders 10:30  16:30
Skarbiec TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Superfund TFI 09:30  11:30  16:30  23:30
Templeton Asset  Management Poland TFI
08:30
TFI Allianz
16:30  23:30
TFI PZU
15:00
UNIQA TFI 16:30  23:30

 

1 2 3 4 5
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: