Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

VIG / C-QUADRAT FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

12 28

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,03 PLN / -0,03%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,33% +0,99% +3,81% +3,47% +8,09% +17,64%
Średnia dla grupy +0,47% +1,31% +3,61% +3,08% +8,19% +18,53%
Pozycja w grupie 39/40 36/40 15/40 12/40 20/40 22/40

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu +1,10% +10,41%
Średnia dla grupy +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 27/42 21/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

VIG / C-QUADRAT TFI

Data uruchomienia

14.10.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

114,82 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

132,31 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% (WIRON 6M + 0,25%) + 10% WIRON

Zarządzający

Fryderyk Krawczyk (od 10.2021)

Piotr Ludwiczak (od 04.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny dąży do realizacji celu inwestycyjnego głównie poprzez dokonywanie lokat w dłużnych papierach wartościowych oraz instrumentach rynku pieniężnego. Nie mniej niż 50% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego i krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Fundusz inwestuje co najmniej 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE oraz państwa należące do OECD. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej niż 30% portfela. Udział lokat w polskich i zagranicznych funduszach dłużnych nie może przekroczyć 40% aktywów funduszu. Maksymalnie 15% portfela jest inwestowane w obligacje zamienne na akcje oraz akcje nabyte w wyniku zamiany obligacji na akcje. Do 100% wartości aktywów funduszu stanowią aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz VIG / C-QUADRAT Konserwatywny nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (05.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,68%

Bezpieczne

53,24%

Papiery skarbowe

18,33%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

27,11%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,04%

Pozostałe

0,04%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,29%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: