Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcje Value

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcje Value

Generali Fundusze FIO

akcji amerykańskich

7 16

Ranking KupFundusz

31.10.2023

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,76 PLN / 0,66%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +7,08% +0,62% +6,64% +5,60%
+6,82%
-13,68% +5,74% +13,26% +14,97%
Średnia dla grupy +8,20% +0,52% +6,38%
Pozycja w grupie 11/14 9/14 8/14

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -49,85% +34,95% +13,87% -18,24% +21,11% +14,34% +1,05% -5,21% +14,84% +14,65% -13,34% +3,85% +11,31% +16,38% -18,59%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.09.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

116,65 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

44,39 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Michał Milewski (od 01.2023)

Adam Woźny (od 01.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% MSCI USA Enhanced Value USD Net TR + 10% WIBOR 1M

Polityka inwestycyjna

Głównymi kategoriami lokat funduszu Generali Akcje Value są akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, zagraniczne i polskie fundusze, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje minimum 70% aktywów w instrumenty o charakterze akcyjnym emitowane przez spółki notowane na rynku amerykańskim lub denominowane w dolarze amerykańskim oraz w akcyjne fundusze inwestycyjne inwestujące w spółki amerykańskie. W pozostałej części, niezainwestowanej w powyższe kategorie lokat, fundusz może inwestować swoje aktywa w inne kategorie lokat określone w statucie funduszu. W celu zapewnienia płynności środki funduszu są utrzymywane na rachunkach bankowych o niskim ryzyku niewypłacalności oraz są lokowane w krótkoterminowe pa

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (29.11.2023)

KID/KIID (09.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (11.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

91,09%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

91,09%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,87%

Pozostałe

1,87%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,05%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: