Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dynamicznych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Dynamicznych Spółek

Pekao FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

2 19

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,08 PLN / 0,22%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +7,04% +8,86% +20,99% +12,35% +33,37% +63,41% +42,21% +119,69% +116,94%
Średnia dla grupy +7,00% +10,46% +23,13% +14,75% +33,92% +55,35% +34,45% +101,55% +95,07%
Pozycja w grupie 12/22 17/22 14/22 17/22 12/22 10/22 10/20 6/20 6/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +28,09% -3,71% +4,92% +10,46% +6,81% -24,44% +14,01% +20,91% +28,15% -15,79% +38,45%
Średnia dla grupy +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie 15/21 7/21 12/22 17/23 14/22 18/22 5/24 8/24 9/23 10/22 13/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

20.01.2012

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

36,49 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

334,81 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Piotr Grzeliński (od 03.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% POLONIA

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Pekao Dynamicznych Spółek są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane są przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. prawa do akcji, prawa poboru akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również jednostki uczestnictwa funduszy polskich i zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym mogą stanowić do 100% wartości aktywów. Inwestycje funduszu Pekao Dynamicznych Spółek skoncentrowane są na akcjach małych i średnich spółek tzn. takich których kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową spośród spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Zaangażowanie w spółki o kapitalizacji wyższej będzie nie większe niż 30% wartości aktywów funduszu. Do 50% wartości aktywów może być ulokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitentów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe może wynosić do 20% wartości aktywów. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 45% sWIG80 + 35% mWIG40 35% + 10% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (17.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (05.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

87,89%

Ryzykowne

78,01%

Akcje krajowe

9,88%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

11,80%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

11,80%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,21%

Pozostałe

0,21%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: