Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Dochodowy

Allianz Duo FIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

4 11

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,06 PLN / 0,05%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,33% +1,41% +5,05% +1,66% +9,88% +16,32% +14,55% +19,58% +18,38%
Średnia dla grupy +0,35% +1,62% +5,12% +1,99% +9,86% +16,00% +11,47% +15,95% +16,34%
Pozycja w grupie 15/20 15/20 10/20 14/20 11/20 7/19 6/18 5/18 7/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,00% +2,89% +1,15% +0,31% +1,31% +11,34%
Średnia dla grupy +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49% +11,49%
Pozycja w grupie 14/28 12/25 20/25 8/22 11/21 12/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

15.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

126,47 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

637,03 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Radosław Gałecki (od 12.2017)

Marcin Mężykowski (od 11.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIRON 3M + 0,25%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Dochodowy lokuje aktywa głównie w: a) nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, b) nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, c) polskie i zagraniczne fundusze lokujące swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe, d) skarbowe dłużne papiery wartościowe i instrumety rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz fundusze wynosi od 0% do 100 % wartości aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane przez Skarb Państwa i dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty w bankach krajowych wynosi od 0% do 100% wartości aktywów Allianz Dochodowy. Fundusz dąży, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych denominowanych w złotych wynosił co najmniej 66% wartości aktywów. Termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu nie będzie dłuższy niż 5,5 lat (pięć i pół roku) w momencie ich nabycia, a instrumentów rynku pieniężnego o stałej stopie dochodu będzie nie dłuższy niż 397 dni w chwili nabycia. W przypadku lokat funduszu w waluty lub dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walutach obcych fundusz będzie dążył do całkowitego wyeliminowania wpływu wahań kursu walutowego na wycenę jednostki uczestnictwa. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: Indeks FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 25 p.b. w skali roku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (05.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,49%

Bezpieczne

20,98%

Papiery skarbowe

11,03%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

57,03%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

2,45%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,80%

Pozostałe

1,80%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,71%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: