Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO

akcji polskich uniwersalne

26 29

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

2,37 PLN / 1,01%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,33% +8,24% +21,86% +13,46% +33,86% +42,66% +21,96% +54,50% +49,45%
Średnia dla grupy +8,16% +10,04% +19,71% +12,61% +34,95% +57,53% +38,36% +97,93% +65,08%
Pozycja w grupie 40/42 39/42 11/42 12/42 28/41 38/41 37/40 37/38 28/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +32,67% +12,31% -46,89% +36,75% +14,28% -21,32% +20,04% +5,15% -3,46% -5,24% +9,63% +16,18% -11,57% +4,93% +15,76% +10,90% -20,23% +27,49%
Średnia dla grupy +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 19/21 11/26 9/33 18/36 27/36 16/43 24/47 44/55 25/58 19/56 30/58 24/61 9/55 10/56 9/49 44/47 38/42 38/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

14.02.2005

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

235,88 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

51,90 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Regulski (od 09.2018)

Dariusz Świniarski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

70% WIG + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec - Top Funduszy Akcji co najmniej 75% aktywów lokuje w polskie i zagraniczne fundusze. Fundusz nie więcej niż 25% aktywów lokuje w akcje, instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty. Łączna wartość lokat w inne fundusze Skarbiec TFI nie może przewyższać 50% wartości aktywów funduszu. W przypadku inwestowania w fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI lub podmiot z grupy kapitałowej nie będzie pobierane wynagrodzenie, ani nie będą obciążane kosztami aktywa ulokowane w takie fundusze. Fundusz może lokować do 50% wartości aktywów w fundusze spod parasola Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Co najmniej 5% aktywów lokowane jest w fundusze, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy papierów dłużnych lub rynku pieniężnego, w depozyty lub w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Co najmniej 50% i nie więcej niż 95% aktywów jest lokowane w polskie i zagraniczne fundusze, które zostały zaklasyfikowane jako fundusze akcyjne oraz akcje. Fundusz prowadzi aktywną alokację pomiędzy kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór poszczególnych funduszy. Fundusz może nabywać instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (18.04.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (24.08.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

88,20%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

88,20%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

10,50%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

10,50%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,10%

Pozostałe

0,09%

Pozostałe

0,01%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,20%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: