Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Value

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Value

Skarbiec FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

19 49

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-1,71 PLN / -1,06%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu -2,31% +5,49% +16,44% +6,55% +14,21% +7,77% +16,42% +59,79%
Średnia dla grupy -2,18% +4,21% +13,70% +3,25% +12,93% +9,47% +4,21% +47,62%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu +23,89% -7,21% +7,13%
Średnia dla grupy +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 2/39 7/46 44/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

06.04.2020

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

159,79 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

121,99 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paulina Brandstätter (od 04.2020)

Michał Cichosz (od 04.2020)

Bartosz Szymański (od 04.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI World Value Index (USD)

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% wartości aktywów netto funduszu Skarbiec Value stanowią lokaty w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe (warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe) spółek, które generują relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy w szczególności poprzez wypłatę dywidend lub skup akcji własnych. Fundusz lokuje nie więcej niż 34% wartości aktywów w fundusze polskie i zagraniczne, które są sklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych typu value. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe o stałym lub zmiennym oprocentowaniu i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa oraz depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (18.04.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

94,48%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

94,48%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,04%

Bezpieczne

0,04%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,55%

Pozostałe

1,55%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,93%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: