Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Skarbiec Konserwatywny

Skarbiec FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

12 12

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,04 PLN / -0,01%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,39% +1,07% +1,51% +1,65% +5,97% +15,26% +7,62% +8,31% +9,92%
Średnia dla grupy +0,37% +1,18% +2,86% +2,72% +7,34% +17,77% +11,36% +12,03% +13,67%
Pozycja w grupie 8/19 17/19 17/17 18/18 17/17 12/14 13/13 13/13 11/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +20,12% +11,07% +16,51% +15,81% +9,00% +4,68% +5,02% +4,11% +3,21% +3,55% +5,33% +4,97% +3,64% +3,64% +4,95% +2,66% +2,14% +1,50% +1,22% +2,95% +1,77% +1,56% +2,24% -4,07% +1,04% +8,11%
Średnia dla grupy +20,63% +10,42% +14,76% +15,66% +11,63% +4,17% +5,27% +5,48% +3,81% +2,78% +4,99% +5,49% +5,02% +3,86% +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14% +1,39% +9,86%
Pozycja w grupie 2/2 1/2 1/3 2/3 5/5 2/7 3/8 7/8 8/9 2/12 5/12 10/14 12/14 8/14 16/20 6/22 17/21 7/22 8/23 7/23 6/23 10/24 5/19 17/19 10/17 15/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

09.10.1997

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

389,38 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

265,08 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mateusz Roda (od 01.2019)

Agnieszka Cieszkowska (od 04.2024)

Michał Stawicki (od 04.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Skarbiec Konserwatywny lokuje aktywa głównie w instrumentach rynku pieniężnego oraz w dłużnych papierach wartościowych lub prawach majątkowych inkorporujących wierzytelności pieniężne, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 36 miesięcy lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 12 miesięcy. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, jak i innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do PLN. Skarbiec Konserwatywny inwestuje również w depozyty bankowe (od 0% do 40% wartości aktywów) oraz w polskie lub zagraniczne fundusze dłużne, z zastrzeżeniem, że inwestycje te nie będą stanowiły więcej niż 10% aktywów. Ponadto składnikami portfela funduszu mogą być również listy zastawne. Od 0% do 100% wartości aktywów mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową. Udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe może się wahać od 0% do 50% wartości aktywów Skarbiec Konserwatywny. Benchmarkiem funduszu jest indeks polskich obligacji skarbowych: Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (23.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,52%

Bezpieczne

84,86%

Papiery skarbowe

2,88%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

10,78%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,94%

Pozostałe

0,94%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,53%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: