Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Akcji Polskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PZU Akcji Polskich

PZU FIO Parasolowy

akcji polskich uniwersalne

5 29

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,33 PLN / 0,36%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +8,20% +10,97% +23,50% +15,31% +41,91% +67,39% +48,29%
Średnia dla grupy +8,16% +10,04% +19,71% +12,61% +34,95% +57,53% +38,36%
Pozycja w grupie 19/42 10/42 5/42 6/42 4/41 6/41 6/40

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu +19,16% -18,07% +42,95%
Średnia dla grupy +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 29/47 27/42 3/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

18.06.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

90,81 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

114,30 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 3M

Polityka inwestycyjna

Fundusz PZU Akcji Polskich dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek mających siedzibę w Polsce lub dopuszczonych do obrotu na rynku w Polsce. Udziałowe instrumenty finansowe obejmujące: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę w Polsce lub dopuszczone do obrotu w Polsce nie mogą stanowić łącznie mniej niż 66% wartości aktywów netto funduszu. Udziałowe instrumenty finansowe wyemitowane przez emitentów mających siedzibę za granicą, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku w Polsce, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym nie mogą stanowić łącznie więcej niż 34% wartości aktywów funduszu. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe takie jak: obligacje (w tym obligacje zamienne na akcje), bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu oraz instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe nie mogą stanowić łącznie więcej niż 34% wartości aktywów funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (06.05.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

84,00%

Ryzykowne

68,58%

Akcje krajowe

15,42%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,77%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,77%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,75%

Pozostałe

0,75%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,48%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: