Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dynamicznych Spółek I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Dynamicznych Spółek I

Pekao FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

3 19

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,09 PLN / 0,23%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +7,06% +8,87% +21,00% +12,34% +33,34% +63,40% +42,14% +120,28% +119,43%
Średnia dla grupy +7,00% +10,46% +23,13% +14,75% +33,92% +55,35% +34,45% +101,55% +95,07%
Pozycja w grupie 12/22 17/22 14/22 17/22 12/22 10/22 10/20 6/20 6/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +29,48% -2,43% +6,20% +11,89% +8,09% -23,44% +15,14% +21,53% +28,11% -15,80% +38,47%
Średnia dla grupy +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04% +35,31%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

20.01.2012

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

39,87 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

334,81 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Piotr Grzeliński (od 03.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% POLONIA

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Pekao Dynamicznych Spółek są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane są przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. prawa do akcji, prawa poboru akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również jednostki uczestnictwa funduszy polskich i zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym mogą stanowić do 100% wartości aktywów. Inwestycje funduszu Pekao Dynamicznych Spółek skoncentrowane są na akcjach małych i średnich spółek tzn. takich których kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową spośród spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Zaangażowanie w spółki o kapitalizacji wyższej będzie nie większe niż 30% wartości aktywów funduszu. Do 50% wartości aktywów może być ulokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitentów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe może wynosić do 20% wartości aktywów. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 45% sWIG80 + 35% mWIG40 35% + 10% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (17.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (05.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

87,89%

Ryzykowne

78,01%

Akcje krajowe

9,88%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

11,80%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

11,80%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,21%

Pozostałe

0,21%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: