Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Kompas I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Kompas I

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

7 7

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,11 PLN / 0,10%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +2,28% +2,56% +5,35% +2,84% +8,05% +17,28% +12,11%
Średnia dla grupy +2,88% +3,91% +10,48% +6,21% +13,85% +18,44% +14,16%
Pozycja w grupie 6/10 7/10 10/10 9/10 8/10 5/9 4/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu +0,51% +9,81%
Średnia dla grupy -6,44% +12,31%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

18.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

114,51 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

753,90 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Piotr Sałata (od 03.2019)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Piotr Grzeliński (od 01.2023)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Pekao Kompas dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, lecz nie gwarantuje osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu. Aktywa funduszu mogą być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (w tym fundusze o charakterze udziałowym), instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w tym fundusze o charakterze dłużnym) oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu denominowanymi w innych walutach niż waluta polska. W celu minimalizowania potencjalnego spadku oraz zmienności wartości jednostki uczestnictwa funduszu, zarządzający aktywnie zarządza ryzykiem inwestycyjnym poprzez elastyczną zmianę proporcji pomiędzy lokatami wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Całość aktywów funduszu może być inwestowana w każdy rodzaj lokat, o których mowa powyżej, a do 50% wartości aktywów netto może być inwestowane w fundusze, których charakter nie jest ani udziałowy, ani dłużny. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 20% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (17.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

15,28%

Ryzykowne

10,57%

Akcje krajowe

4,71%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

81,60%

Bezpieczne

49,83%

Papiery skarbowe

31,20%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,57%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,51%

Pozostałe

2,51%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,61%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: