Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji Rynków Wschodzących I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji Rynków Wschodzących I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

akcji globalnych rynków wschodzących

11 13

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,01 PLN / 0,13%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +7,13% +6,83% +9,96% +6,22% +9,00% +6,37% -18,72%
Średnia dla grupy +7,50% +7,07% +11,92% +7,98% +12,06% +8,93% -10,35%
Pozycja w grupie 8/11 8/11 9/11 10/11 9/11 8/10 8/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -21,03% +4,59%
Średnia dla grupy -18,59% +5,79%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

22.02.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

7,51 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

133,18 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Pekao Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne z krajów zaliczanych do rynków wschodzących. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu fundusz część aktywów może lokować w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający funduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska, zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Fundusz zarządzany jest aktywnie benchmarkowo, może jednak znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmarkiem funduszu jest 90% MSCI Emerging Markets NR (USD) + 10% WIBID.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (17.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

87,97%

Ryzykowne

6,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

81,97%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

5,73%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,73%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,20%

Pozostałe

6,20%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: