Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Instrumentów Dłużnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Millennium Instrumentów Dłużnych

Millennium FIO

papierów dłużnych globalnych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,24 PLN / 0,21%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,59% -0,94% +3,33% -1,27% +6,81% +13,30% -2,02% +0,60% +2,61%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,80% +3,13% +4,29% -1,59% +3,54% +3,27% -7,14% -7,19% +14,12%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

15.09.2014

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

112,14 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

529,94 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Radosław Plewiński (od 09.2014)

Mateusz Łosicki (od 12.2015)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Paweł Grzywa (od 01.2019)

Artur Honek (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Millennium Instrumentów Dłużnych lokuje w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Unii Europejskiej lub państwie należącym do OECD. Inwestuje ponadto w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego oraz odpowiedniki tych instytucji w Unii Europejskiej lub kraju należącym do OECD. Fundusz może również inwestować w listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych, może też inwestować w fundusze krajowe i zagraniczne. Fundusz inwestuje do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, przy czym instrumenty emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD stanowią łącznie nie mniej niż 65% aktywów netto funduszu. Instrumenty denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 100% aktywów funduszu, przy czym otwarta pozycja walutowa może być zabezpieczana.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (11.01.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,93%

Bezpieczne

68,62%

Papiery skarbowe

18,26%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

8,05%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,44%

Pozostałe

0,44%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,62%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: