Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Obligacji Globalnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Millennium Obligacji Globalnych

Millennium SFIO

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

4 8

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2023

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,19 PLN / 0,13%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,53% +1,28% +4,69% +0,44% +5,28% +10,61% +6,16% +11,86% +6,82%
Średnia dla grupy +1,16% +1,20% +4,84% +1,30% +5,38% +6,40% -0,11% +6,46% +3,53%
Pozycja w grupie 3/7 5/7 5/7 6/7 4/7 3/5 3/5 3/5 3/5

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,67% +4,16% +1,44% +3,82% +3,50% -3,32% +3,23% -0,42% +0,78% -2,78% +8,23%
Średnia dla grupy +6,19% +3,15% -0,02% +4,16% +3,17% -3,45% +6,63% +1,28% -0,22% -7,28% +5,92%
Pozycja w grupie 1/2 1/2 2/5 5/7 5/10 8/10 11/11 6/7 2/5 2/5 3/7

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

30.07.2012

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

149,07 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

515,94 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Radosław Plewiński (od 05.2013)

Mateusz Łosicki (od 12.2015)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Paweł Grzywa (od 01.2019)

Artur Honek (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Millennium Obligacji Globalnych lokuje aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez polski lub zagraniczny skarb państwa lub bank centralny oraz papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone lub mające zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych państw należących do OECD. Ponadto fundusz lokuje aktywa w depozyty w krajowych i zagranicznych bankach lub instytucjach kredytowych oraz w instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone powyżej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności. Fundusz może inwestować również w listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Fundusz może zawierać umowy na rynku instrumentów pochodnych. Aktywa mogą być inwestowane również w jednostki uczestnictwa innych funduszy. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, część swoich aktywów na rachunkach bankowych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (11.01.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (11.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

84,68%

Bezpieczne

12,85%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

6,17%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

65,66%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,51%

Pozostałe

3,51%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,82%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: