Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Obligacji Klasyczny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Millennium Obligacji Klasyczny

Millennium FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

27 28

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,03 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,48% +1,14% +3,18% +1,91% +6,07% +14,75% +9,98% +11,80% +11,13%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,20% +4,45% +4,50% +3,30% +3,44% +3,77% +4,84% +4,39% +4,53% +5,37% +1,99% +2,60% +1,22% +2,03% +2,66% +0,73% +1,55% +0,72% -1,94% +1,34% +8,28%
Średnia dla grupy +3,75% +5,92% +5,33% +3,69% +3,09% +6,22% +4,92% +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 8/13 13/15 14/17 15/20 10/19 19/23 16/23 16/23 13/25 15/24 22/26 28/33 22/36 11/41 27/46 34/47 32/48 39/46 26/47 24/42 37/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

03.01.2002

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

207,38 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

3,18 mld PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Radosław Plewiński (od 05.2013)

Mateusz Łosicki (od 12.2015)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Paweł Grzywa (od 01.2019)

Artur Honek (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Millennium Obligacji Klasyczny prowadzi politykę inwestycyjną tak, by min. 60% wartości aktywów netto funduszu lokować w dłużne instrumenty finansowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty posiadające przynajmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Fundusz inwestuje przede wszystkim instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Część portfela inwestycyjnego może być lokowana w nieskarbowe instrumenty dłużne oraz fundusze inwestycyjne polskie i zagraniczne, których polityka inwestycyjna polega na nabywaniu do portfeli instrumentów dłużnych. Jednocześnie nie więcej niż 80% aktywów może być łącznie zainwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe rynku pieniężnego emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych. Częścią portfela funduszu mogą być również depozyty w bankach polskich i zagranicznych. Fundusz może również nabywać do portfela instrumenty pochodne, których wartość zależy od kształtowania się wysokości stóp procentowych oraz relacji kursowych między walutami. Składnikiem lokat mogą być również obligacje i instrumenty rynku pieniężnego nabyte w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy/sell back). Fundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (11.01.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,00%

Bezpieczne

47,73%

Papiery skarbowe

4,17%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

34,01%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

8,09%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,91%

Pozostałe

0,91%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: