Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji

Fundusz spełnia kryteria ESG

Goldman Sachs Parasol FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

19 28

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,04 PLN / -0,03%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,33% +1,45% +4,21% +1,83% +7,55% +15,40% +12,54% +16,66% +22,23%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,91% +2,40% +3,99% +1,05% +4,19% +4,12% -0,16% +2,42% +8,94%
Średnia dla grupy +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 28/36 6/41 8/46 32/47 3/48 5/46 8/47 13/42 29/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

16.07.2014

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

159,34 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

3,36 mld PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,87%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Krzysztof Prus (od 02.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,3%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w krótko- i średnioterminowe instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Ekspozycja portfela inwestycyjnego na walutę polską wynosi od 70% do 100% aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 15% do 100% aktywów. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 85% aktywów. Fundusz nie lokuje aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.04.2024)

KID/KIID (01.04.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,52%

Bezpieczne

33,78%

Papiery skarbowe

28,35%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

32,28%

Papiery nieskarbowe

4,11%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,89%

Pozostałe

0,89%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,59%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: