Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Investor Parasol FIO

akcji polskich uniwersalne

10 28

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

10,71 PLN / 1,18%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,03% +5,56% +10,35% +9,63% +24,57% +68,21% +35,73% +74,70% +100,64%
Średnia dla grupy -3,00% +6,99% +10,38% +9,53% +24,96% +60,95% +28,30% +72,71% +56,34%
Pozycja w grupie 6/41 35/41 18/41 17/41 23/40 8/40 9/39 17/37 2/36

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +59,39% +15,62% -17,46% -3,69% +29,19% +21,81% +22,89% +27,77% +7,80% -48,63% +33,02% +13,78% -19,01% +17,58% +3,65% -1,61% -9,45% +3,83% +23,68% -5,55% +18,88% +27,11% +19,17% -20,54% +41,73%
Średnia dla grupy +36,49% +7,82% -16,65% +1,52% +35,43% +24,26% +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 1/12 5/15 10/16 13/16 14/16 9/17 14/19 20/21 14/26 14/33 25/36 29/36 8/43 29/47 48/55 19/58 40/56 54/58 6/61 2/55 1/56 2/49 28/47 39/42 4/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

05.01.1998

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

921,71 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

385,13 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Grzegorz Czekaj (od 07.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net TR USD Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu inwestuje w akcje i inne instrumenty bazujące na akcjach, takie jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział instrumentów udziałowych wynosi co najmniej 70% wartości funduszu. Główną część portfela stanowią akcje spółek z wysoką oceną uzyskaną na podstawie analizy fundamentalnej. W procesie selekcji spółek zarządzający funduszem bierze pod uwagę atrakcyjność modelu biznesowego, w tym zdolność do generowania dodatnich przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności efektywną alokację kapitału lub podział zysku i jego dystrybucję wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji. Pozostałe aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego (w tym: kryzysu systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawiska paniki giełdowej) limit dla instrumentów akcyjnych nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papierach wartościowych i instrumentach finansowych o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmark Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu to: 50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net Total Return Index + 10% WIBID ON.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (27.05.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

87,38%

Ryzykowne

64,53%

Akcje krajowe

22,85%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,23%

Pozostałe

0,23%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

12,39%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: