Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Zrównoważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Investor Zrównoważony

Investor Parasol FIO

mieszane polskie zrównoważone

9 10

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

3,82 PLN / 0,44%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,03% +3,15% +8,70% +7,76% +13,52% +34,34% +2,34% +14,87% +36,09%
Średnia dla grupy -0,34% +1,96% +7,92% +6,17% +13,30% +37,41% +11,98% +28,70% +24,66%
Pozycja w grupie 5/13 2/12 5/12 3/12 4/11 8/11 9/10 9/9 3/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +40,86% +18,92% -6,81% -2,74% +17,30% +15,37% +9,99% +23,80% +7,29% -35,43% +21,05% +10,46% -14,07% +16,22% +15,56% +3,65% +6,52% +13,81% +18,46% -2,25% +20,51% +26,10% +0,40% -24,36% +26,71%
Średnia dla grupy +28,00% +11,44% -5,48% +4,31% +18,12% +13,60% +18,30% +22,83% +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54% +2,51% +5,22% +5,68% -14,28% +25,66%
Pozycja w grupie 1/9 3/10 7/10 10/10 10/12 4/11 11/11 5/14 5/17 13/17 11/18 10/15 7/16 9/17 1/16 3/16 1/15 1/14 1/14 1/13 1/15 1/14 13/14 11/12 5/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

05.01.1998

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

875,98 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

921,49 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 06.2012)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)

Polityka inwestycyjna

Investor Zrównoważony lokuje od 40% do 65% aktywów w akcjach oraz innych instrumentach o podobnym charakterze, z czego większość jest inwestowana w instrumenty emitowane przez polskie podmioty. Pozostałą część portfela stanowią dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. W sytuacjach wystąpienia zdarzeń na miarę kryzysu gospodarczego w państwach i regionach, w których inwestuje fundusz limit zaangażowania w akcje lub inne instrumenty oparte na akcjach może nie obowiązywać. Wówczas aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w instrumentach finansowych o niskim ryzyku inwestycyjnym. Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Ryzyko walutowe ma umiarkowane znaczenie dla wyników funduszu, ponieważ tylko część lokat jest denominowana w walucie obcej, a fundusz dąży do ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych. Investor Zrównoważony posiada benchmark i jest nim: 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

56,61%

Ryzykowne

33,41%

Akcje krajowe

23,20%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

42,27%

Bezpieczne

25,04%

Papiery skarbowe

4,27%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

12,96%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,39%

Pozostałe

0,39%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,75%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: