Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG

Fundusz spełnia kryteria ESG

Allianz SFIO

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,02 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,52% +1,50% +11,05% -0,04% +7,63% +5,19% -7,23% +5,90% -0,72%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +7,81% -6,87% +12,40% +3,58% -3,92% -14,61% +10,00%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

08.07.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

104,13 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

55,31 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,35%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Grzegorz Prażmo (od 07.2016)

Kamil Kowalewski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG inwestuje w następujące rodzaje lokat: 1. Od 60% do 100% wartości aktywów netto stanowią tytuły uczestnictwa PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Bond ESG Fund - funduszu zagranicznego spod parasola PIMCO Funds: Global Investors Series plc, który dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących, rozwijających się lub z nimi powiązanych gospodarczo. 2. Od 0% do 40% aktywów netto stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne. 3. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto funduszu, 4. fundusze inne, niż wymieniony powyżej mogą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów netto funduszu. Niezależnie od powyższego, w zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, fundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (25.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (25.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,66%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

95,66%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,19%

Pozostałe

0,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,15%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: