Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Komunikaty

08.04.2021

Przeczytany

Fundusze inwestycyjne AXA zmieniają nazwę na UNIQA

W wyniku przejęcia w październiku 2020 roku polskich spółek AXA (w tym AXA TFI) przez austriacką grupę ubezpieczeniową UNIQA, wkrótce dojdzie do zmiany nazwy Towarzystwa oraz funduszy.

Zmiana planowana jest na 10 kwietnia 2021 roku.

Na platformie kupfundusz.pl widoczna dla klientów zmiana nastąpi po 12 kwietnia 2021 roku i będzie polegała na:

  • Zmianie nazwy AXA TFI na UNIQA TFI
  • Zmianie nazwy funduszy prowadzonych przez Towarzystwo, gdzie nazwa AXA zostanie zamieniona na Uniqa np. AXA Akcji Amerykańskich na UNIQA Akcji Amerykańskich

Operacja nie powoduje istotnym z punktu widzenia klientów zmian w samym Towarzystwie ani w zarządzanych funduszach. Niezmienione pozostają polityki inwestycyjne funduszy, opłaty, minimalne kwoty wpłat oraz terminy realizacji zleceń.

Bez zmian pozostaną zasady składania zleceń zakupu, zamiany i sprzedaży oraz dyspozycji zmiany danych.

12.03.2021

Przeczytany

Ułatwienie dla posiadaczy rachunków bankowych w mBanku

Klienci KupFundusz S.A. posiadający rachunek bankowy prowadzony w mBank mają już możliwość korzystania z usługi PayByNet. Dzięki niej proces realizacji płatności na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych na platformie kupfundusz.pl będzie łatwiejszy.

Usługa PayByNet prowadzona jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Paybynet to usługa płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy funduszu inwestycyjnego. Eliminuje całkowicie konieczność wprowadzania danych przelewu bankowego przez klienta, a tym samym ogranicza niebezpieczeństwo popełnienia błędu. Co istotne, przelew realizowany przez PayByNet realizowany jest według sesji elixir, czyli godzin księgowania przelewów przychodzących i wychodzących banków.

Usługa PayByNet na platformie kupfundusz.pl dostępna jest także dla rachunków bankowych prowadzonych w PKO BP, Citi Handlowym, Banku Millennium, Banku Peako, Noble Banku, Getin Banku, BNP Paribas, Plus Banku, Nest Banku, Alior Banku, Kasie Stefczyka oraz bankach spółdzielczych.

03.03.2021

Przeczytany

Zmiany w ofercie Investors TFI

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadziło zmianę polityki inwestycyjnej w dwóch prowadzonych przez siebie funduszach. Wraz ze zmianą polityk doszło do zmiany nazw.

Na bazie subfunduszu Investor Obligacji Korporacyjnych powstał Investor Akumulacji Kapitału. Nowa strategia inwestycyjna zakłada, że będzie to fundusz z dominującym udziałem instrumentów dłużnych. W skład tej części mają wchodzić przede wszystkim obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem (maksimum 20%) portfela Investor Akumulacji Kapitału będą akcje oraz w niewielkiej części instrumenty finansowe odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i metali szlachetnych. 
Do tej pory był to subfundusz z segmentu papierów dłużnych. Od teraz to fundusz mieszany.

Z kolei na bazie subfunduszu Investor Ameryka Łacińska powstał Investor QualityStrategia subfunduszu zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem: dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy.
Fundusz nadal pozostaje funduszem akcyjnym.

Pełna oferta funduszy prowadzonych przez Investors TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

25.02.2021

Przeczytany

Zamiana i sprzedaż przez wskazanie liczby jednostek

Na platformie kupfundusz.pl udostępniony został dodatkowy sposób składania zlecenia zamiany i sprzedaży jednostek uczestnictwa. Obok dotychczaswego wskazywania całej wartości rejestru lub kwoty na jaką ma zostać zrealizowane zlecenie, teraz można dodatkowo wskazać dokładną liczbę jednostek jaka ma podlegać zamianie lub sprzedaży z funduszu źrodłowego.

Aktualnie klient ma do wyboru opcje:

1. Chcę zamienić (sprzedać) wszystkie jednostki uczestnictwa.
2. Chcę podać kwotę zlecenia.
3. Chcę podać liczbę jednostek uczestnictwa.

Dodanie opcji wskazywania liczby jednostek uczestnictwa ma m.in. umożliwic i uprościć składanie wielu zleceń z tego samego funduszu w tym samym dniu.

Dodatkowo dla wybranych towarzystw przy składaniu zleceń zamiany lub sprzedaży dodana została instrukcja wskazująca jak właściwie i skutecznie złożyć wiele zleceń z tego samego funduszu.

12.02.2021

Przeczytany

Rynek srebra w ofercie Quercus TFI

Na platformie kupfundusz.pl dostępny jest już Quercus Silver. To najnowszy i zarazem 11. fundusz inwestycyjny otwarty w ofercie Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Fundusz inwestuje aktywa głównie w kontrakty terminowe na srebro notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Fundusz może inwestować również w inne instrumenty pochodne notowane na rynkach, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny srebra.

Pełna lista funduszy prowadzonych przez Quercus TFI znajduje się Katalogu Funduszy.

10.02.2021

Przeczytany

Pierwsze fundusze luksemburskie na kupfundusz.pl

Na platformie kupfundusz.pl dostępne są już fundusze luksemburskie działające w ramach Schroder International Selection Fund. W sumie jest to 19 funduszy inwestycyjnych zarządzanych i działających na globalnych rynkach akcji, obligacji i szerokim wachlarzu innych instrumentów finansowych.

 O tym czym są fundusze luksemburskie, czym różnią się od funduszy krajowych, co trzeba zrobić aby móc zakupić je na platformie kupfundusz.pl podpowie artykuł na blogu.

Pełna lista funduszy Schroders dostępnych na platformie kupfundusz.pl znajduje się w Katalogu Funduszy.

11.01.2021

Przeczytany

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej funduszu Aviva Investors Obligacji

Z datą wyceny 12.01.2021 roku subfundusz Aviva Investors Obligacji zmienia nazwę na Aviva Investors Obligacji Globalny. Zmianie ulega także polityka inwestycyjna. Nie zmienia się poziom i struktura opłat.

Zmiana polityki inwestycyjnej polega na rozszerzeniu zakresu działalności lokacyjnej Subfunduszu z inwestycji skoncentrowanych na krajowym rynku obligacji skarbowych na inwestycje podejmowane na wielu rynkach na całym świecie.

Modyfikacja portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie prowadzona stopniowo i nie powinna prowadzić do skokowego zwiększenia zmienności jednostki uczestnictwa.

Główne założenia strategii inwestycyjnej po zmianie od 12.01.2021:

  • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje o stałym oprocentowaniu, zmiennym oprocentowaniu oraz indeksowane do poziomu inflacji emitowane przez rządy państw o szerokim spektrum ratingu kredytowego (w tym obligacje wysokodochodowe), na rynkach rozwiniętych i wschodzących.
  • Subfundusz może również inwestować w obligacje przedsiębiorstw o dowolnym ratingu lub nie posiadające ratingu.
  • Subfundusz aktywnie zarządza składem i średnim okresem trwania (duration) portfela. Duration portfela znajduje się przeciętnie w przedziale od 2 do 6 lat, w zależności od oczekiwanych przez zarządzającego poziomów krótko i długoterminowych stóp procentowych.
  • Subfundusz inwestuje w obligacje denominowane w różnych walutach. Ekspozycje na waluty zagraniczne są zazwyczaj zabezpieczane, ale mogą się pojawiać okresy, w których ryzyko kursowe będzie obecne w portfelu.
  • Subfundusz dokonuje inwestycji w sposób bezpośredni tzn. poprzez nabywanie wybranych dłużnych papierów wartościowych do portfela, lub w sposób pośredni tzn. poprzez nabywanie wybranych dłużnych papierów wartościowych do portfela lub w sposób pośredni tzn. poprzez jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
  • Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz efektywnego zarządzania portfelem.
Pełna oferta funduszy prowadzonych przez Aviva Investors TFI znajduje się w Katalogu Funduszy

05.01.2021

Przeczytany

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej w funduszu z oferty Noble Funds TFI

Wraz z początkiem 2021 roku zmianie ulega polityka inwestycyjna oraz nazwa subfunduszu Noble Funds Africa and Frontier. Od teraz będzię występował pod nazwą Noble Fund Strategii Mieszanych i należał do grupy mieszane polskie zrównoważone.

Maksymalnie 50% aktywów funduszu lokowane będzie w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym jednostki i tytuły uczestnictwa typu otwartego z ekspozycją na rynek akcji.
Powyżej 20% aktywów (nie więcej jednak niż 50%) może być inwestowane w jednostki uczestnictwa subfunduszy parasola Noble Funds FIO: Noble Fund Stabilny, Noble Fund Emerytalny, Noble Fund Konserwatywny oraz Noble Fund Obligacji.
Do 10% aktywów może być lokowane w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Pełna oferta funduszy prowadzonych przez Noble Funds TFI znajduje się w Katalogu Funduszy.

04.01.2021

Przeczytany

TFI Allianz obniża stawki opłat za zarządzanie od 1 stycznia 2021 roku

W związku z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegną stawki opłat za zarządzanie w 8 subfunduszach zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA:

Obniżona do 2,50% zostaje stawka opłaty stałej za zarządzanie w subfunduszach:
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Allianz Selektywny
Allianz Aktywnej Alokacji 
Allianz Stabilnego Wzrostu 
Allianz Akcji Globalnych
Allianz Akcji Rynku Złota
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
Allianz China A-Shares 

W przypadku pozostałych subfunduszy oferowanych przez TFI Allianz Polska stawki opłaty stałej za zarządzanie pozostają niezmienione.

30.12.2020

Przeczytany

AXA TFI przyspiesza na koniec roku

AXA TFI zmieniło na stałe zasady realizacji zleceń dla subfunduszy należących do funduszu parasolowego AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AXA SFIO). Zmiana dotyczy subfunduszy:

AXA Akcji Amerykańskich
AXA Akcji Europejskich ESG
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
AXA Globalnej Makroalokacji
AXA Globalny Akcji
AXA Globalnych Strategii Dłużnych

Teraz rozliczenie zakupu jednostek najwcześniej odbędzie się według wyceny z następnego dnia roboczego (D+1) po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym subfunduszu. W przypadku zlecenia zamiany, konwersji i odkupienia rozliczenie odbędzie się najwcześniej według wyceny z następnego dnia roboczego, o ile zostanie złożone na platformie KupFundusz.pl do godziny 23:30. Za dzień roboczy rozumie się każdy dzień w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


29.12.2020

Przeczytany

Nowe stawki opłaty stałej za zarządzanie w wybranych subfunduszach Esaliens TFI

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty stałej za zarządzanie w wybranych funduszach inwestycyjnych kategorii A prowadzonych przez Esaliens TFI. 

Esaliens Akcji A - obniżenie z 2,95% do 2,46%
Esaliens Małych i Średnich Spółek A - obniżenie z 2,95% do 2,46%
Esaliens Strateg A - obniżenie z 2,95% do 2,46%
Esaliens Stabilny A - obniżenie z 2,60% do 2,46%
Esaliens Senior FIO A - obniżenie z 2,50% do 2,46%
Esaliens Akcji Azjatyckich A - obniżenie z 2,50% do 2,46%
Esaliens Akcji Amerykańskich Spółek Wzrostowych A - obniżenie z 2,50% do 2,46%
Esaliens Okazji Rynkowych A - obniżenie z 2,50% do 2,46%
Esaliens Małych Spółek Amerykański A - obniżenie z 2,50% do 2,46%
Esaliens Gold A - obniżenie z 2,50% do 2,46%
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych A - obniżenie z 2,50% do 2,46%

W przypadku pozostałych subfunduszy kategorii A stawki opłat pozostają bez zmian.

Nie zmieniają się także stawki opłat stałych w subfunduszach kategorii C, jak również zasady naliczania opłaty zmiennej za zarządzanie.

21.12.2020

Przeczytany

Generali Investments TFI obniża stawki opłat za zarządzanie od 1 stycznia 2021 roku

Zmniejszenie stawek opłaty za zarządzanie od 1 stycznia 20201 roku wynika bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnych otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Niezależnie od rozporządzenia, w wyniku okresowego przeglądu oferty, Zarząd Generali Investments TFI podjął dodatkową decyzję, na mocy której w wybranych subfunduszach wysokość opłaty stałej zostaje dodatkowo obniżona.

Poniżej znajdują się stawki rzeczywiste obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku:

Parasol Generali Fundusze FIO
Generali Korona Obligacje - 1,40% 
Generali Korona Akcje - 2,50%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek - 2,50%
Generali Akcje: Nowa Europa - 2,50%
Generali Akcje Wzrostu - 2,50%
Generali Korona Zrównoważony - 2,50%
Generali Obligacje: Nowa Europa - 1,70%
Generali Stabilny Wzrost - 2,20%
Generali Akcje: Turcja - 2,50%
Generali Globalnych Akcji Wzrostu - 2,50%

Parasol Generali Fundusze SFIO
Generali Profit Plus - 0,90%
Generali Obligacje Aktywny - 1,50%
Generali Złota - 2,50%
Generali Akcji Europejskich - 2,50%
Generali Akcji Amerykańskich - 2,50%
Generali Aktywny Dochodowy - 0,90%
Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące - 1,70%

18.12.2020

Przeczytany

Informacja o opłatach i kosztach w 2019 roku

KupFundusz S.A. udostępnił klientom zestawienie zawierające zbiorczą informację o opłatach związanych ze składaniem zleceń za pośrednictwem platformy KupFundusz.pl, a także kosztów i opłat pobranych przez fundusze inwestycyjne z tytułu posiadanych jednostek uczestnictwa. 

Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019. Przygotowany został wyłącznie dla klientów, którzy w tym okresie złożyli zlecenia na KupFundusz.pl oraz posiadali co najmniej jeden rejestr na którym zapisane były jednostki uczestnictwa.

Zestawienie znajduje się w Panelu Użytkownika (górna belka z imieniem i nazwiskiem) w sekcji Dokumenty. Dla bezpieczeństwa dokument został zabezpieczony hasłem. Szczegóły w wiadomości e-mail.

18.12.2020

Przeczytany

Quercus TFI obniża stawki opłat za zarządzanie od 1 stycznia 2021 roku

W związku z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegną stawki opłat za zarządzanie w 6 subfunduszach zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA:

Quercus Global Balanced - obniżenie z 3,00% do 2,50%
Quercus Agresywny - obniżenie z 3,00% do 2,50%
Quercus Global Growth - obniżenie z 3,00% do 2,50%
Quercus lev - obniżenie z 3,00% do 2,50%
Quercus short - obniżenie z 3,00% do 2,50%
Quercus Gold - obniżenie z 3,00% do 2,50%

15.12.2020

Przeczytany

TFI PZU obniża stawki opłat za zarządzanie od 1 stycznia 2021 roku

W związku z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym,, od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegną stawki opłat za zarządzanie w 7 subfunduszach zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA:

PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy); JU kat. A - obniżenie z 3,00% do 2,50%
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy); JU kat. I - obniżenie z 2,00% do 1,80%

PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy); JU kat. A - obniżenie z 3,00% do 2,50%
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy); JU kat. I - obniżenie z 2,40% do 2,00%

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy); JU kat. A - obniżenie z 3,00% do 2,50%
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy); JU kat. I - obniżenie z 2,40% do 2,00%

PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy); JU kat. A - obniżenie z 3,00% do 2,50%
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy); JU kat. I - obniżenie z 2,60% do 2,00%

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy); JU kat. A - obniżenie z 3,00% do 2,50%
PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy); JU kat. A - obniżenie z 3,00% do 2,50%
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy); JU kat. A - obniżenie z 2,60% do 2,50%

1 2 3 4 5
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: