Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 6 minut 39 sekund

Mnogość rodzajów funduszy inwestycyjnych powoduje, że każdy – biorąc pod uwagę osobiste preferencje, akceptowany poziom ryzyka oraz możliwości finansowe – może znaleźć fundusz idealny dla siebie. Wybór odpowiedniego rodzaju funduszu inwestycyjnego jest bardzo ważny. To od niego zależy, jaki potencjalny zysk będzie można osiągnąć oraz jaki poziom ryzyka będzie wiązał się z decyzją o inwestycji.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to prawnie uregulowana forma wspólnego inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych, wpłaconych wcześniej przez uczestników funduszu. Wspomnianymi środkami, w imieniu uczestników, zarządzają specjaliści, którzy lokują je w różne instrumenty finansowe. Tego rodzaju połączenie kapitału wielu inwestorów daje więcej możliwości pomnażania go, niż w przypadku pojedynczej osoby, a przy okazji ogranicza koszty.

Funduszem inwestycyjnym zawsze zarządza wyspecjalizowany do tego celu podmiot, czyli towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), który jest licencjonowany i nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. TFI musi:
• posiadać formalne kwalifikacje,
• spełniać określone wymogi kapitałowe,
• zatrudniać m. in. dwóch doradców inwestycyjnych,
• spełniać szereg wymogów dokumentacyjnych, np. regularnie sporządzać sprawozdania finansowe.

Fundusze inwestycyjne mają osobowość prawną, a zarządza nimi właśnie TFI. Ich aktywa są przechowywane u odpowiedniego depozytariusza (warunki, jakie musi spełniać, zostały określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych). Nad prawidłowością ich funkcjonowania  czuwa Komisja Nadzoru Finansowego.

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Najczęściej można spotkać się z dwoma podziałami funduszy inwestycyjnych: ze względu na formułę prawną oraz prowadzoną politykę inwestycyjną.

Zobacz: Katalog Funduszy 
z filtrami i rankingami.

Fundusze inwestycyjne otwarte i alternatywne

Źródłem klasyfikacji prawnej jest Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 roku. To właśnie w niej zostały wyróżnione dwa podstawowe rodzaje funduszy. Jakie?

• Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO)
Fundusze inwestycyjne otwarte to obecnie najpopularniejszy rodzaj funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ich cechą charakterystyczną jest stale zmieniająca się liczba uczestników i jednostek uczestnictwa. Co jeszcze je wyróżnia?
 • Mogą emitować  nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa, a przy tym, na każde żądanie uczestnika, mają obowiązek je odkupić.
 • Nie mają ograniczeń w dostępności dla potencjalnych inwestorów i uczestników.
 • Wycena jednostek uczestnictwa funduszu odbywa się we wszystkie dni robocze.
 • Mają obowiązek zachowywania na wysokim poziomie płynności zgromadzonych środków.
 • Ich działanie reguluje prawo wspólnotowe, które określa zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

• Alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), które dzielą się na:
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO)
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte to wyjątkowa forma funduszy otwartych. Co je odróżnia od zwykłych FIO?
 • Mogą być skierowane do określonego grona odbiorców.
 • Statut zezwala na wprowadzanie dodatkowych warunków, w których uczestnik może domagać się odkupienia jednostek uczestnictwa oraz określać termin, w którym może to nastąpić.
 • Mogą prowadzić bardziej elastyczną politykę inwestycyjną niż FIO.
Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ)
Fundusze inwestycyjne zamknięte charakteryzują się ograniczeniami związanymi z przystąpieniem oraz ewentualną rezygnacją. Co je odróżnia od funduszy otwartych?
 • Można do nich przystąpić tylko w okresie subskrypcji tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych) lub poprzez ich nabycie w obrocie na rynku wtórnym (tylko w przypadku funduszy działających w formule publicznej).
 • FIZ-y dzielą się na publiczne – ogólnodostępne oraz niepubliczne – skierowane do wąskiego grona odbiorców (maksymalnie 149 osób), z wysokim progiem wejścia.
 • W odróżnieniu od funduszy otwartych, które emitują jednostki uczestnictwa, fundusze zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne. To papiery wartościowe, których liczba jest stała (inaczej niż w przypadku jednostek uczestnictwa), a może się zmieniać tylko w przypadku nowych emisji lub okresowego odkupu walorów od uczestników.
 • Wycena certyfikatów odbywa się co tydzień, miesiąc lub kwartał, to znacznie rzadziej niż w przypadku funduszy otwartych, które są wyceniane codziennie.
 • Nie muszą utrzymywać płynnych rezerw – to znacznie podnosi efektywność zarządzania portfelem.
 • Mają rozszerzony katalog lokat: oprócz papierów wartościowych, są tam jeszcze udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz waluty i transakcje terminowe.
 • Certyfikaty inwestycyjne mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (tylko gdy działają w formule publicznej) lub przeznaczone jedynie dla inwestorów indywidualnych, którzy spełnią określone kryteria.
 •  
2. Fundusze bezpieczne, mieszane i agresywne
Fundusze można również podzielić ze względu na rodzaj prowadzonej polityki inwestycyjnej. O jakich rodzajach funduszy można mówić, biorąc pod uwagę to kryterium?

• Fundusze bezpieczne
 • Fundusze dłużne (obligacji)
W przypadku funduszy dłużnych, zebrane od inwestorów środki pieniężne są inwestowane w średnio- i długoterminowe dłużne papiery wartościowe, czyli różnego rodzaju obligacje: skarbowe, komunalne i przedsiębiorstw czy listy zastawne, bony skarbowe itp. Większość funduszy dłużnych uznawana jest za instrumenty finansowe o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Także w ich przypadku trzeba liczyć się z możliwymi stratami w krótszych okresach.

• Fundusze mieszane (hybrydowe)
 • Fundusze zrównoważone
W przypadku funduszy zrównoważonych, 40-60% środków jest inwestowane w papiery udziałowe (najczęściej akcje), a pozostała część – w papiery dłużne (przede wszystkim obligacje). Im większy udział w portfelu elementów ryzykownych, tym potencjalny zysk oraz ryzyko są większe.
 • Fundusze stabilnego wzrostu
W funduszach stabilnego wzrostu, do 40% aktywów jest inwestowane w akcje i instrumenty o zbliżonym charakterze, a pozostała część jest lokowana w papierach dłużnych. To fundusze o niższym poziomie ryzyka utraty części kapitału niż fundusze zrównoważone, ale i niższym potencjale stóp zwrotu.
 • Fundusze z ochroną kapitału
Fundusze z ochroną kapitału dążą do zabezpieczenia przed spadkiem wartości jednostki uczestnictwa poniżej określonego poziomu, za pomocą alokowania portfela inwestycyjnego w udziałowe papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz papiery wartościowe o stałym dochodzie. Poziom zabezpieczenia zależy od założeń polityki inwestycyjnej opisanej w prospekcie informacyjnym funduszu i może być stały lub się zmieniać.
 • Fundusze aktywnej alokacji
W odróżnieniu od pozostałych rodzajów funduszy mieszanych, w funduszach aktywnej alokacji udział akcji i obligacji może się zmieniać od 0 do 100%. Wpływ na zyski i ryzyko mają przede wszystkim decyzje alokacyjne zarządzającego. Nie bez znaczenia jest także koniunktura, która panuje na rynku giełdowym. Dobrze zarządzane fundusze aktywnej alokacji mogą osiągać wyższe zyski niż fundusze zrównoważone, a jednocześnie generować mniejsze straty niż fundusze stabilnego wzrostu, w przypadku dekoniunktury.

• Fundusze agresywne
 • Fundusze akcji
Fundusze akcji mogą osiągać wysoki zysk, przy jednoczesnym wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Inwestują przede wszystkim w akcje oraz różnego rodzaju udziałowe papiery wartościowe. Przy korzystnej koniunkturze są w stanie osiągnąć wysoką stopę zwrotu, z kolei podczas bessy mogą przynieść nawet spore straty.

Na czym polega uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym?

Z funduszu inwestycyjnego może skorzystać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna oraz podmiot, który nie posiada osobowości prawnej. Przystąpienie do funduszy wiąże się z koniecznością złożenia zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa oraz wpłatą pieniężną. Wpłacone pieniądze są przeliczane na jednostki uczestnictwa (w funduszach otwartych) lub certyfikaty inwestycyjne (w funduszach zamkniętych). Przystępując do funduszu, dobrze jest poznać stosowane w nim zasady rozliczeń oraz koszty, które trzeba będzie ponieść, jak opłaty za zarządzanie czy manipulacyjne. Należy także pamiętać że zyski wypracowane przez fundusze, podobnie jak lokaty, podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%, który jest płatny na zakończenie inwestycji.

Za pośrednictwem KupFundusz.pl można nabywać jednostki uczestnictwa większości opisanych funduszy inwestycyjnych. W tym celu należy założyć bezpłatne konto i aktywować Strefę Transakcyjną.

Nota prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Co oznacza ryzyko wg wskaźnika SRRI?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: